Αρχική » Θεσσαλονίκη 2003: Εκδηλώσεις και Κινητοποιήσεις

Θεσσαλονίκη 2003: Εκδηλώσεις και Κινητοποιήσεις

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 42, Ιούνιος 2003

Το Κομ­μου­νι­στι­κo Κoμ­μα Ελ­λaδος έ­χει συ­γκρο­τή­σει τον φο­ρέ­α της «Δρά­σης-Θεσ­σα­λο­νί­κη 2003», μέ­σα α­πό το ο­ποί­ο έ­χει ορ­γα­νώ­σει έ­να τρι­ή­με­ρο α­γω­νι­στι­κό πρό­γραμ­μα για να δια­δη­λώ­σει την «α­ντί­θε­ση στα νέ­α α­ντι­λα­ϊ­κά μέ­τρα που θα α­πο­φα­σί­ζουν οι σύ­νο­δοι της Ε.Ε. κρυμ­μέ­νοι στο ξε­νο­δο­χεί­ο Πόρ­το Κα­ράς». Στις εκ­δη­λώ­σεις της «Δρά­σης» θα συμ­με­τέ­χουν δε­κά­δες χι­λιά­δες ά­το­μα, α­πό ό­λη την Ελ­λά­δα και χώ­ρες του ε­ξω­τε­ρι­κού, ό­που μέ­χρι στιγ­μής έ­χουν δη­λω­θεί συμ­με­το­χές α­πό 19 χώ­ρες (Κύ­προς, Βουλ­γα­ρί­α, Πα­λαι­στί­νη, Γαλ­λί­α, Τσε­χί­α, Ουγ­γα­ρί­α, Ι­σπα­νί­α, Πορ­το­γα­λί­α, Ολ­λαν­δί­α, Σου­η­δί­α, Δα­νί­α, Γερ­μα­νί­α, Νορ­βη­γί­α, Ρω­σί­α, Μολ­δα­βί­α κ.α.)


Σύμ­φω­να με την ι­στο­σε­λί­δα της «Δρά­σης» (www.action-saloni­ka ­2003.­org) το πρό­γραμ­μα της Λα­ϊ­κής α­ντι­συ­νό­δου που διορ­γα­νώ­νει θα ξε­κι­νή­σει το πρω­ί της Πα­ρα­σκευ­ής 20 Ιού­νη και θα ε­ξε­λίσ­σε­ται στον ά­ξο­να της πα­λιάς πα­ρα­λί­ας της Θεσ­σα­λο­νί­κης, στο μή­κος της ο­ποί­ας θα υ­πάρ­χει συ­νε­χής ρο­ή πο­λι­τι­κού λό­γου και καλ­λι­τε­χνι­κού προ­γράμ­μα­τος, με τη συμ­με­το­χή καλ­λι­τε­χνών α­πό τη Θεσ­σα­λο­νί­κη αλ­λά και την υ­πό­λοι­πη Ελ­λά­δα.


Το α­πό­γευ­μα της Πα­ρα­σκευ­ής, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί δια­δή­λω­ση και πο­ρεί­α στο Νέ­ο Μαρ­μα­ρά Χαλ­κι­δι­κής ε­νά­ντια στη Σύ­νο­δο των η­γε­τών της Ε.Ε, ε­νώ στις 7μ.μ. θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκ­δή­λω­ση του ΠΑ­ΜΕ στο Ερ­γα­τι­κό Κέ­ντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης με τη συμ­με­το­χή της Πα­γκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ο­μο­σπον­δί­ας.


Το Σάβ­βα­το το πρω­ί η «Δρά­ση» θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκ­δή­λω­ση-συ­ζή­τη­ση με τη συμ­με­το­χή και των ξέ­νων α­ντι­προ­σω­πειών σε αί­θου­σα του συ­νε­δρια­κού κέ­ντρου κέ­ντρου «Ν.Γερ­μα­νός» στο πε­ρί­πτε­ρο 8 της Διε­θνούς Έκ­θε­σης Θεσ­σα­λο­νί­κης, ε­νώ στις 5 το α­πό­γευ­μα θα ξε­κι­νή­σει το με­γά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο της διορ­γά­νω­σης.


Τέ­λος, την Κυ­ρια­κή 22 Ιού­νη οι εκ­δη­λώ­σεις της δρά­σης ο­λο­κλη­ρώ­νο­νται με με­γά­λη συ­ναυ­λί­α αλ­λη­λεγ­γύ­ης στον υ­πό κα­το­χή λα­ό του Ι­ράκ και στους λα­ούς των χω­ρών της Πα­λαι­στί­νης, της Κού­βας, της Συ­ρί­ας και της ΛΔ Κο­ρέ­ας που βρί­σκο­νται στο στό­χα­στρο της Νέ­ας Τά­ξης Πραγ­μά­των.


Πα­ράλ­λη­λα με τις εκ­δη­λώ­σεις τις «Δρά­σης» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η πα­γκό­σμια συ­νά­ντη­ση κομ­μου­νι­στι­κών και ερ­γα­τι­κών κομ­μά­των που διορ­γα­νώ­νει το ΚΚΕ στην Α­θή­να στις 19 και 20 Ιού­νη αλ­λά και η διε­θνής α­ντί-ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κα­τα­σκή­νω­ση της Κομ­μου­νι­στι­κής Νε­ο­λαί­ας Ελ­λά­δος, στον Δή­μο Α­γί­ου Παύ­λου της Θεσ­σα­λο­νί­κης…


Η Πρω­το­βου­λiα Α­γωνα Θεσ­σα­λο­νι­κη 2003, στην ο­ποί­α πρό­σκει­νται ορ­γα­νώ­σεις της ε­ξω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής και ά­κρας α­ρι­στε­ράς, διορ­γα­νώ­νει ε­πί­σης εκ­δη­λώ­σεις, δια­δη­λώ­σεις και διε­θνές α­ντί-ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κά­μπιν­γκ στο Α.Π.Θ. Προς το πα­ρόν, η κί­νη­ση της «Πρω­το­βου­λί­ας» έ­χει α­να­κοι­νώ­σει την διε­ξα­γω­γή «πο­λι­τι­κής α­νυ­πα­κο­ής» την Πα­ρα­σκευ­ή 20 Ιού­νη στο Μαρ­μα­ρά Χαλ­κι­δι­κής, ό­που πραγ­μα­το­ποιεί­ται και η σύ­νο­δος και την συμ­με­το­χή στη με­γά­λη δια­δή­λω­ση της 21 Ιού­νη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Πα­ράλ­λη­λα, θα λει­τουρ­γή­σει και α­ντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό-α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κά­μπιν­γκ στο Α­ρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης κα­τά την πε­ρί­ο­δο 14-22 Ιου­νί­ου. Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στην ι­στο­σε­λί­δα www.thessa­loni­ki2003.gr.


Η Α­ντιε­ξου­σια­στι­κη Κινη­ση SALO­NIKA 2003, που πρό­σκει­ται στον ευ­ρύ­τε­ρο α­ντιε­ξου­σια­στι­κό-α­ναρ­χι­κό χώ­ρο, προ­ε­τοι­μά­ζει ε­πί­σης μια σει­ρά α­πό εκ­δη­λώ­σεις κα­τά τη διάρ­κεια της συ­νό­δου κο­ρυ­φής. Κατ’ αρ­χήν, η κί­νη­ση έ­χει προ­ε­τοι­μά­σει χώ­ρο φι­λο­ξε­νί­ας των δια­δη­λω­τών στο Α­ρι­στο­τέ­λειο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης ο ο­ποί­ος θα λει­τουρ­γεί α­πό τις 14/6/03, δη­λα­δή μί­α ε­βδο­μά­δα πριν το δι­ή­με­ρο της συ­νό­δου κο­ρυ­φής (20-21/6/03). Κα­τά τη διάρ­κεια της ε­βδο­μά­δας αυ­τής θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τε­τρα­ή­με­ρο φε­στι­βάλ, στον ί­διο χώ­ρο.


Το φε­στι­βάλ αυ­τό, ε­κτός των άλ­λων (συ­ναυ­λί­ες, προ­βο­λές, εκ­θέ­σεις κ.α.) θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τέσ­σε­ρις βα­σι­κές εκ­δη­λώ­σεις-συ­ζη­τή­σεις (μια για κά­θε μέ­ρα), οι ο­ποί­ες θα πλαι­σιώ­νο­νται και α­πό άλ­λες ε­πι­μέ­ρους εκ­δη­λώ­σεις.


Τα θέ­μα­τα των τεσ­σά­ρων βα­σι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων εί­ναι:
Πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση – Νέ­α τά­ξη πραγ­μά­των – Πό­λε­μος
Ευ­ρώ­πη «φρού­ριο» – Κα­τα­στο­λή – Με­τα­νά­στες
Ερ­γα­σί­α στον σύγ­χρο­νο κα­πι­τα­λι­σμό
Κι­νή­μα­τα α­ντι­πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης και Α­ντιε­ξου­σια­στές-Α­ναρ­χι­κοί


Κά­ποια θέ­μα­τα, τα ο­ποί­α έ­χουν μέ­χρι στιγ­μής προ­τα­θεί, για τις ε­πι­μέ­ρους εκ­δη­λώ­σεις συ­ζη­τή­σεις, έ­χουν να κά­νουν με την εκ­παί­δευ­ση, την τέ­χνη και τον ρό­λο των Μ.Μ.Ε.


Πα­ράλ­λη­λα, η «Α­ντιε­ξου­σια­στι­κή Κί­νη­ση» θα δια­δη­λώ­σει την πρώ­τη μέ­ρα της συ­νό­δου στο Μαρ­μα­ρά Χαλ­κι­δι­κής, ε­νώ τη δεύ­τε­ρη μέ­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει πο­ρεί­α στο κέ­ντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να α­να­ζη­τή­σε­τε στην ι­στο­σε­λί­δα της «Α­ντιε­ξου­σια­στι­κής Κί­νη­σης SALONIKA 2003» στην το­πο­θε­σί­α (www.resistance2003.gr)


Τέ­λος, η Κί­νη­ση Θεσ­σα­λο­νικη Α­ντι­στα­ση 2003, που ε­πί­σης πρό­σκει­ται στον χώ­ρο της ά­κρας α­ρι­στε­ράς διορ­γα­νώ­νει διε­θνή α­ντι-ι­μπε­ρια­λι­στι­κή συ­νά­ντη­ση και κά­μπιν­γκ στην Ε­πα­νο­μή της Θεσ­σα­λο­νί­κης που θα διαρ­κέ­σει α­πό 15 μέ­χρι 22 Ιού­νη. Στα πλαί­σια της συ­νά­ντη­σης θα διορ­γα­νω­θούν εκ­δη­λώ­σεις, συ­ζη­τή­σεις και ερ­γα­στή­ρια (πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες στην ι­στο­σε­λί­δα www.thessalo­nikiresist2003.gr). Η διε­θνής συ­νά­ντη­ση της «Κί­νη­σης» στη­ρί­ζε­ται α­πό την Διε­θνή Ένωση Λαϊκής Πάλης (ILPS) και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Τούρκων Εργατών (ATIK).

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