Αρχική » Η Ομάδα Ε, “Λαγός εναντίον Όφεως”

Η Ομάδα Ε, “Λαγός εναντίον Όφεως”

από Άρδην - Ρήξη

Απόσπασμα από συνέντευξη του Ανέστη Κεραμυδά σχετικά με την Ομάδα Ε
Μπο­ρεί να α­ντι­λη­φθεί κά­ποιος την ύ­παρ­ξη της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον με τρό­πο διαι­σθη­τι­κό;


Υ­πάρ­χουν ο­ρι­σμέ­να ά­το­μα προι­κι­σμέ­να, εί­ναι οι γνή­σιοι φυ­σιο­γνω­μι­στές, που μπο­ρούν κά­τι να α­ντι­λη­φθούν. Αλ­λά προ­σέξ­τε, α­να­φε­ρό­με­νος στην Ο­μά­δα Έ­ψι­λον, πρέ­πει για μια α­κό­μα φο­ρά να το­νί­σω, ό­πως σε διά­φο­ρες τη­λε­ο­πτι­κές εκ­πο­μπές και στα βι­βλί­α μου, ό­τι δεν πρέ­πει να πε­ρι­μέ­νου­με τα πά­ντα α­πό αυ­τούς. Υ­πάρ­χει στη διά­θε­σή μας έ­να ό­πλο που εί­ναι πο­λύ ι­σχυ­ρό­τε­ρο α­πό τα υ­πε­ρό­πλα των Έ­ψι­λον και των Α­με­ρι­κα­νών. Το ό­πλο αυ­τό χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε α­πό 1.000 ελ­λη­νό­που­λα (τρια­κό­σιους Σπαρ­τιά­τες και ε­πτα­κό­σιους Θε­σπιείς) στο λη­σμο­νη­μέ­νο σή­με­ρα χώ­ρο των Θερ­μο­πυ­λών, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε στον Μα­ρα­θώ­να, στο Μα­νιά­κι, στην Πίν­δο, το ό­πλο αυ­τό εί­ναι η ελ­λη­νι­κή ψυ­χή. Μ’ αυ­τό το ό­πλο θα α­ντι­με­τω­πί­σου­με ό­ταν έρ­θει η ώ­ρα και πά­λι τους ε­χθρούς μας. Ε­γώ δεν θέ­λω ε­φη­συ­χα­σμό, α­πλά και μό­νο προ­σπα­θώ να α­φυ­πνί­σω και να ω­θή­σω τα ελ­λη­νό­που­λα να ε­πι­στρέ­ψουν στις ρί­ζες μας.


Γί­νε­ται ο­ρα­τό πλέ­ον ό­τι α­ντι­πρό­σω­ποι της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον ήρ­θαν σ’ ε­πα­φή μα­ζί σας;


Ναι.


Κατ’ αρ­χάς μέ­σω του ε­φο­πλι­στή Αγ­γε­λι­κού­ση. Ο Αγ­γε­λι­κού­σης α­νή­κε στους Έ­ψι­λον;

Ό­χι. Έ­ψι­λον εί­ναι ό­λοι οι Έλ­λη­νες ως προς το γέ­νος. Ό­λοι οι Έλ­λη­νες α­νή­κουν σ’ αυ­τήν την α­δελ­φό­τη­τα, που οι ρί­ζες της χά­νο­νται στην αυ­γή της ι­στο­ρί­ας. Αυ­τό ό­μως εί­ναι έ­να άλ­λο ζή­τη­μα. Ε­γώ, ας πού­με πως εί­μαι έ­νας αγ­γε­λιο­φό­ρος. Δη­λα­δή με τη με­λέ­τη, μ’ αυ­τά που μα­θαί­νω και μ’ αυ­τά που μου λέ­νε κά­ποιοι αγ­γε­λιο­φό­ροι της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον, γρά­φω κά­ποια βι­βλί­α. Αυ­τά που έ­γρα­ψα μέ­χρι στιγ­μής θα πρέ­πει να θε­ω­ρη­θούν ως ψήγ­μα­τα, για­τί δεν πρέ­πει να λέ­γο­νται ό­λα. Ε­ξυ­πα­κού­ε­ται πως υ­πάρ­χουν στοι­χεί­α α­να­κοι­νώ­σι­μα και στοι­χεί­α μη α­να­κοι­νώ­σι­μα. Με­ρι­κές φο­ρές α­να­γκά­ζο­μαι να γρά­ψω με γρί­φους ή με κώ­δι­κα. Ό­ταν π.χ. λέ­ω ό­τι το 2011 θα έ­χου­με ε­πι­κε­φα­λής τον στρα­τη­γό και με­γά­λο βα­σι­λέ­α που δεν ξε­χνά πο­τέ, εν­νο­ώ τον Α­γα­μέ­μνο­να. Δεν εν­νο­ώ ό­τι θάρ­θει ο ί­διος ο Α­γα­μέ­μνων, αλ­λά ό­τι ως ε­νιαί­ο σύ­νο­λο ο ελ­λη­νι­σμός θα συ­μπε­ρι­φερ­θεί ό­πως ο Α­γα­μέ­μνων, που ο­δή­γη­σε τους Έλ­λη­νες ε­νά­ντια στους ε­χθρούς, που τη δε­δο­μέ­νη ι­στο­ρι­κή στιγ­μή ή­ταν οι Τρώ­ες, θα έ­χου­με λοι­πόν, μια ο­μά­δα α­ρί­στων, έ­να ε­νι­αί­ο σύ­νο­λο, που θα φαί­νε­ται σαν έ­να ά­το­μο και το ά­το­μο αυ­τό που λέ­γε­ται ελ­λη­νι­σμός δεν ξε­χνά­ει ό­σα έ­χει υ­πο­στεί στο α­πώ­τα­το και στο ύ­στε­ρο πα­ρελ­θόν. [ ]


