του Κ. Καραΐσκου, από το Άρδην τ. 55, Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2005

Ὡ­ραῖ­ο τό θέ­α­μα τῆς ἀ­νήμ­πο­ρης ὑ­περ­δύ­να­μης, ἔ; Πα­ρό­τι τήν πλη­ρώ­σαν οἱ φτω­χοί καί μαῦ­ροι τῆς Λου­ϊ­ζιά­νας, τό κέρ­δος ἀ­πό τήν τα­πεί­νω­ση τῆς κυ­βερ­νώ­σας συμ­μο­ρί­ας δέν εἶ­ναι ἀ­με­λη­τέ­ο
Τώ­ρα ἄν οἱ σκη­νές τῶν ράμ­πο πού πα­ρα­βί­α­ζαν τά σπί­τια τῶν πλημ­μυ­ρο­πα­θῶν σας ἀ­να­κά­λε­σαν μνῆ­μες εἰ­σβο­λής, πρα­ξι­κο­πή­μα­τος καί χουν­το­κρα­τί­ας, εἶ­στε …μέ­σα
Νά ση­μει­ώ­σω ὅ­τι ὁ Χα­ρούν Ρασίντ Ἀ­σου­άτ, πού συ­νε­λή­φθη γιά τίς βόμβες τοῦ Λον­δί­νου, δού­λευ­ε γιά τήν ΜΙ-6 ἐ­πί δέ­κα χρό­νια, ἤ θά θε­ω­ρη­θεῖ συ­νω­μο­σι­ο­λο­γι­κό;
Τε­λι­κά ἀ­να­κά­λυ­ψα νο­μί­ζω τόν ὁ­ρι­σμό τῆς συ­νω­μο­σι­ο­λο­γί­ας: Εἶ­ναι ὅ,τι ξε­φεύ­γει ἀ­πό τό ἐ­πί­πε­δο τῆς με­ση­με­ρια­νῆς τη­λε­τα­τι­α­νο­ζώ­νης. Ἀ­πε­τα­ξά­μην.
Βρή­κα­τε που­θε­νά κά­ποι­αν ἀ­να­δροµή στό τί ὑ­πο­τί­θε­ται πῶς ἔ­γι­νε στίς 11-9-01; Φυ­σι­κά ὄ­χι, ἀ­φοῦ ὅ­λοι ξέ­ρου­με κα­λά τό τί συ­νέ­βη. Αὐ­τό πού ἀ­πο­μέ­νει τώ­ρα εἶ­ναι νά ποι­νι­κο­ποι­η­θεῖ καί ἡ ὅ­ποι­α ἔκ­φρα­ση ἀ­πο­ρί­ας, ὅ­πως μέ τό «Ὁ­λο­καύ­τω­μα»
Ὡ­ραῖ­ο τό νου­με­ρά­κι τοῦ ἀρ­χι­δο­λο­φό­νου Σα­ρόν μέ τήν ἀ­πο­χώ­ρη­ση ἀ­πό τή Γά­ζα. Δά­κρυ­α, ψαλ­μοί, ἄ­ο­πλη ἀν­τί­στα­ση… Ἔ, κα­λά, σέ ρυθ­μό ρε­λαν­τί σκο­τώ­σα­νε καί 7-8 Πα­λαι­στί­νιους ἐ­κτός Γά­ζας, ἴ­σα γιά νά κρα­τᾶ­νε τή φόρ­μα τους­
Στήν δέ Κα­τε­χόµε­νη Ἀ­να­το­λι­κή Ἱ­ε­ρου­σα­λήµ, οἱ µπουλ­ντό­ζες ξε­κί­νη­σαν τό Τεῖ­χος τοῦ σι­ω­νι­στι­κοῦ Ἀ­παρ­τχά­ιντ ἀ­π’ τή συ­νοι­κί­α Ἄλ Μπα­ρίντ, γράφοντας στίς ἑρ­πύ­στρι­ές τους κά­θε Δί­και­ο καί Κοι­νή Γνώµη­
Ὁ τρι­πλα­σια­σμός τοῦ ἀ­με­ρι­κα­νι­κοῦ ἐλ­λείμ­μα­τος (11,1 τρίς δο­λά­ρια!) ἠ­χεῖ κά­πως τρο­μο­κρα­τι­κά, ἔ­τσι; Σά νά πλη­σιά­ζει νέ­ος πό­λε­μος (Συ­ρί­α; Ἰ­ράν;)
Κυ­ρι­ό­τε­ρη ἀ­σπί­δα ὅ­λων μας ἡ ἰ­ρα­κι­νή ἀν­τί­στα­ση (ἄς εἶ­ναι κα­λά) ὑ­πο­χρέ­ω­σε τή νε­ο­συν­τη­ρη­τι­κή ἀ­γέ­λη νά συμ­μα­ζευ­τεῖ κά­πως…
Γιά νά µα­θαί­νε­τε: Ποι­οί εἶ­ναι ἐ­ναν­τί­ον τοῦ πο­λέµου τῶν Η­ΠΑν­θρώ­πων στό Ἰ­ράκ; Μό­νον οἱ.­.. να­ζῆ­δες, σύµφω­να µέ το F­r­o­nt‑P­a­ge τοῦ κυ­ρί­ου Δα­βίδ Χό­ρο­βιτς!
