Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 33-34, Περιοδικό Άρδην

Επιστολή των Εβραϊκών Οργανώσεων προς τον Τζωρτζ Μπους σχετικά με την Τουρκία

Συγγραφέας: Εβραϊκές Οργανώσεις
Προς τον ε­ξο­χό­τα­το Τζωρ­τζ Μπους

Πρό­ε­δρο των Η­νω­μέ­νων Πο­λι­τειών της Α­με­ρι­κής
Λευ­κός Οί­κος
Ουά­σι­γκτον, DC 20500

Α­γα­πη­τέ κ. Πρό­ε­δρε
Ως ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις που εκ­προ­σω­πού­με την πιο ι­σχυ­ρή έ­νω­ση των το­πι­κών ε­βρα­ϊ­κών κοι­νο­τή­των και την ε­θνι­κή η­γε­σί­α τους σε ό­λες τις Η­ΠΑ, σας γρά­φου­με για να ε­πα­να­βε­βαιώ­σου­με την υ­πο­στή­ρι­ξή μας στην Τουρ­κι­κή Δη­μο­κρα­τί­α και τον λα­ό της.
Για μια α­κό­μη φο­ρά η Τουρ­κί­α –έ­να κο­σμι­κό έ­θνος με συ­ντρι­πτι­κή μου­σουλ­μα­νι­κή πλειο­ψη­φί­α– στέ­κε­ται α­πο­φα­σι­στι­κά αλ­λη­λέγ­γυα στις Η­ΠΑ στον κοι­νό α­γώ­να για ε­λευ­θε­ρί­α. Ό­πως σε κά­θε με­γά­λη διε­θνή κρί­ση τα τε­λευ­ταί­α πε­νή­ντα χρό­νια, η Τουρ­κί­α έ­χει πά­ρει, α­πό θέ­ση αρ­χών, την α­πό­φα­ση στην στή­ρι­ξη των α­με­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων –α­να­γνω­ρί­ζο­ντας ό­τι τα δύ­ο έ­θνη μας συ­γκρο­τούν μια στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χί­α.
Με­τά την ε­πί­θε­ση της 11ης Σε­πτεμ­βρί­ου ε­νά­ντια στις Η­ΠΑ, η Τουρ­κί­α υ­πήρ­ξε έ­νας α­πό τους ι­σχυ­ρό­τε­ρους και ά­με­σους υ­πε­ρα­σπι­στές της ε­πί­κλη­σης του άρ­θρου V της συν­θή­κης του ΝΑ­ΤΟ. Ε­πι­πλέ­ον, η ε­κτε­τα­μέ­νη συ­νερ­γα­σί­α της Τουρ­κί­ας με το Ισ­ρα­ήλ στον κοι­νω­νι­κό, οι­κο­νο­μι­κό και στρα­τιω­τι­κό το­μέ­α δεν έ­χει ε­λατ­τω­θεί στο ε­λά­χι­στο.
Ε­πι­πλέ­ον, ο ση­μα­ντι­κός σύμ­μα­χος έ­χει α­νά­γκη α­πό ε­πι­πρό­σθε­τη οι­κο­νο­μι­κή βο­ή­θεια. Ό­πως ση­μεί­ω­σε πρό­σφα­τα και ο α­να­λυ­τής Μπου­λέ­ντ Α­λι­ρί­ζα του Κέ­ντρου Στρα­τη­γι­κών και Διε­θνών Σπου­δών, “οι Τούρ­κοι πο­λι­τι­κοί και οι πο­λί­τες συ­νε­χί­ζουν να α­νη­συ­χούν γα τις κα­θη­με­ρι­νές συ­νέ­πειες της συ­νε­χι­ζό­με­νης οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης της χώ­ρας, η ο­ποί­α έ­χει κα­τα­στρέ­ψει τον βιο­μη­χα­νι­κό το­μέ­α, ε­πι­δεί­νω­σε το ε­πί­πε­δο δια­βί­ω­σης, α­νέ­βα­σε την α­νερ­γί­α και έ­βα­λε σε κίν­δυ­νο τη διε­θνή οι­κο­νο­μι­κή της φε­ρεγ­γυό­τη­τα”. Δεν έ­χει το­νι­στεί αρ­κε­τά ό­τι η οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση της Τουρ­κί­ας έ­χει ο­ξυν­θεί α­πό τις 11 Σε­πτεμ­βρί­ου, με την του­ρι­στι­κή βιο­μη­χα­νί­α να έ­χει γί­νει το τε­λευ­ταί­ο θύ­μα.
Ε­πο­μέ­νως, ε­πι­κα­λού­μα­στε την πα­ρέμ­βα­σή σας σε ε­πι­πλέ­ον α­με­ρι­κα­νι­κή στή­ρι­ξη προς την Τουρ­κί­α. Εί­τε αυ­τή η βο­ή­θεια θα α­φο­ρά την α­πα­λοι­φή χρε­ών και τις ε­μπο­ρι­κές διευ­κο­λύν­σεις εί­τε/και με­γα­λύ­τε­ρη βο­ή­θεια α­πό το Διε­θνές Νο­μι­σμα­τι­κό Τα­μεί­ο, ε­μείς πι­στεύ­ου­με ό­τι τέ­τοια α­ντι­με­τώ­πι­ση εί­ναι ε­πί­και­ρη και κα­τάλ­λη­λη.
Ευ­χα­ρι­στού­με για την ευ­γε­νι­κή προ­σο­χή σας και την ε­ξέ­χου­σα η­γε­σί­α σας στον πό­λε­μο κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας.
Ει­λι­κρι­νώς
Α­με­ρι­κα­νι­κή Ε­βρα­ϊ­κή Ε­πι­τρο­πή (American Jewish Committee)
Α­με­ρι­κα­νι­κό Ε­βρα­ϊ­κό Κο­γκρέ­σο (American Jewish Congress)
Α­ντι-δυ­σφη­μι­στι­κή Έ­νω­ση (Anti-Defamation League)
Διε­θνής Μπ’να­ϊ Μ’πριθ (Bna’i Brith International)
Σύ­νο­δος των Προ­έ­δρων των Με­γά­λων Α­με­ρι­κα­νι­κών Ε­βρα­ϊ­κών Ορ­γα­νώ­σε­ων (Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations)
Χα­ντασ­σάχ – Γυ­ναι­κεί­α Σιω­νι­στι­κή Ορ­γά­νω­ση Α­με­ρι­κής (Hadassah – The Women’s Zionist Organization of America )
Ε­βρα­ϊ­κό Συμ­βού­λιο Δη­μο­σί­ων Υ­πο­θέ­σε­ων (Jewish Council for Public Affairs)
Ε­βρα­ϊ­κό Ιν­στι­τού­το για Υ­πο­θέ­σεις Ε­θνι­κής Α­σφα­λεί­ας (Jewish Institute for National Security Affairs)
Ορ­θό­δο­ξη Έ­νω­ση (Orthodox Union)

* Ε­πι­στο­λή που στάλ­θη­κε προς τον πρό­ε­δρο Μπους α­πό τις με­γα­λύ­τε­ρες ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις της Α­με­ρι­κής.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*