Μι­λή­στε μας λί­γο για τη διάρ­θρω­ση της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον

Θά­θε­λα να πω με­ρι­κά πράγ­μα­τα για την Ο­μά­δα Έ­ψι­λον. Εί­ναι γνω­στό ό­τι α­πο­τε­λεί­ται α­πό 50 ά­το­μα, τα ο­ποί­α ε­γώ και πολ­λοί άλ­λοι που εί­ναι υ­ψη­λό­βαθ­μοι Έ­ψι­λον δεν τους έ­χουν δει. Γύ­ρω απ’ αυ­τούς εί­ναι οι λε­γό­με­νοι πρω­το­κλα­σά­τοι, στους ο­ποί­ους συ­γκα­τα­λέ­γε­ται και ο Ιω­άν­νης Πασ­σάς. Υ­πάρ­χει η τρί­τη ο­μά­δα, ο τρί­τος κύ­κλος με­λών στους ο­ποί­ους α­νή­κε και ο Ω­νά­σης. Ο Ω­νά­σης ή­ταν τρί­της κα­τη­γο­ρί­ας Έ­ψι­λον και εί­χε μυ­η­θεί α­πό τον Ιω­άν­νη Πασ­σά. Στη συ­νέ­χεια υ­πάρ­χουν διά­φο­ρα τμή­μα­τα, ό­πως αυ­τό των Ο­λυ­μπί­ων Γιων. Οι Ο­λύ­μπιοι Γιοι ως ε­πί το πλεί­στον εί­ναι πυ­ρη­νι­κοί φυ­σι­κοί. Άλ­λο τμή­μα εί­ναι τα Τέ­κνα της θυ­σί­ας, που εί­ναι κά­ποια ά­το­μα που παί­ζουν ε­πι­κίν­δυ­να παι­χνί­δια και μπο­ρεί να θυ­σιά­σουν τη ζω­ή τους.


Πώς γί­νο­νται οι συ­να­ντή­σεις σας με τους αγ­γε­λιο­φό­ρους της Ο­μά­δας;

Ό­ταν θαρ­θεί κά­ποιος αγ­γε­λιο­φό­ρος να με συ­να­ντή­σει, μου δί­νει κά­ποιο σύν­θη­μα –το ει­δι­κό σύν­θη­μα– και πά­ντα οι συ­να­ντή­σεις γί­νο­νται σε μέ­ρη ό­που υ­πάρ­χουν ι­σχυ­ρά η­λε­κτρο­μα­γνη­τι­κά πε­δί­α, ε­κεί δη­λα­δή που βρί­σκο­νται αρ­χαί­οι να­οί.


Στο βι­βλί­ο σας Ο­μά­δα Έ­ψι­λον, τε­λι­κή α­να­μέ­τρη­ση Δελ­φών και Σιών, στην 129η σε­λί­δα, υ­πο­στη­ρί­ζε­τε ό­τι οι Έλ­λη­νες εί­ναι α­πό­γο­νοι των κα­τοί­κων του Λα­γού, ε­νώ οι Σιω­νι­στές κα­τά­γο­νται α­πό το ά­στρο του Ό­φε­ως. Σε ποια ι­στο­ρι­κά στοι­χεί­α και πη­γές στη­ρί­ζε­στε;

Στην ο­μά­δα Κα­τρά­κη υ­πήρ­χε κά­ποιος Μα­ζα­ρά­κης. Αυ­τός μου έ­δω­σε τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον Λα­γό και τον Ό­φη. Οι της ο­μά­δας Κα­τρά­κη λέ­νε για τον Λα­γό και ε­φό­σον ή­ταν μύ­στες ολ­κής, κά­τι πα­ρα­πά­νω θα ξέ­ρουν απ’ τους άλ­λους. Στο ί­διο βι­βλί­ο έ­γρα­ψα ό­τι ο Α­ρι­στο­τέ­λης τα­ξι­δεύ­ει για το ά­στρο του Λα­γού. Ού­τε και αυ­τό το στοι­χεί­ο εί­ναι δι­κής μου ε­μπνεύ­σε­ως. Αυ­τό το ι­σχυ­ρί­ζο­νται κά­ποιοι α­πό την ί­δια ο­μά­δα. Ι­σχυ­ρί­ζο­νται ό­τι ο Α­ρι­στο­τέ­λης τα­ξι­δεύ­ει και αυ­τό το θε­ω­ρώ πο­λύ πι­θα­νό, για­τί ξέ­ρου­με ό­τι στο α­πώ­τα­το πα­ρελ­θόν γί­να­νε τα­ξί­δια στο χω­ρο­χρό­νο και αυ­τά τα τα­ξί­δια τα α­πο­δέ­χτη­κε α­κό­μα και ο Καρ­λ Σα­γκάν και ο Σκλόφ­σκι, αλ­λά και εκ­πρό­σω­ποι της ΝΑ­ΣΑ.
Στην 143η σε­λί­δα υ­πο­στη­ρί­ζε­τε ό­τι ο Α­ρι­στο­τέ­λης έ­γρα­φε σε κώ­δι­κα, τον ο­ποί­ο έ­σπα­σε το τμή­μα Κα­τρά­κη-Γκιόλ­βα, υ­πο­ο­μά­δα της Έ­ψι­λον. Α­πό ποια στοι­χεί­α ή πλη­ρο­φο­ρί­ες ε­ξά­γε­τε το συ­μπέ­ρα­σμα ό­τι υ­πήρ­χε τμή­μα Κα­τρά­κη-Γκιόλ­βα και ό­τι το τμή­μα αυ­τό α­πο­τε­λού­σε υ­πο­ο­μά­δα της Έ­ψι­λον;
Αυ­τά μου τα εί­πε ο ί­διος ο Μα­ζα­ρά­κης. Και ο Γε­ώρ­γιος Λευ­κο­φρύ­δης μου εί­πε κά­ποια πράγ­μα­τα, αν και τον α­δι­κώ λί­γο στο βι­βλί­ο μου. Σαν άν­θρω­πος έ­κα­να και ε­γώ κά­ποια λά­θη, ση­μα­σί­α έ­χει ό­τι αυ­τοί παι­δεύ­τη­καν ε­πί δέ­κα πέ­ντε χρό­νια για να α­πο­κω­δι­κο­ποι­ή­σουν το Όρ­γα­νον του Α­ρι­στο­τέ­λη και τα κα­τά­φε­ραν μα­ζί με τον Χα­σά­πη, τον συ­νερ­γά­τη του Πασ­σά, για­τί και ο Χα­σά­πης ή­ταν στην ο­μά­δα αυ­τή. Και ό­ταν κά­ποιοι κα­τα­ξιω­μέ­νοι ε­πι­στή­μο­νες, ό­πως ο Χα­σά­πης, λέ­νε κά­ποια πράγ­μα­τα, δεν μπο­ρού­με να πού­με ό­τι ή­ταν μυ­θο­μα­νείς, για­τί ξέ­ρου­με ό­λοι πό­σο σο­βα­ρά πρό­σω­πα ή­ταν.
Σε ε­πό­με­νη σε­λί­δα του ί­διου βι­βλί­ου λέ­τε ό­τι “…έ­να μέ­λος της μυ­στι­κής υ­πο­ο­μά­δας Έ­ψι­λον, ο Λευ­κο­φρύ­δης, ο ο­ποί­ος ερ­γα­ζό­ταν στο Κέ­ντρο Ε­πι­στη­μών και Ε­ρευ­νών ως νο­μι­κός σύμ­βου­λος, συ­γκέ­ντρω­σε με­ρι­κές ση­μα­ντι­κές ση­μειώ­σεις και προ­χώ­ρη­σε στην έκ­δο­ση βι­βλί­ου μό­νος του. Η έκ­δο­ση βι­βλί­ου ή­ταν να γί­νει στα 1977, αλ­λά ευ­τυ­χώς πρό­λα­βαν τα μέ­λη της ο­μά­δος Κα­τρά­κη-Γκιόλ­βα και το κα­τά­σχε­σαν…” και συ­νε­χί­ζε­τε “ο Γκιόλ­βας εί­πε στους συ­νερ­γά­τες του πως ο Λευ­κο­φρύ­δης δεν έ­βλα­ψε και τό­σο την Ελ­λά­δα”, θα ή­θε­λα το σχό­λιό σας για­τί ε­νώ υ­πο­στη­ρί­ζε­τε ό­τι πρό­κει­ται για μυ­στι­κή υ­πο­ο­μά­δα, ε­σείς σπά­τε τον κα­νό­να της μυ­στι­κό­τη­τας. [ ]
Ο Λευ­κο­φρύ­δης ε­ξέ­δω­σε μι­κρό μέ­ρος μιας με­λέ­της που α­πο­τε­λεί­ται α­πό 6.000 σε­λί­δες που φυ­λάσ­σε­ται κα­λά σε έ­να μυ­στι­κό χώ­ρο. Α­πό τα ψήγ­μα­τα της τε­ρά­στιας έ­ρευ­νας που έ­γι­νε και μέ­ρος της ε­ξέ­δω­σε ο Λευ­κο­φρύ­δης, κά­ποια μέ­λη α­νη­σύ­χη­σαν και πράγ­μα­τι α­πέ­συ­ραν το βι­βλί­ο, το ο­ποί­ο κυ­κλο­φο­ρεί τα τε­λευ­ταί­α πέ­ντε χρό­νια. [ ]


Στο ί­διο βι­βλί­ο α­να­φέ­ρε­τε ό­τι “α­πό το ά­στρο Έ­ψι­λον του α­στε­ρι­σμού του Λα­γού ήρ­θε ο Α­ρι­στο­τέ­λης” και ό­τι “ο Α­ρι­στο­τέ­λης ζει και θα φτά­σει στον πλα­νή­τη Άλ­φα του Λα­γού το 2012, ό­πως υ­πο­στη­ρί­ζουν οι ε­πι­στή­μο­νες της Έ­ψι­λον, κα­θώς και έ­νας α­νε­ξάρ­τη­τος ε­πι­στή­μο­νας, ο Στα­μά­της Κρι­μι­ζής”. Α­πό πού προ­κύ­πτουν ό­λα αυ­τά;

