Αρχική » Gore Vidal, Διαρκής πόλεμος διαρκής ειρήνη

Gore Vidal, Διαρκής πόλεμος διαρκής ειρήνη

από Άρδην - Ρήξη

του Α. Παναγόπουλου, από το Άρδην τ. 52, Ιανουάριος-Μάρτιος 2005

ὁ δεύ­τε­ρος καί μό­νος με­τά τόν N­o­am C­h­o­m­s­ky Ἀ­με­ρι­κά­νoς, πού ἀ­σκεῖ δρι­μεῖα κρι­τι­κή κα­τά τῆς ἴ­διaς του τῆς πα­τρί­δας, εἶ­ναι ὁ G­o­re V­i­d­al, γνω­στός στήν Ἑλ­λά­δα ἀ­πό ἄλ­λα ἔρ­γα (καί τόν Ἰ­ου­λια­νό). Στήν πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ὁ συγ­γρα­φέ­ας, ἐ­δῶ, συμ­πλη­ρώ­νον­τας τήν δι­α­μαρ­τυ­ρί­α τοῦ N­o­am C­h­o­m­s­ky μέ τό βι­βλί­ο Ὁ Νό­μος τῆς Δύ­να­μης στήν Παγ­κό­σμια Τά­ξη (Ἐκ­δό­σεις Λι­βά­νη, Ἀ­θή­να 2001), ἀ­πο­δει­κνύ­ε­ται ἐ­ξί­σου ἀ­νυ­πο­χώ­ρη­τος πο­λέ­μιος τῆς πο­λι­τι­κῆς ὑ­πο­κρι­σί­ας, τῆς κρα­τι­κῆς βαρ­βα­ρό­τη­τας καί τῆς κα­τά­χρη­σης τῆς δύ­να­μης. Ὁ τίτ­λος ὀ­φεί­λε­ται στό πρό­δρο­μο βι­βλί­ο τοῦ ἱ­στο­ρι­κοῦ C­h­a­r­l­es Α. B­e­a­rd, ἐ­νῶ τό πραγ­μα­τι­κό πε­ρι­ε­χό­με­νό του ἀ­πο­δί­δε­ται μέ τόν εὑ­ρη­μα­τι­κό ὑ­πό­τιτ­λο «Πῶς κα­τα­φέ­ρα­με νά γί­νου­με τό­σο μι­ση­τοί». Θυ­μί­ζει τήν κραυ­γή τῆς Ἑ­κά­βης στήν φε­ρώ­νυ­μη τρα­γω­δί­α τοῦ Εὐ­ρι­πί­δη «Βάρ­βα­ροι Ἕλ­λη­νες!», γιά τήν ἀ­πο­τρό­παι­η ἐ­ξόν­τω­ση τοῦ μι­κροῦ γιού τοῦ Ἕ­κτο­ρα, Ἀ­στυ­ά­να­κτος, ἀ­πό τούς Μυ­κη­ναί­ους στρα­το­κρά­τες στήν Τροί­α. (Αὐ­τό τό ξέ­χα­σαν ὅ­λοι οἱ ἄλ­λοι πλήν τῶν Τούρ­κων, θε­ω­ρών­τας προ­φα­νῶς τόν ἑ­αυτό τους, ἀ­πό χρη­σι­κτη­σί­α τῆς γῆς, ἀ­πό­γο­νους τῶν…Τρώ­ων).


Ἀ­πο­κα­λεῖ τήν κυ­βέρ­νη­ση τῶν Η.Π.Α. «χούν­τα» καί κα­τα­γρά­φει, βά­σει τῆς ἀ­να­κοί­νω­σης τῆς Ὁ­μο­σπον­δί­ας τῶν Ἀ­με­ρι­κά­νων Ἐ­πι­στη­μό­νων, τις φερόμενες ὡς ἀπελευθερώσεις στρα­τι­ω­τι­κές εἰ­σβο­λές της ἀ­πό τό 1945 καί με­τά. Συ­σχε­τί­ζει τήν πα­λαι­ό­τε­ρη βομ­βι­στι­κή ἐ­νέρ­γεια τοῦ Μάκ Βέ­ι (βε­τε­ρά­νου ἀ­πό τόν πρῶ­το πό­λε­μο κα­τά τοῦ Ἰ­ράκ), στό Ὁ­μο­σπον­δια­κό κτί­ριο τῆς πό­λης της O­k­l­a­h­o­ma, μέ τό χτύ­πη­μα τῆς 11ης Σε­πτεμ­βρί­ου τοῦ 2001, πού ὁ πρό­ε­δρος καί τό πε­ρι­βάλ­λον ἀ­πο­κα­λοῦν ἁ­πλά καί ἁ­πλο­ϊ­κά «πρά­ξεις κα­κο­ποι­ῶν στοι­χεί­ων». Αὐ­τός εἶ­ναι καί ὁ λό­γος πού ἀ­πα­γο­ρεύ­τη­κε στήν Ἀ­με­ρι­κή ἡ δη­μο­σί­ευ­ση τοῦ ἄρ­θρου του G­o­re V­i­d­al γιά τήν 11η Σε­πτεμ­βρί­ου, πού πρω­το­δη­μο­σι­εύ­τη­κε ἀρ­γό­τε­ρα στά ἰ­τα­λι­κά, ὡς μέ­ρος ἑ­νός βι­βλί­ου, ὅ­πως αὐ­τό ἐ­δῶ, καί μπῆ­κε ἀ­μέ­σως στόν κα­τά­λο­γο τῶν «b­e­st s­e­l­l­e­rs» («πε­ρι­ζή­τη­των», ὅ­πως εἶ­χα προ­τεί­νει ἤ «εὐ­πώ­λη­των», ὅ­πως τε­λι­κά ἐ­πι­κρά­τη­σε στήν γλώσ­σα μας) βι­βλί­ων πού εἶ­χαν με­τα­φρα­στεῖ ἤ­δη σέ πε­ρισ­σό­τε­ρες ἀ­πό 10 γλῶσ­σες. Τό ἴ­διο συ­νέ­βη καί μέ τό ἄρ­θρο τοῦ A­r­no G. M­a­y­er, ἐ­πί­τι­μου κα­θη­γη­τή τῆς Ἱ­στο­ρί­ας στό Πα­νε­πι­στή­μιό τοῦ P­r­i­n­c­e­t­on καί ἐ­πι­βι­ώ­σαν­τος Ἑ­βραί­ου ἀ­πό ἕ­να γερ­μα­νι­κό στρα­τό­πε­δο συγ­κέν­τρω­σης: τό ἄρ­θρο του μέ τίτ­λο «Ἄ­και­ροι προ­βλη­μα­τι­σμοί» ἀ­πορ­ρί­φθη­κε ἀ­πό ὅ­λα τά ἔν­τυ­πα τῶν Η.Π.Α., καί τε­λι­κά εἶ­δε τό φῶς τῆς δη­μο­σι­ό­τη­τας στήν γαλ­λι­κή Ἐ­φη­με­ρί­δα Le M­o­n­de, ὅ­που κα­ταγ­γέλ­λει τήν W­a­s­h­i­n­g­t­on γιά πο­λι­τι­κές δο­λο­φο­νί­ες, δη­μι­ουρ­γί­α ὑ­πο­κα­τά­στα­των ταγ­μά­των θα­νά­του, ὑ­πο­νό­μευ­ση καί ἀ­να­τρο­πή κυ­βερ­νή­σε­ων στόν Τρί­το Κό­σμο καί προ­βο­λή βέ­το σέ κά­θε προ­σπά­θεια τοῦ Ο.Η.Ε. γιά χα­λι­να­γώ­γη­ση τοῦ Ἰσ­ρα­ήλ, ὄ­χι μό­νο γιά τήν πα­ρα­βί­α­ση δι­ε­θνῶν συμ­φω­νι­ῶν καί ψη­φι­σμά­των τοῦ Ο.Η.Ε., ἀλ­­λά καί τήν πρα­κτι­κή τῆς προ­λη­πτι­κῆς κρα­τι­κῆς τρο­μο­κρα­τί­ας πού καί αὐ­τό ἐ­φαρ­μό­ζει. Ση­μει­ώ­νει σχε­τι­κῶς ὁ G­o­re V­i­d­al ὅ­τι ἡ γαλ­λι­κή ἐ­φη­με­ρί­δα Le M­o­n­de εἶ­ναι συν­τη­ρη­τι­κή, ἀ­πευ­θύ­νε­ται σέ καλ­λι­ερ­γη­μέ­νο κοι­νό καί ὑ­πο­στη­ρί­ζει συ­στη­μα­τι­κά τό Ἰσ­ρα­ήλ. Προ­φα­νῶς ὁ A­r­no M­a­y­er ἀ­πο­τε­λεῖ τό τρί­το μέ­λος τῆς ἀ­σύν­δε­της ὁ­μά­δας τῶν ἄ­γρυ­πνων συ­νει­δή­σε­ων τῆς Ἀ­με­ρι­κῆς σή­με­ρα.


Ἕ­να ση­μεῖ­ο ἀ­πό τό βι­βλί­ο τοῦ G­o­re V­i­d­al προ­κα­λεῖ ἰ­δι­αί­τε­ρο ἐν­δι­α­φέ­ρον: ἡ εὐ­φάν­τα­στη καί μέ­χρι γε­λοι­ό­τη­τος «ποι­η­τι­κό­τη­τα» στήν ὁ­ρο­λο­γί­α τῶν κω­δι­κῶν ὀ­νο­μα­σι­ῶν τῶν ἐ­πι­χει­ρή­σε­ων, πού ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νει τή θέ­ση τοῦ Θου­κυ­δί­δη γιά τήν δι­α­στρέ­βλω­ση τῆς «εἰ­ω­θεί­ας ἀ­ξι­ώ­σε­ως τῶν ὀ­νο­μά­των» (3.82.4), ὅ­πως «Εὐ­γε­νής Ἄ­κμων», «Λάμ­ψη Κο­βαλ­τί­ου», «Ἐ­νί­σχυ­ση Ἐλ­πί­δας», «Ἀ­νοι­κτές Ἀγ­κά­λες» κ.ἄ. γιά τό Κοσ­συ­φο­πέ­διο, «Σκό­πι­μη Κά­μι­νος», «Πα­ρα­τη­ρη­τής τοῦ Οὐ­ρα­νοῦ» κ.ἄ. γιά τή Βοσ­νί­α-Ἐρ­ζε­γο­βί­νη, «Φω­τει­νή Πα­ρου­σί­α» γιά τό Ἰσ­ρα­ήλ, «Εἰ­ρη­νι­κό Κα­τα­φύ­γιο» γιά τό Ἰ­ράκ (­!­), «Στα­θε­ρο­ποί­η­ση» γιά τό Τι­μόρ, «Ἐν­θου­σι­ώ­δης Ἀ­πάν­τη­ση» γιά τήν Τουρ­κί­α, «Πα­ρο­χή Ἀ­να­κού­φι­σης» γιά τό Κουρ­δι­στάν, «Πα­ρο­χή Ἐλ­πί­δας» γιά χῶ­ρες της πρώ­ην Σο­βι­ε­τι­κῆς Ἕ­νω­σης, «Εὐ­γε­νής Ἀ­πάν­τη­ση» γιά τήν Κέ­νυ­α, «Ἀ­σφα­λής Λι­μήν» γιά τό Γκου­αν­τα­νά­μο, καί ἄλ­λα ἐ­ξί­σου ξε­καρ­δι­στι­κά.


Ἕ­να τολ­μη­ρό, ρη­ξι­κέ­λευ­θο καί ἀν­τι­στα­σια­κό βι­βλί­ο.


Ανδρέας Παναγόπουλος
Ὁ Ἀνδρέας Παναγόπουλος εἶναι συγγραφέας καί Κα­θηγητής τῆς Κλασσικῆς Φι­λολογίας στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: