Αρχική » Πολιτισμική και πολιτική αντίσταση

Πολιτισμική και πολιτική αντίσταση

από Άρδην - Ρήξη

από το Άρδην τ. 30, Μάιος-Ιούνιος 2001

Το υ­πέ­ρο­χο έρ­γο Α­γέ­λα­στος Πέ­τρα, συ­νε­χί­ζει να παί­ζε­ται ε­πί μή­νες στους κι­νη­μα­το­γρά­φους, κυ­κλο­φο­ρεί το βι­βλί­ο της Thea Halo για την γε­νο­κτο­νί­α του Πό­ντου, που έγινε επίσης μπεστ σέλερ στις ΗΠΑ, το θέ­μα της λα­τι­νο­ποί­η­σης και της εκ­πτώ­χευ­σης της γλώσ­σας συ­να­ντά­ει μια αυ­ξα­νό­με­νη α­ντί­δρα­ση και γεν­νά­ει α­ντι­στά­σεις σε ό­λη την έ­κτα­ση της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας, ε­νώ η α­πό­πει­ρα βε­βή­λω­σης του Σχοι­νιά-Μα­ρα­θώ­να ξα­νά­νοι­ξε για πρώ­τη φο­ρά τη συ­ζή­τη­ση, γύ­ρω α­πό την ι­στο­ρι­κή και πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κή μας κλη­ρο­νο­μιά και τη σχέ­ση της με την “α­νά­πτυ­ξη” των ερ­γο­λά­βων.


Το πα­ρόν τεύ­χος του Άρ­δην ε­πι­κε­ντρώ­νε­ται στο θέ­μα της γλώσ­σας και στο νέ­ο γλωσ­σι­κό ζή­τη­μα που α­να­κύ­πτει με τη σύ­γκρου­ση, ό­χι πλέ­ον της κα­θα­ρεύ­ου­σας με τη δη­μο­τι­κή, αλ­λά της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας με τις δυ­νά­μεις που την α­πει­λούν με ε­ξά­λει­ψη ως ζω­ντα­νή γλώσ­σα, κα­θώς και στην κα­τα­στρο­φή του Σχοι­νιά-Μα­ρα­θώ­να,.


Ε­πί πλέ­ον διευ­ρύ­νου­με το χώ­ρο που α­φιε­ρώ­νου­με στις πα­ρου­σιά­σεις βι­βλί­ων και τις βι­βλιο­κρι­τι­κές, πράγ­μα που θα συ­νε­χί­σου­με σε α­κό­μα με­γα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα στα προ­σε­χή τεύ­χη.


Στον το­μέ­α του πο­λι­τι­σμού, στον χώρο της ι­δε­ο­λο­γί­ας γε­νι­κό­τε­ρα, δί­νο­νται σή­με­ρα οι με­γά­λες μά­χες στη χώ­ρα μας. Και μό­νο ό­ταν το έ­δα­φος θα έ­χει αρ­κού­ντως αρ­δευ­τεί και θα έ­χει ω­ρι­μά­σει η πο­λι­τι­κή συ­γκυ­ρί­α, θα μπο­ρού­με να ελ­πί­σου­με και πά­λι σε με­γά­λης κλί­μα­κας αλ­λα­γές στο πο­λι­τι­κό και ι­δε­ο­λο­γι­κό το­πί­ο. Και ή­δη τις πρώ­τες συ­νέ­πεις της κοι­νω­νι­κο-πο­λι­τι­κής αλ­λα­γής τις εί­δα­με με το α­σφα­λι­στι­κό.


Πά­ντως, για να μη ξε­χνιό­μα­στε, ο φά­κε­λος Τουρ­κί­α που πε­ρι­λαμ­βά­νει το τεύ­χος του Άρ­δην θα μας φω­τί­σει ι­διαί­τε­ρα, σε ό­τι α­φο­ρά στην πο­λι­τι­κή των δυ­τι­κών, α­κό­μα και πά­νω α­πό τα σώ­ματα των νε­κρών α­περ­γών πεί­νας. Για τον Γάλ­λο δια­νο­ού­με­νο Α­λε­ξά­ντρ Α­ντλέρ οι Τούρ­κοι α­γω­νι­στές εί­ναι αι­μα­το­βαμ­μέ­νοι τρο­μο­κρά­τες, που προ­κα­λούν, με την α­περ­γί­α πεί­νας θα­νά­του… την τουρ­κι­κή κυ­βέρ­νη­ση!

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