Θα αρ­χί­σου­με α­πό τον Κρι­μι­ζή. Ό­ταν ε­γώ α­νέ­φε­ρα για πρώ­τη φο­ρά το ό­νο­μα του Κρι­μι­ζή, κα­νείς δεν ή­ξε­ρε την ύ­παρ­ξη αυ­τού του αν­θρώ­που και μά­λι­στα με εί­παν μυ­θο­μα­νή. Αρ­γό­τε­ρα ό­μως, κά­ποια ελ­λη­νο­κε­ντρι­κά πε­ριο­δι­κά εί­χαν συ­νέ­ντευ­ξη με τον Κρι­μι­ζή και μά­λι­στα δη­μο­σί­ευ­σαν ό­τι εί­ναι πράγ­μα­τι ο ε­γκέ­φα­λος της ΝΑ­ΣΑ και έ­τσι δι­καιώ­θη­κα. Ο Κρι­μι­ζής ήρ­θε κά­πο­τε σε ε­πα­φή μ’ αυ­τούς τους αν­θρώ­πους την πε­ρα­σμέ­νη δε­κα­ε­τί­α.
Εν­νο­εί­τε πως ήρ­θε σε ε­πα­φή με την Ο­μά­δα Έ­ψι­λον;
Α­κρι­βώς. Ό­ταν ήρ­θε σε ε­πα­φή μα­ζί τους μπο­ρεί να μην ή­ξε­ρε ό­τι ερ­χό­ταν σε ε­πα­φή με μέ­λη της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον και να τους γνώ­ρι­σε ως α­πλούς ε­πι­στή­μο­νες. Ε­πει­δή γνω­ρί­ζει πά­ρα πολ­λά μυ­στι­κά, ε­πει­δή τυγ­χά­νει να εί­ναι ο ε­γκέ­φα­λος της ΝΑ­ΣΑ, γνώ­ρι­ζε ό­τι μ’ έ­να δια­στη­μό­πλοιο [ ] ο Α­ρι­στο­τέ­λης θα φτά­σει στον προ­ο­ρι­σμό του μέ­χρι το 2012. Δεν μπο­ρώ να ξέ­ρω τώ­ρα αν το πέ­ρα­σμα αυ­τό εί­ναι αι­θε­ρι­κό, διό­τι υ­πάρ­χουν δια­στη­μό­πλοια τα ο­ποί­α μπο­ρούν να δια­νύ­σουν χα­ώ­δεις α­πο­στά­σεις σε με­ρι­κά μό­νο δευ­τε­ρό­λε­πτα.
Ι­σχυ­ρί­ζε­στε ό­τι ο Ιω­άν­νης Πασ­σάς ή­ταν υ­ψη­λό­βαθ­μο μέ­λος της Έ­ψι­λον. Πώς βγά­ζε­τε αυ­τό το συ­μπέ­ρα­σμα;
Δεν α­νή­κε ό­μως στους πε­νή­ντα σε­βα­στούς. Α­νή­κε στον πρώ­το κύ­κλο πέ­ριξ των πε­νή­ντα. Πώς βγά­ζω τώ­ρα αυ­τό το συ­μπέ­ρα­σμα. Κοι­τάξ­τε, δεν πι­στεύ­ω να μου εί­πε ψέ­μα­τα ο α­εί­μνη­στος Α­ντώ­νης Αγ­γε­λι­κού­σης, ού­τε ο Γε­ώρ­γιος Χα­ρα­λα­μπί­δης, ού­τε ο Κων­στα­ντί­νος Πα­πα­δό­που­λος και η σπου­δαί­α α­στρο­φυ­σι­κός κ. Σο­φί­α Βλά­χου, η ο­ποί­α γρά­φει και άρ­θρα στο πε­ριο­δι­κό Ιε­ρά Ελ­λάς και λό­γω η­λι­κί­ας δεν φο­βά­ται να κρύ­ψει το ό­νο­μά της. Πριν α­πό τέσ­σε­ρα χρό­νια δή­λω­σε ό­τι έ­χει ά­γνοια πε­ρί Έ­ψι­λον, ε­νώ εί­ναι μέ­λος της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον, γι’ αυ­τό και ε­γώ κά­που βα­σί­ζο­μαι και γρά­φω αυ­τά που γρά­φω και λέ­ω αυ­τά που λέ­ω.


Στην 165η σε­λί­δα λε­τε ό­τι “μά­λι­στα δε, α­κού­γε­ται μέ­σα στον κύ­κλο των Έ­ψι­λον”, και σας ρω­τά­ω ευ­θέ­ως πώς εί­ναι δυ­να­τόν ε­σείς να γνω­ρί­ζε­τε τι συ­ζη­τιέ­ται ή α­κού­γε­ται στον κύ­κλο των Έ­ψι­λον;