Κα­τέρ­ρευ­σε ἐν µέ­σῳ σκαν­δά­λων ἡ.­.. «πορ­το­κα­λιά» κυ­βέρ­νη­ση τῆς Τιµο­σέν­κο στήν Οὐ­κρα­νί­α! Κα­λά, πό­τε πρό­κα­ναν οἱ ντεµέκ «ἐ­πα­να­στά­τες» νά δι­α­φθα­ροῦν;!
Πα­ρα­κο­λου­θεῖ ρέ κα­νέ­νας τίς ἐ­κτε­τα­μέ­νες συγ­κρού­σεις Κούρ­δων – Τούρ­κων στή γεί­το­να, βγά­ζει κά­ποι­α πο­λι­τι­κά συμ­πε­ρά­σμα­τα ἀ­πό τήν ἔ­κρη­ξη αὐ­τήν ἤ τό ’­χε­τε χά­σει ὅ­λοι μέ τόν Μπα­κλα­βατ­ζή­ο­γλου;
Πάν­τως σύμ­φω­να μέ ἀ­πο­κλει­στι­κές μας πλη­ρο­φο­ρί­ες, ἀ­πο­κλεί­στη­κε τό ἐν­δε­χό­με­νο νά ζη­τή­σου­με ὡς Ἑλ­λάς στίς 3 τοῦ Ὀ­κτώ­βρη τήν ἀ­πο­πομ­πή τῆς τουρ­κο­φο­βι­κῆς Γαλ­λί­ας ἀ­πό τήν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κή Ἕ­νω­ση
Νέ­ο τούρ­κι­κο πε­ρι­ο­δι­κό, ὀ­νόµα­τι «Κά­ϊν­τε» νι­ώ­θει, λέ­ει, τιµή πού συν­δε­ε­ται µέ τήν ὁµό­η­χη ὀρ­γά­νω­ση. Ἤ ὁ φα­να­τισµός κά­ποι­ων ἔ­χει ξε­φύ­γει ἤ οἱ ὑ­πη­ρε­σί­ες κά­ποι­ων ἄλ­λων κά­νουν ὑ­πε­ρω­ρί­ες­
Ξε­χνών­τας γιά λί­γο τίς βλέ­ψεις καί τίς ὑ­στε­ρο­βου­λί­ες ὅ­λων, ἀ­πο­λαύ­σαµε τήν ἐ­πί­σκε­ψη Πού­τιν στό Ἁ­γι­ο­νό­ρος, στό κοι­νό ἔ­δα­φος τῆς βυ­ζαν­τι­νῆς µας αἴ­γλης­
Καί μιά πού τό ἀ­να­φέ­ρα­με: Πέ­ρυ­σι ἔ­πε­σε τό Σι­νούκ, φέ­τος τό Μπό­ιν­γκ τῆς «Ἥ­λιος». Στά πό­σα ἀ­ε­ρο­πο­ρι­κά δυ­στυ­χή­μα­τα πέ­φτουν κε­φά­λια στήν Υ­ΠΑ;
Καί κα­λά νά δεῖ τούς Μο­λυ­βιά­τη, Βα­λυ­νά­κη καί Πα­παν­δρέ­ου ὁ Ἀµε­ρι­κά­νος ὑ­φυ­πουρ­γός εὐ­ρω­πα­ϊ­κῶν ὑ­πο­θέ­σε­ων. Τή.­.. Ντό­ρα ὄµως; Νά ἐν­δι­α­φε­ρό­ταν λέ­τε γιά τό πρό­γραµµα «Ἀ­θλη­τισµός καί τρί­τη ἡ­λι­κί­α»;
Θά πα­ρα­τη­ρή­σα­τε τήν «ἀ­να­νέ­ω­ση» τῶν κα­τα­στη­μά­των του Ο­ΤΕ μέ τήν ἐ­πι­γρα­φή S­H­OP, ἔτσι; Ὄ­χι μό­νο κα­νέ­νας δέν δεί­χνει νά συγ­κι­νεῖ­ται μέ τόν ἀ­να­σκο­λο­πι­σμό τῆς γλώσ­σας μας ἀλ­λά πολ­λοί φτι­ά­χνον­ται κι­ό­λας!
