Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 43

Άρδην τ. 43: Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Το τεύ­χος 43 του Άρ­δην -Ιού­λιος 2003- πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να δι­πλό α­φιέ­ρω­μα: ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος α­πέ­να­ντι στον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό, στη σκέ­ψη του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και την κρι­τι­κή της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης μέ­σα α­πό το βι­βλί­ο Αυ­το­κρα­το­ρί­α του Α­ντό­νιο Νέ­γκρι.

Ο Κώ­στας Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος νε­ο­έλ­λη­νας που ε­πι­σή­μα­νε πως ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος συ­γκρο­τεί έ­ναν ι­διαί­τε­ρο δρό­μο α­πέ­να­ντι στην α­σια­τι­κή α­κι­νη­σί­α,  και τον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό. Πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται α­νέκ­δο­τα κείμε­να του Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και άρ­θρα των Θ. Ζιά­κα, Γ. Κα­ρα­μπε­λιά.

Η “Αυ­το­κρα­το­ρί­α” των Νέ­γκρι και Χαρ­τ  δεν  α­πο­τε­λεί μί­α κρι­τι­κή της Αυ­το­κρα­το­ρι­κής Νέ­ας Τά­ξης αλ­λά επιχειρεί να μας πεί­σει πως ο­ποια­δή­πο­τε έ­ξο­δος α­πό  αυ­τή εί­ναι ματαιοπονία. Το α­φιέ­ρω­μα πε­ρι­λαμ­βά­νει κεί­με­να και α­πο­σπά­σμα­τα των: Γ.  Ρακ­κά,  Θ. Ντρί­νιαΓ. Κα­ρα­μπε­λιά, Κ. Πρέ­βε και Τζων  Μπ. Φό­στερ.

Ο Κ. Πα­πα­γιώρ­γης ε­πι­χει­ρεί μια “κοι­νω­νιο­λο­γί­α του σκυλ­ά­δι­κου”, ο Α. Τερ­ζής γρά­φει για Ι­ράκ-Πα­λαι­στί­νη, ο Θ.Τζιού­μπας και η “Πα­γκλη­ρι­κή Α­γω­νι­στι­κή Κί­νη­ση” για τη “α­ντι­σύ­νο­δο ” της Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο Β. Φτω­χό­που­λος για τον Ν. Ψυ­ρού­κη, δη­μο­σιεύ­ο­νται κα­τα­θέσεις στη δί­κη της 17 Ν. Οι με­ταλ­λά­ξεις του ΠΑ­ΣΟΚ, η “ε­ναλ­λα­κτι­κή πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση”, σχό­λια και βι­βλιο­κρι­τι­κές ο­λο­κλη­ρώ­νουν την έκ­δο­ση.

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*