Διό­τι πά­ντο­τε βρί­σκο­νται οι πρω­το­κλα­σά­τοι αγ­γε­λιο­φό­ροι, αυ­τοί οι αγ­γε­λιο­φό­ροι α­νή­κουν στην Ο­μά­δα Έ­ψι­λον εκ πα­ρα­δό­σε­ως, δη­λα­δή α­πό πα­τέ­ρα σε γιο, και συ­νή­θως εί­ναι πα­ρό­ντες σ’ αυ­τά που συ­ζη­τούν οι πρω­το­κλα­σά­τοι, οι ο­ποί­οι έ­χουν και αυ­τοί τους αγ­γε­λιο­φό­ρους, που παίρ­νουν ε­ντο­λές α­πό τους πε­νή­ντα σε­βα­στούς. Ό­ταν λοι­πόν ε­μείς εί­μα­στε στρα­τιώ­τες της ελ­λη­νι­κής έ­ρευ­νας, ε­πό­με­νο εί­ναι να μας λέ­νε κά­ποια πράγ­μα­τα, ό­σα ε­πι­τρέ­πει η ευ­σέ­βεια προς την ιε­ρή αυ­τή ι­δέ­α που λέ­γε­ται ελ­λη­νι­σμός και να τα βγά­ζου­με στη φό­ρα,. [ ]
Στο δεύ­τε­ρο βι­βλί­ο σας με τον τί­τλο Ο­μά­δα Έ­ψι­λον, α­πο­κα­λύ­ψεις και προ­τά­σεις στην 78η σε­λί­δα, α­να­φέ­ρε­τε ε­πα­κρι­βώς “οι μυ­στι­κές ορ­γα­νώ­σεις 888, Φοί­βος, 1061 και Έ­ψι­λον και άλ­λες που συγ­χω­νεύ­τη­καν κα­τά τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του “70 και ο­νο­μά­στη­καν Έ­ψι­λον”. Πώς εί­ναι δυ­να­τόν να πλη­ρο­φο­ρη­θού­με και μεις για την ύ­παρ­ξη και τη δρά­ση αυ­τών των ο­μά­δων, για­τί αν δεν κά­νω λά­θος πρώ­τη φο­ρά γί­νε­ται α­να­φο­ρά στην ύ­παρ­ξη τους;
Ναι, η Ο­μά­δα Έ­ψι­λον υ­πήρ­χε, υ­πήρ­χαν ό­μως και άλ­λες ο­μά­δες, ό­πως η 888, η Α­πόλ­λων κ.λπ. Στην ο­μά­δα Α­πόλ­λων α­νή­κε ο Αρ­χι­γέ­νης και συ­νερ­γα­ζό­ταν στε­νά με την Ο­μά­δα Έ­ψι­λον. Αυ­τοί ό­μως λέ­γο­νταν α­πλώς Έ­ψι­λον. Βέ­βαια, το έ­ψι­λον ξε­κι­νά­ει α­πό τους Δελ­φούς, συγ­χω­νεύ­τη­καν με­τά α­πό πολ­λά ε­πει­σό­δια που γί­ναν εις βά­ρος του ελ­λη­νι­σμού το 1970. Ό­λες οι ο­μά­δες ει­σχώ­ρη­σαν στη με­γά­λη ο­μά­δα των Έ­ψι­λον και έ­τσι λοι­πόν τώ­ρα πρό­κει­ται για έ­να ε­νιαί­ο σύ­νο­λο. [ ]
Στην 88η σε­λί­δα του ί­διου βι­βλί­ου λε­τε πως “δεν πρέ­πει να μας δια­φεύ­γει ό­τι τον Ιού­λιο του ’96 η Ο­μά­δα Έ­ψι­λον κα­τέρ­ρι­ψε το υ­πε­ρε­ξο­πλι­σμέ­νο α­με­ρι­κα­νι­κό α­ε­ρο­πλά­νο στο Ά­κτιο”. Α­πό που ε­ξά­γε­τε το συ­μπέ­ρα­σμα ό­τι η Ο­μά­δα Έ­ψι­λον έ­ρι­ξε το α­με­ρι­κα­νι­κό α­ε­ρο­πλά­νο;
Ή­ταν τον και­ρό που ε­γώ εί­χα δώ­σει το βι­βλί­ο Ο­μά­δα Έ­ψι­λον, Τε­λι­κή Α­να­μέ­τρη­ση Δελ­φών και Σιών στο τυ­πο­γρα­φεί­ο. Ε­κεί­νες τις μέ­ρες μου τη­λε­φώ­νη­σαν και μου εί­παν ό­τι θα ε­κρα­γεί έ­να α­ε­ρο­πλά­νο α­πό το Ά­κτιο. Σκέ­φτη­κα πως θα δεί­ξει ο χρό­νος και με­τά θα το βά­λω σαν προ­σθή­κη μέ­σα στο βι­βλί­ο. Πράγ­μα­τι, ε­κεί­νες τις η­μέ­ρες συ­νέ­βη το πε­ρι­στα­τι­κό, το α­να­φέ­ρα­νε τα δελ­τί­α ει­δή­σε­ων και πή­γα στο τυ­πο­γρα­φεί­ο και το πέ­ρα­σα. Έ­μα­θα κά­τι πριν α­κό­μη συμ­βεί, συ­νε­πώς υ­πήρ­χε έ­να πρό­γραμ­μα.


Δη­λα­δή, το γε­γο­νός ό­τι α­να­κοι­νώ­θη­κε πως στους κι­νη­τή­ρες του α­ε­ρο­πλά­νου μπερ­δεύ­τη­καν κά­ποια σμή­νη που­λιών –ό­πως συ­χνά συμ­βαί­νει–  εί­ναι ψέ­μα;

Ναι, εί­ναι κα­θα­ρό ψέ­μα, διό­τι πά­ντα σε τέ­τοιου εί­δους α­τυ­χή­μα­τα ό­πως τα λέ­νε, βρί­σκουν αυ­τή τη δι­καιο­λο­γί­α. Κατ’ αρ­χάς, το α­ε­ρο­πλά­νο έ­πε­σε δύ­ο μό­λις λε­πτά α­πό την α­πο­γεί­ω­σή του, αλ­λά σ’ αυ­τό που ε­γώ δί­νω βά­ση και θε­ω­ρώ υ­ψί­στης ση­μα­σί­ας εί­ναι ό­τι, μια βδο­μά­δα πιο πριν, με εί­χαν πλη­ρο­φο­ρή­σει ό­τι θα συμ­βεί αυ­τό το γε­γο­νός. Πε­ρί­με­να ό­μως να συμ­βεί και με­τά να το πε­ρά­σω, τε­λευ­ταί­α στιγ­μή, στο βι­βλί­ο μου, πριν α­κό­μη αρ­χί­σουν οι διορ­θώ­σεις.


Στην 104η σε­λί­δα λε­τε ό­τι “στις 10 Σε­πτέμ­βρη του 1995 στην Πέλ­λα έ­γι­νε συ­γκέ­ντρω­ση με­τα­ξύ τριών Ελ­λή­νων α­πό την Αρ­γε­ντι­νή με τα μέ­λη της Αν­δρο­μέ­δας”. Τι ε­στί Αν­δρο­μέ­δα;

Εί­ναι έ­να τμή­μα της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον, αυ­τό το γρά­φω αν θυ­μά­μαι κα­λά στο βι­βλί­ο μου Ε­πί­κλη­ση της Ιε­ρής Ελ­λη­νι­κής Φυ­λής.


Έ­γι­νε λοι­πόν συ­γκέ­ντρω­ση τριών Ελ­λή­νων α­πό την Αρ­γε­ντι­νή με τα μέ­λη της Αν­δρο­μέ­δας, υ­πο­νο­ώ­ντας ό­τι ή­σα­σταν και ε­σείς πα­ρών;

Ναι.


Υ­πό ποια ι­διό­τη­τα ή­σα­σταν πα­ρών και για ποιους λό­γους έ­γι­νε αυ­τή η συ­γκέ­ντρω­ση;


Ε­μέ­να με φώ­να­ξαν με την ι­διό­τη­τα του φε­ρέ­φω­νου. Δη­λα­δή ε­γώ ή­μουν ε­κεί­νος ο ο­ποί­ος σε πε­ρί­πτω­ση που κρι­νό­ταν σκό­πι­μο θα κοι­νο­ποιού­σα το γε­γο­νός της συ­νά­ντη­σης σε κά­ποιο τη­λε­ο­πτι­κό σταθ­μό ή σε κά­ποιο ρα­διό­φω­νο ή μέ­σω ε­νός άρ­θρου ή α­κό­μη και σε έ­να βι­βλί­ο μου. Με κα­λέ­σα­νε να γνω­στο­ποι­ή­σω αυ­τό το γε­γο­νός. [ ]


Στην 126η σε­λί­δα α­να­φέ­ρε­τε μια συ­νά­ντη­ση των με­λών της Πα­γκό­σμιας Ε­ται­ρεί­ας Ελ­λή­νων Έ­ψι­λον με α­πό­στρα­τους Έλ­λη­νες α­ξιω­μα­τι­κούς ε­νώ­πιον σας. Πα­ρί­στα­σθε συ­χνά σε τέ­τοιες υ­ψη­λής ση­μα­σί­ας συ­να­ντή­σεις για το μέλ­λον της Ελ­λά­δος;

Ναι, για­τί έ­χω φί­λους στρα­τιω­τι­κούς οι ο­ποί­οι πο­νούν για Ελ­λά­δα και ελ­λη­νι­σμό. Απ’ αυ­τούς άλ­λοι συ­νερ­γά­ζο­νται με τους Έ­ψι­λον, άλ­λοι πά­λι εί­ναι Έ­ψι­λον. Τό­τε, ή­ταν να δο­θεί έ­να α­στρο­νο­μι­κό πο­σό στον ελ­λη­νι­κό στρα­τό, αλ­λά έ­βγα­λαν το πό­ρι­σμα ό­τι δεν συμ­φέ­ρει να δώ­σουν αυ­τοί τό­σα χρή­μα­τα, για­τί α­πλά και μό­νο δεν ε­μπι­στεύ­ο­νται τους πο­λι­τι­κούς. Τους στρα­τιω­τι­κούς τους ε­μπι­στεύ­ο­νται, τους πο­λι­τι­κούς μας δεν τους ε­μπι­στεύ­ο­νται και δεν ε­δό­θη δυ­στυ­χώς αυ­τό το πο­σόν.


Η Πα­γκό­σμια Ε­ται­ρεί­α Ελ­λή­νων τι α­κρι­βώς εί­ναι, εί­ναι πα­ράρ­τη­μα της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον ή εί­ναι κά­τι άλ­λο;

