Αρχική » Το φθινόπωρο της Γερμανικής οικονομίας

Το φθινόπωρο της Γερμανικής οικονομίας

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003

Η γερ­μα­νι­κή οι­κο­νο­μί­α περ­νά­ει μια βα­θύ­τα­τη κρί­ση, η ο­ποί­α α­πει­λεί να πα­ρα­σύ­ρει στη στα­σι­μό­τη­τα το σύ­νο­λο της ευ­ρω­πα­ϊ­κής οι­κο­νο­μί­ας. Το πρώ­το τρί­μη­νο του 2003, η πα­ρα­γω­γή μειώ­θη­κε και οι ά­νερ­γοι αυ­ξή­θη­καν μέ­σα σε έ­να χρό­νο κα­τά 470.000 ά­το­μα για να φτά­σουν στα 4,5 ε­κα­τομ­μύ­ρια και σε πο­σο­στό το 10,8% του ε­νερ­γού πλη­θυ­σμού, το με­γα­λύ­τε­ρο στην Ευ­ρώ­πη με­τά την Ι­σπα­νί­α. Η με­τά­βα­ση α­πό το μάρ­κο στο ευ­ρώ ε­πι­δεί­νω­σε α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρο τα δο­μι­κά προ­βλή­μα­τα της γερ­μα­νι­κής οι­κο­νο­μί­ας. Δε­δο­μέ­νου ό­τι το μάρ­κο ή­ταν ε­ξαι­ρε­τι­κά υ­περ­τι­μη­μέ­νο τη στιγ­μή της με­τα­τρο­πής, οι τι­μές και το κό­στος ερ­γα­σί­ας εκ­πε­φρα­σμέ­νες σε ευ­ρώ εί­ναι πο­λύ υ­ψη­λό­τε­ρες α­πό την υ­πό­λοι­πη Ευ­ρώ­πη. Το ω­ριαί­ο κό­στος του Γερ­μα­νού ερ­γά­τη εί­ναι 73% υ­ψη­λό­τε­ρο α­πό ε­κεί­νο του Ι­τα­λού, 50% του Γάλ­λου, 30% του Σου­η­δού. Και βέ­βαια η α­πά­ντη­ση της κυ­βέρ­νη­σης Σρέ­ντερ

ή­ταν να ε­ξαγ­γεί­λει έ­να τε­ρά­στιο πρό­γραμ­μα πε­ριο­ρι­σμού των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών –μεί­ω­ση των ε­πι­δο­μά­των α­νερ­γί­ας, των δα­πα­νών υ­γεί­ας, διευ­κό­λυν­ση των α­πο­λύ­σε­ων κ.λπ. Στο με­τα­ξύ, η κρί­ση της α­τμο­μη­χα­νής της Ευ­ρώ­πης συμ­βά­λλει στην ε­πέ­κτα­ση της […]

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