Αρχική » Πνευματικότητα καί πολιτικό προσωπικό

Πνευματικότητα καί πολιτικό προσωπικό

από Δημήτριος Κ Γερούκαλης
Mosaïque de la Déisis, Sainte-Sophie (Istanbul, Turquie)

Του Δημήτριου Κ. Γερούκαλη

Οι νεοφιλελεύθεροι καί τό, υπάλληλο εις τήν ΝΤΠ, Ελληνικό πολιτικό προσωπικό, απεδείχθησαν κατώτεροι τών περιστάσεων έως επικίνδυνοι διά τό πολιτισμικό πρόταγμα. Απεδείχθη εν τοίς πράγμασιν ότι εχθρός τους είναι η Πνευματικότητα, η Εκκλησια, η Πίστις, η Θεία Κοινωνία, καί αυτά αντιστρατεύονται ως λύκοι υπό τόν μανδύαν τού προβάτου. Ο καθηγητής Φυσικής τού ΔΠΘ Γιώργος Παύλος έγραφε πρός τόν Πρωθυπουργόν: η συύγχρονη φυσική μάς δείχνει με πρωτοφανή, γιά τήν παλαιά επιστήμη τών προηγούμενων αιώνων, τρόπο, πώς τά αίτια τών φυσικών συμβάντων σαφώς δέν είναι φυσικής τάξεως. Δηλαδή ζούμε εντελώς μέσα στό διαρκές μυστήριο καί θαύμα.

Γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος διαθέτει διανοητικές δυναμεις, τίς οποίες δέν θά είχε εάν λειτουργούσε συμφώνως πρός τίς αρχές τής Ευκλείδειας γεωμετρίας ή Νευτώνειας φυσικής.

Τό δράμα τής πτώσεως τού ανθρώπου δεν είναι ηθικής φύσεως, αλλά είναι η εξάρθρωσις καί αποδόμησις τής συνειδήσεως, ως αποτέλεσμα χάσματος, διά τού οποίου αποκόπηκε από άλλους ανωτέρους κόσμους καί απομονώθηκε εις  τήν μοιραίαν θνητότητα τής μοναχικής υπάρξεως.

Ακόμη καί η λεγομένη Δυτική παράδοσις αναγνωρίζει ότι το πνευματικό σώμα τού ανθρώπου είναι υλικής φύσεως μεν, αλλά πλέον δυναμικής, πέραν τών, υπό του υλικού αισθητηριακού του πλαισίου, τιθεμένων ορίων. Ανηκει δηλαδή εις τον χώρον τού, υπό κανονικάς συνθήκας (Ευκλείδεια γεωμετρία) αοράτου (μή Ευκλείδει γεωμετρια, δηλ γεωμετρία Ρήμαν).

Βασικό στοιχείο τών μή γραμμικών συστημάτων ειναι η ικανότητα επεξεργασίας συμβόλων. Δι’ αυτού τού μηχανισμού ερμηνεύεται η λειτουργία τού γλωσσικού/γνωστικού συστήματος (συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματικό, δηλ λήψις αποφάσεων καί λειτουργία υπό καθεστώς αβεβαιότητος καί συγκρούσεων).

Άλλωστε η Εσχατολογική προοπτική του Ανθρώπου, περιλαμβάνει τό Μυστήριο (μύησις άλλου τρόπου προσλήψεως καί κατανοήσεως τού κόσμο) καί τήν Συμβολικήν ζωήν (αισθητοποίησις τών δυνατοτήτων τού κόσμου εις μίαν ποιοτικήν διάστασιν πέραν εκείνης τής καθημερινότητος). Όπως γράφει ο Σπ Κυριαζόπουλος οι οντολογικού περιεχομένου ερωτήσεις, κινούνται εντός τού Πνευματικού Ουρανού, όχι μόνον διά νά συναντήσουν τήν απάντησιν, αλλά κυρίως διά να εκφράσουν τήν ζωήν τού Πνεύματος.

Η διάνοια τού πτωτικού ανθρώπου κατέχει τήν ιδιαιτέραν μοίραν, εις έν είδος τών γνώσεων της, ν’ ασχολήται μέ ερωτήσεις, τάς οποίας δέν δύναται ν’ απορρίψη, διότι τής υπεβλήθησαν διά τής ιδίας τής φύσεώς της, αλλ’ εις τάς οποίας δέν δύναται ν’ απαντήση, διότι υπερβάλλουν πάσαν διανοητικήν δύναμιν.

Διά τούτο εις τόν κόσμον τού Μυστηρίου, τής Συμβολικής ζωής, εις τόν κόσμον τής Αποστολικής Καθολικής Ανατολικής καθ’ ημάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, η ζωή εννοείται ως η δυνατότητα, καί νά κατεχουμε τήν ικανότητα, νά επιτελούμε τίς σωματικές μας ροπές συμβολικώς, συμφώνως δηλ πρός νοηματοδοτημένους ορισμούς τού εαυτού μας. Άλλωστε η ανθρωπίνη φύσις είναι η πλέον ακατέργαστη καί αδιαφοροποίητη πρώτη ύλη, άνευ αναγνωρίσιμης μορφής, έως ότου μετασχηματισθεί εις Πρόσωπον.

Τό υπάλληλο ελληνικό πολιτικό προσωπικό, αφού επέβαλε τήν Βιοπολιτικήν (τήν γυμνήν ζωήν) αποδέχεται τήν δημοσίαν παρουσίαν τής Εκκλησίας ως υποστήριγμα τής ιδικής του ανεπάρκειας.

Αλλά όπως καταρρέει ο λεγόμενος Δυτικός πολιτισμός, υπό τό βάρος τής νέας πραγματικότητος, ούτως θά καταρρεύση καί τό πολιτικό σύστημα.

Πολιτικό σύστημα απογυμνωμένο από Πνευματικότητα, αναντίστοιχο τών απαιτήσεων τής συγχρόνου φυσικής (η επιστήμη ανακαλύπτει τήν Δόξαν του Θεού). Θά αναδυθή η σώζουσα ισχύς, δηλ η Αλήθεια τού Χριστού καί τής Αναστάσεως. ΚΑΛΟΝ καί ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ !!!!

Δημήτριος Κ Γερούκαλης

Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου, εέ

Κώς

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