Ό­χι εί­ναι το ί­διο και το αυ­τό. Πα­γκό­σμια Ε­ται­ρεί­α Ελ­λή­νων εί­ναι η λε­γό­με­νη Ο­μά­δα Έ­ψι­λον.
Με δια­φο­ρε­τι­κή ο­νο­μα­σί­α;
Ναι και μά­λι­στα η συ­νά­ντη­ση αυ­τή που έ­γι­νε με τους στρα­τιω­τι­κούς, έ­γι­νε στον Ε­νι­πέ­α πο­τα­μό, κά­τω α­πό το Μο­να­στή­ρι του Α­γί­ου Διο­νυ­σί­ου στον Ό­λυ­μπο.
Στα βι­βλί­α σας α­να­φέ­ρε­στε και στον κα­θη­γη­τή Κώ­στα Τσί­πη που υ­πήρ­ξε Δ/ντής του προ­γράμ­μα­τος Ε­πι­στή­μης και Τε­χνο­λο­γί­ας για τη Διε­θνή Α­σφά­λεια στο ΜΙΤ, τον ο­ποί­ο πα­ρου­σιά­ζε­τε ως υ­πεύ­θυ­νο έ­ρευ­νας Πυ­ρη­νι­κών Πο­λυ­τε­χνεί­ου της Μα­σα­χου­σέ­της, ο ο­ποί­ος μα­ζί με άλ­λους ε­ξου­δε­τέ­ρω­σαν τα ό­πλα και την τε­χνο­λο­γί­α των Η.Π.Α, με α­πο­τέ­λε­σμα να δια­κο­πεί το πρό­γραμ­μα του “πο­λέ­μου των ά­στρων”.
Την πλη­ρο­φο­ρί­α αυ­τή την εί­χα α­πό τον Κων­στα­ντί­νο Πα­πα­δό­που­λο που εί­ναι πυ­ρη­νι­κός της ΝΑ­ΣΑ. Εί­χα δια­σταυ­ρώ­σει αυ­τή την πλη­ρο­φο­ρί­α και α­πό το πε­ριο­δι­κό Τρί­το Μά­τι. Δεν ξέ­ρω τον τρό­πο που το Τρί­το Μά­τι α­πό­κτη­σε την πλη­ρο­φο­ρί­α, ί­σως να έ­χει κα­λές δια­συν­δέ­σεις, αλ­λά α­πε­δεί­χθη ό­τι εί­ναι γε­γο­νός. [ ]
Στην 157η σε­λί­δα α­να­φέ­ρε­τε: “Έ­τσι και οι γή­ι­νοι Έ­ψι­λον πα­ρα­κο­λου­θούν τους Σιω­νι­στές α­πό μια Σφίγ­γα και α­πό τους δο­ρυ­φό­ρους του Ά­ρη, Φό­βο και Δεί­μο”.
Στο δυ­τι­κό Ό­λυ­μπο υ­πάρ­χει μια με­γά­λη χα­ρά­δρα, στην ο­ποί­α α­πα­γο­ρεύ­ε­ται να πά­νε α­κό­μη και οι ο­ρει­βά­τες. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο ό­τι ό­σοι πά­νε βρί­σκουν τρα­γι­κό θά­να­το. Απ’ το που­θε­νά εμ­φα­νί­ζε­ται έ­νας νε­α­ρός με αρ­χαιο­ελ­λη­νι­κή εν­δυ­μα­σί­α και τους λέ­ει να φύ­γουν. Ό­σοι δεν φεύ­γουν βρί­σκουν το θά­να­το. Ε­γώ πι­στεύ­ω ό­τι γί­νε­ται ε­πει­δή δια­πράτ­τουν ιε­ρο­συ­λί­α. Ε­κεί υ­πάρ­χει έ­να μι­κρό χά­σμα που οι μυ­η­μέ­νοι το ο­νο­μά­ζουν Σφίγ­γα. Υ­πάρ­χει μια τε­χνο­λο­γί­α που μπο­ρούν να έρ­θουν σε ε­πα­φή με τον Φό­βο και Δεί­μο. Ξέ­ρου­με ό­τι ο Φό­βος και ο Δεί­μος εί­ναι δυο τε­χνη­τοί δο­ρυ­φό­ροι, το α­να­φέ­ρουν ο Ό­μη­ρος και ο Η­σί­ο­δος. Τώ­ρα, ό­ταν βλέ­που­με πριν α­πό χι­λιά­δες χρό­νια δύ­ο Έλ­λη­νες να γρά­φουν με κώ­δι­κα γι’ αυ­τό το θέ­μα, θα πει ό­τι εί­χαν γνώ­σεις α­πε­ριό­ρι­στες. Στα μέ­σα του 20ού αιώ­να, δύ­ο σπου­δαί­οι ε­πι­στή­μο­νες, ο Α­με­ρι­κα­νός Καρ­λ Σα­γκάν και ο Σο­βιε­τι­κός Σκλόφ­σκι, έ­γρα­ψαν έ­να βι­βλί­ο σχε­τι­κά με την α­στρο­νο­μί­α και α­να­φέ­ρο­νται ε­πι­στα­μέ­νως στους δύ­ο δο­ρυ­φό­ρους του Ά­ρη, α­φή­νο­ντας πολ­λά υ­πο­νο­ού­με­να. Αυ­τή η α­να­φο­ρά δεν γί­νε­ται τυ­χαί­α, κά­τι συμ­βαί­νει. Α­πό την άλ­λη πλευ­ρά, το γε­γο­νός ό­τι έ­χω πλη­ρο­φο­ρί­ες εί­ναι α­ναμ­φι­σβή­τη­το, διό­τι ό­ταν μου λέ­νε ε­μέ­να, που δεν ι­σχυ­ρί­στη­κα πως εί­μαι προ­φή­της, ό­τι στις 17 Αυ­γού­στου θα γί­νει σει­σμός στην Τουρ­κί­α και με­τά α­πό λί­γες μέ­ρες θα γί­νει στην Α­θή­να, προ­σέξ­τε, ό­χι στην Ελ­λά­δα, στην Α­θή­να, θα πει ό­τι αυ­τοί οι άν­θρω­ποι κά­τι ξέ­ρουν, κά­τι πα­ρα­πά­νω ξέ­ρουν απ’ τον κα­θέ­να μας. Πι­θα­νόν να εί­ναι βά­σι­μες οι ει­κα­σί­ες που θέ­λουν τον Φό­βο και τον Δεί­μο να εί­ναι ε­νερ­γοί. Με­ρι­κοί υ­πο­στη­ρί­ζουν ό­τι οι δυο αυ­τοί δο­ρυ­φό­ροι του Ά­ρη εί­ναι δια­στη­μό­πλοια που φύ­γαν με­τά την κα­τα­στρο­φή της Α­τλα­ντί­δος, την 10η χι­λιε­τί­α και συ­γκε­κρι­μέ­να το 9650 π.Χ. (ή μάλ­λον προ Α­πολ­λώ­νιου Τυα­νέ­α). Το τρί­το δε δια­στη­μό­πλοιο για το ο­ποί­ο δεν γί­νε­ται λό­γος και εί­ναι γνω­στό ως “Με­γά­λη Πε­ρί­πο­λος”, ε­νεμ­φα­νί­σθη τον Α­πρί­λιο του 1997.[ ] Στις 11 Αυ­γού­στου του 1999, ό­ταν οι Α­με­ρι­κα­νοί φαι­νο­με­νι­κά ή­θε­λαν να κά­νουν μπίζ­νες με τα ει­δι­κά γυα­λιά για να δουν την έ­κλει­ψη, δεν το έ­κα­ναν μό­νο για να οι­κο­νο­μή­σουν κά­ποια χρή­μα­τα ε­πι­πλέ­ον, αλ­λά και για να μην δει ο κό­σμος το α­ντι­κεί­με­νο που ή­ταν μπρο­στά στον Ή­λιο. Το α­ντι­κεί­με­νο αυ­τό εμ­φα­νί­στη­κε στις 2:22 α­κρι­βώς μπρο­στά στον Ή­λιο. Το εί­δαν οι ε­πι­στή­μο­νες της ΝΑ­ΣΑ, ε­πι­στή­μο­νες του Α­στε­ρο­σκο­πεί­ου της Ια­πω­νί­ας και της Αγ­γλί­ας. Γνω­ρί­ζουν πο­λύ κα­λά ποιο ή­ταν αυ­τό το α­ντι­κεί­με­νο, το ο­ποί­ο ξε­κί­νη­σε εν­διά­με­σα α­πό Φό­βο και Δεί­μο στις 10 Αυ­γού­στου του 1999.


Τε­λι­κά, η ύ­παρ­ξη της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον, τι μπο­ρεί να ση­μαί­νει για την Ελ­λά­δα και για τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο;

Η ύ­παρ­ξη των Έ­ψι­λον ση­μαί­νει για την Ελ­λά­δα και τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο ό­τι θα έρ­θει η στιγ­μή ε­κεί­νη που θα διοι­κή­σουν οι ά­ρι­στοι, ε­πά­νω στα πρό­τυ­πα του Πλά­τω­νος – και του Α­ρι­στο­τέ­λους, εν μέ­ρει. Πι­στεύ­ω ό­τι η Α­με­ρι­κή κα­ταρ­ρέ­ει, δεν υ­πάρ­χει κρα­τι­κό νο­μι­σμα­το­κο­πεί­ο στην Α­με­ρι­κή, υ­πάρ­χει μια τρά­πε­ζα που ι­διο­κτή­της εί­ναι ο γνω­στός Ε­βραί­ος Γκρίν­σπαν. Η Α­με­ρι­κή εί­ναι τρεις φο­ρές χρε­ω­μέ­νη και το χρή­μα με­τα­φέ­ρε­ται απ’ αυ­τή την τρά­πε­ζα του Γκρίν­σπαν. Δη­λα­δή κρά­τος ή μάλ­λον πλα­νη­τάρ­χης εί­ναι η τρά­πε­ζα του κ. Γκρίν­σπαν. Αυ­τά λοι­πόν συμ­βαί­νουν με την Α­με­ρι­κή, ό­που υ­πάρ­χουν αυ­τή τη στιγ­μή 25.000.000 αλ­λο­δα­ποί α­πό τις χώ­ρες της Λα­τι­νι­κής Α­με­ρι­κής, Βρα­ζι­λί­α, Βε­νε­ζουέ­λα, Με­ξι­κό κ.λπ., που κοι­μού­νται στα πε­ζο­δρό­μια. Το 80% της Κα­λι­φόρ­νια έ­χει κα­τα­στρα­φεί, ξέ­χω­ρα α­πό τους φο­βε­ρούς τυ­φώ­νες και κυ­κλώ­νες. Για πρώ­τη φο­ρά εμ­φα­νί­στη­κε κυ­κλώ­νας στην Αγ­γλί­α την ά­νοι­ξη του 1999. Για πρώ­τη φο­ρά στα ι­στο­ρι­κά χρο­νι­κά χιό­νι­σε στο Ισ­ρα­ήλ πριν α­πό δύ­ο χρό­νια, μή­να Μάρ­τιο. Αυ­τά δεν εί­ναι τυ­χαί­α φαι­νό­με­να, εί­ναι τε­χνη­τά, με κά­ποια τε­χνο­λο­γία που δεν μπο­ρώ να την ε­ξη­γή­σω ε­γώ. Η Α­με­ρι­κή κα­ταρ­ρέ­ει και έ­χουν τον τρό­πο οι Έ­ψι­λον… Ό­ταν κά­ποιοι αρ­χη­γοί κρα­τών πά­ψουν ε­πι­τέ­λους να έ­χουν α­φε­ντι­κά, τό­τε θα ε­πέμ­βουν και θα κά­νουν την Ελ­λά­δα υ­περ­δύ­να­μη, ό­πως την ε­πο­χή του Με­γά­λου Α­λε­ξάν­δρου. Για την ε­πο­χή που θα έ­χου­με αυ­τές τις ε­ξε­λί­ξεις έ­χω γρά­ψει α­να­λυ­τι­κά στο βι­βλί­ο μου Η εκ­δί­κη­ση των Έ­ψι­λον, που εκ­δό­θη­κε α­πό τον εκ­δο­τι­κό οί­κο Έ­σο­πτρον.


Η α­νυ­παρ­ξί­α της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον τι μπο­ρεί να ση­μαί­νει;

Δεν εί­ναι δυ­να­τόν να εί­ναι α­νύ­παρ­κτοι, διό­τι κα­νείς δεν έ­χει τό­ση α­χα­λί­νω­τη φα­ντα­σί­α ώ­στε να γρά­ψει τέ­τοια πράγ­μα­τα για την Ο­μά­δα Έ­ψι­λον. Ε­ξάλ­λου, έ­χου­με και τη μαρ­τυ­ρί­α του κ. Κλε­άν­θη Για­λου­ρά­κη, ο ο­ποί­ος εί­ναι α­πό­στρα­τος στρα­τη­γός, με­γά­λης η­λι­κί­ας και έ­χει γρά­ψει δύ­ο βι­βλί­α για την Ο­μά­δα Έ­ψι­λον. Ε­άν λοι­πόν δεν γί­νω πι­στευ­τός ε­γώ, θα γί­νει έ­νας η­λι­κιω­μέ­νος άν­θρω­πος 82 ε­τών σή­με­ρα. Η α­νυ­παρ­ξί­α ό­μως θα ση­μαί­νει ό­τι θα εί­μα­στε έ­νας λα­ός χω­ρίς ό­νει­ρα και χω­ρίς κα­μιά ελ­πί­δα. Αλ­λά η ελ­πί­δα εί­ναι μια μι­κρή θε­ό­τη­τα υ­πό μορ­φή πτη­νού. Έ­να που­λά­κι εμ­φα­νί­στη­κε στο κου­τί της Παν­δώ­ρας. Ελ­πί­δα λοι­πόν θα υ­πάρ­χει, γι’ αυ­τό υ­πάρ­χουν και οι Έ­ψι­λον. Και ή­θε­λα να πω και το άλ­λο: οι θε­οί της τρα­γω­δί­ας εί­ναι Έλ­λη­νες και η τρα­γω­δί­α δεν θα πέ­σει πια στον Ελ­λη­νι­σμό. Έ­πε­σε ε­πί 2.000 συ­νε­χή έ­τη. Τώ­ρα, η τρα­γω­δί­α πέ­φτει στα κε­φά­λια των ε­ξου­σια­στών, αυ­τών που έ­κα­ναν τό­σα και τό­σα εις βά­ρος της Ελ­λά­δος, των Ελ­λή­νων και του ελ­λη­νι­σμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: