Αρχική » Διαπλοκές:Κατασκευαστές και διανοούμενοι

Διαπλοκές:Κατασκευαστές και διανοούμενοι

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 51, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004

] Οι ση­με­ρι­νοι δια­νο­ού­με­νοι –που, ε­πι­μέ­νω, δεν υ­πάρ­χουν!– εί­ναι συ­νή­θως κα­θη­γη­τές πα­νε­πι­στη­μί­ων και πα­ράλ­λη­λα σύμ­βου­λοι υ­πουρ­γών ή πρω­θυ­πουρ­γών, πρό­ε­δροι ορ­γα­νι­σμών, μέ­λη ε­πι­τρο­πών, ώ­στε μέ­σα α­πό τη δί­νη των πα­χυ­λών μι­σθών τους να σκέ­πτο­νται (λέ­με τώ­ρα) ή να συ­σκέ­πτο­νται (έ­τσι το λέ­με τώ­ρα) για το κα­λό του τό­που, του­τέ­στιν την α­ει­φό­ρο α­νά­πτυ­ξη, τη δο­μι­κή κα­χε­ξί­α της με­τα­νε­ω­τε­ρι­κό­τη­τας, την προ­νε­ω­τε­ρι­κή δο­μή της κα­χε­ξί­ας κ.ο.κ. Έ­νας τέ­τοιος πο­λύ­τι­μος δια­νο­ού­με­νος για τον τό­πο, κοι­νω­νιο­λό­γος-συγ­γρα­φέ­ας, πα­νε­πι­στη­μια­κός δά­σκα­λος και α­δια­τί­μη­το ε­ξάρ­τη­μα κά­θε εκ­συγ­χρο­νι­στι­κής προ­σπά­θειας της χώ­ρας εί­ναι ο χα­ρι­τω­μέ­νος πλην βα­θυ­στό­χα­στος και ορ­γα­νι­κός στο­χα­στής ό­σο και α­νορ­γά­νω­τος μπο­έμ-α­ρι­στο­κρά­της, ο Κων­στα­ντί­νος Τσου­κα­λάς. [ ]
Πλη­ρο­φο­ρού­με λοι­πόν τους α­γιο­γρά­φους του αν­δρός πως μό­λις ε­πέ­στρε­ψε α­πό το Βε­ρο­λί­νο και το ξε­νο­δο­χεί­ο Kandinsky (πέ­ντε α­στέ­ρων πα­ρα­κα­λώ) ό­που διέ­με­νε με­τά φί­λων και συ­νερ­γα­τών δα­πά­ναις του πο­λυ­τλή­μο­νος Ι­δρύ­μα­τος Ελ­λη­νι­κού Πο­λι­τι­σμού. Πρό­κει­ται για το ί­δρυ­μα στο ο­ποί­ο ο α­ξιό­τι­μος κ. κα­θη­γη­τής εί­ναι α­ντι­πρό­ε­δρος [ ] Ο κ. Τσου­κα­λάς λοι­πόν ως μέ­λος της Ο­λυ­μπια­κής Ε­πι­τρο­πής έ­παιρ­νε, και μάλ­λον παίρ­νει α­κό­μη, 7 ε­κα­τομ­μύ­ρια δρχ. μη­νιαί­ως, ε­νώ ως α­ντι­πρό­ε­δρος του Ε.Ι.Π. παίρ­νει 700.000 δρχ. (ο πρό­ε­δρος παίρ­νει 1.000.000 δρχ. Οι πα­λαιό­τε­ροι πρό­ε­δροι και α­ντι­πρό­ε­δροι πά­ντως, δη­λα­δή οι Γε­ωρ­γά­κης και Σα­κε­λα­ρί­ου, πρό­σφε­ραν τις υ­πη­ρε­σί­ες τους α­μι­σθί). [ ] Στα δια­λείμ­μα­τα –των τα­ξι­διών– γυ­ρί­ζει και κά­να “Μο­νο­πά­τι της Σκέ­ψης” στην κρα­τι­κή τη­λε­ό­ρα­ση έ­να­ντι του α­στεί­ου πο­σού των 4 ε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δρχ. α­νά ε­πει­σό­διο. Εί­ναι ό­μως χαλ­κέ­ντε­ρος! Για­τί πα­ράλ­λη­λα ή­ταν και α­ντι­πρό­ε­δρος της “Πο­λι­τι­στι­κής Ο­λυ­μπιά­δας” αλ­λά και πρό­ε­δρος του ε­θε­λο­ντι­σμού, ό­πως ε­πί­σης και πρό­ε­δρος του Ε.Μ.Σ.Τ. [ ]
Ο κ. κα­θη­γη­τής, πρό­ε­δρος, α­ντι­πρό­ε­δρος και –πά­νω απ’ ό­λα– χα­ρι­τω­μέ­νος άν­θρω­πος και γο­η­τευ­τι­κός συ­ζη­τη­τής (ου μην και αρ­θρο­γρά­φος της πά­λαι πο­τέ ε­φη­με­ρί­δας της κυ­βέρ­νη­σης Ση­μί­τη, ή­γουν του Βή­μα­τος). [ ]έκο­βε και κό­βει βόλ­τες ως τις δύ­ο με­τά τα με­σά­νυ­χτα σε συ­νε­στιά­σεις και κο­σμι­κά μπαρ με το υ­πη­ρε­σια­κό αυ­το­κί­νη­το του προ­έ­δρου! Τό­σο που ο ο­δη­γός έ­χει α­πη­υ­δή­σει.
Γού­στο δεν έ­χει; Η ει­κό­να αυ­τή μου θυ­μί­ζει τον άλ­λο ορ­γα­νι­κό δια­νο­ού­με­νο Αι­μί­λιο Με­τα­ξό­που­λο που γύ­ρι­ζε με την πρυ­τα­νι­κή λι­μου­ζί­να και με έν­στο­λο ο­δη­γό (sic) στα μπα­ρά­κια και τα κω­λά­δι­κα της Πλά­κας. Πλά­κα δεν έ­χει; [ ]

  • Χ. ΝΗ­ΣΙΩ­ΤΗΣ, α­πό το πε­ριο­δι­κό Α­ντί, τεύ­χος 829, 5 Νο­εμ­βρί­ου 2004

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