Πέ­ρα ἀ­πό τό ἐγ­γλε­ζό­κα­βλο κο­πά­δι, πάν­τως, ὑ­πάρ­χουν καί ἀ­ξι­έ­παι­νες πε­ρι­πτώ­σεις κι­νού­με­νες στήν ἀν­τί­θε­τη κα­τεύ­θυν­ση. Πρό­σφα­το πα­ρά­δειγ­μα ὁ Β. Πο­λύ­δω­ρας πού ζή­τη­σε ἀ­πό τή Βου­λή ἀ­πο­ποι­νι­κο­ποί­η­ση τοῦ πο­λυ­το­νι­κοῦ συ­στή­μα­τος στό Δη­μό­σιο
A­ὐ­τό­φω­ρο κα­τά 35χρονου πα­ρα­πλη­γι­κού στά Τρί­κα­λα γιά αὐ­θαί­ρε­τη κα­τα­σκευ­ή.­.. ράµπας! Ναί, κι αὐ­τό συ­νέ­βη στή θαυµα­στή «χώ­ρα τοῦ φι­λό­τιµου»!
Ὅ­πως κά­θε Σε­πτέµβρη, ἔ­τσι καί φέ­τος, ἡ ἐκ βά­θρων ἀ­νά­πτυ­ξη στή Θεσ­σα­λο­νί­κη ἔ­δω­σε καί πῆ­ρε. Ἄν­τε, τοῦ χρό­νου πά­λι, γε­ροί νά ’µα­στε.­..
Γιά τήν ἀ­νά­πτυ­ξη στή Θρά­κη δέν χρει­ά­ζε­ται νά τά ξα­να­λέ­ω, συν­τε­λέ­στη­κε ἤ­δη ἐ­πί ἐκ­συγ­χρο­νι­σμοῦ. Ἀ­να­πτύ­χθη­κε ἡ ἀ­νερ­γί­α, ἡ ἀ­κρί­βεια, ἡ λα­μο­γιά, ἡ εἰ­κο­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα… Κα­μιά σχέ­ση μέ τό κα­χε­κτι­κό πα­ρελ­θόν τοῦ τό­που­
Φέ­τος μά­λι­στα ὁ νο­μάρ­χης Ἕ­βρου ἔ­τα­ξε καί 10.000 Ρώ­σους του­ρί­στες στήν πε­ρι­ο­χή, «κα­τό­πιν ἐ­νερ­γει­ῶν του». Στα­μά­τη­σε βέ­βαι­α στούς πρώ­τους 160 (σκέ­το, ὄ­χι χι­λιά­δες…) ἀλ­λά δέν πει­ρά­ζει, κά­θε ἀρ­χή καί δύ­σκο­λη­
Ἕ­να κα­κό συ­νή­θει­ο ἔ­χουν ἀ­πο­κτή­σει οἱ νο­μάρ­χες Ξάν­θης καί Ρο­δό­πης, σέ σχέση μέ τήν «Ἡ­μέ­ρα Μνή­μης τῆς Γε­νο­κτο­νί­ας τοῦ Μι­κρα­σι­α­τι­κοῦ Ἑλ­­­λη­νι­σμοῦ». Τά δελ­τί­α Τύ­που πού ἐκ­δί­δουν, ἀ­να­φο­ρι­κά μέ τόν ἐ­ορ­τα­σμό τῆς ἡ­μέ­ρας, κό­βουν τόν ἀ­νω­τέ­ρω τίτ­λο πάν­τα στή δεύ­τε­ρη λέ­ξη – χά­ριν συν­το­μί­ας, ὑ­πο­θέ­τω­
Πάν­τως ἐ­μεῖς ἐ­πει­δή ΔΕΝ τούς θε­ω­ροῦ­με ὀγ­κό­λι­θους τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς πο­λι­τι­κῆς ζω­ῆς ἤ με­τεμ­ψυ­χώ­σεις τοῦ Δι­γε­νῆ Ἀ­κρί­τα, βά­ζου­με κι ἄλ­λα πι­θα­νά κί­νη­τρα μέ τό μυαλό μας…
Καραΐσκος Κώστας
Διευθυντής τοῦ «Ἀντιφωνητῆ»

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

elGreek