Αρχική » Ρήσεις και κρίσεις για τον πόλεμο

Ρήσεις και κρίσεις για τον πόλεμο

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Για μια α­κό­μη φο­ρά ήχησαν τα τύ­μπα­να του πο­λέ­μου. Το κοι­νό στοι­χεί­ο των πε­ρί πο­λέ­μου α­πο­φθεγ­μά­των που α­κο­λου­θούν, σε ε­λεύ­θε­ρη με­τά­φρα­ση, εί­ναι η δια­χρο­νι­κή τους σο­φί­α η ο­ποί­α κα­τα­γρά­φει τον αν­θρώ­πι­νο πό­νο, τρό­μο, τρα­γω­δί­α αλ­λά και την α­νο­η­σί­α του πο­λέ­μου.

επι­λο­γή & ε­πι­μέ­λεια:
Μά­ριος Λ. Ευ­ρυ­βιά­δης

στ’ ό­νο­μα του ο­λο­κλη­ρω­τι­σμού, ή για τα α­γα­θά της ε­λευ­θε­ρί­ας και της Δη­μο­κρα­τί­ας.
Mahatma K. Gandhi

O κα­θέ­νας μπο­ρεί να αρ­χί­σει έ­να πό­λε­μο για το κέ­φι του αλ­λά δεν μπο­ρεί έ­τσι να τον τερ­μα­τί­σει.
Machiavelli

Πριν α­πό τον πό­λε­μο, η τέ­χνη του πο­λέ­μου μοιά­ζει σαν πραγ­μα­τι­κή ε­πι­στή­μη, ό­πως εί­ναι π.χ. η α­στρο­νο­μί­α. Με­τά ό­μως μοιά­ζει πε­ρισ­σό­τε­ρο στην α­στρο­λο­γί­α.
Rebecca West

Έ­νας τύ­ραν­νος …πά­ντο­τε α­να­μο­χλεύ­ει, ε­πι­διώ­κο­ντας πό­λε­μο, ώ­στε να ε­ξα­να­γκά­σει το λα­ό να α­να­ζη­τή­σει η­γέ­τη.
Σω­κρά­της

To τε­λευ­ταί­ο κα­τα­φύ­γιο των τρα­πε­ζι­τών που έ­χουν πτω­χεύ­σει.
Nicholas Rowe

Σε και­ρούς ει­ρή­νης τα παι­διά θά­βουν τους γο­νείς τους και σε και­ρούς πο­λέ­μου οι γο­νείς θά­βουν τα παι­διά τους
Francis Bacon

Dulce bellum inexpertis. Ο πό­λε­μος εί­ναι ευ­χά­ρι­στος για ό­σους δεν τον έ­χουν ζή­σει.
Erasmus

Τους στρα­τη­γούς δεν πρέ­πει να τους ε­μπι­στεύ­ε­σαι με τί­πο­τα – ού­τε και για τη διε­ξα­γω­γή του πο­λέ­μου.
Georges Clemenceau

Πο­τέ δεν υ­πήρ­ξε έ­νας κα­λός πό­λε­μος και μια κα­κή ει­ρή­νη.
Benjamin Franklin

Υ­πάρ­χουν πολ­λά παι­διά ε­δώ σή­με­ρα που βλέ­πουν τον πό­λε­μο ως μέ­σο για να δο­ξα­στούν, ό­μως παι­διά σας δια­βε­βαιώ, ο πό­λε­μος εί­ναι κό­λα­ση.
William T. Sherman

Εί­ναι έ­γκλη­μα. Ρω­τή­στε τους πε­ζι­κά­ριους, ρω­τή­στε τους νε­κρούς.
Ernest Hemingway

Ό­λοι οι πό­λε­μοι εί­ναι εμ­φύ­λιοι πό­λε­μοι. Ό­λοι οι σκο­τω­μοί εί­ναι α­δελ­φο­κτο­νί­ες.
Adlai Stevenson

Ει­ρή­νη υ­φί­στα­ται ό­ταν κα­νέ­νας δεν πυ­ρο­βο­λεί. “Δί­και­η ει­ρή­νη” υ­πάρ­χει ό­ταν η δι­κή μας πλευ­ρά κερ­δί­ζει τα πά­ντα.
Bill Mauldin

Εί­ναι ευ­τύ­χη­μα που ο πό­λε­μος εί­ναι τό­σο φρι­κτός – δια­φο­ρε­τι­κά θα τον α­γα­πού­σα­με.
Robert E. Lee

Εί­ναι το ου­ρά­νιο τό­ξο που εμ­φα­νί­ζε­ται σε βρο­χή αί­μα­τος.
Abraham Lincoln

Εί­ναι η πιο α­πλή ε­πι­βε­βαί­ω­ση της ζω­ής. Ε­άν κα­τα­πνί­ξεις τον πό­λε­μο εί­ναι σαν να κα­τα­πνί­γεις τη ζω­ή.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Αρέσει σε %d bloggers: