Αιγαίο

Ευέ­λι­κτη α­ντα­πό­δο­ση και ι­σο­δύ­να­μα στρα­τιω­τι­κά τε­τε­λε­σμέ­να

  Χ. Κόλ­λιας Το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα, με διά­φο­ρες α­φορ­μές, έ­χει αυ­ξη­θεί ο ρυθ­μός ε­κτό­ξευ­σης α­πει­λών χρή­σης στρα­τιω­τι­κής βί­ας α­πό την Τουρ­κί­α εί­τε στο Αι­γαί­ο, ό­πως πα­ρα­δείγ­μα­τος χά­ριν με την πι­θα­νό­τη­τα ε­πέ­κτα­σης των ελ­λη­νι­κών χω­ρι­κών υ­δά­των, εί­τε στην Κύ­προ με α­φορ­μή τα ε­ξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, ό­πως στην πε­ρί­πτω­ση της α­γο­ράς των ρω­σι­κών τε­θω­ρα­κι­σμέ­νων Τ-80 και του α­ντια­ε­ρο­πο­ρι­κού πυ­ραυ­λι­κού συ­στή­μα­τος[Περισσότερα…]

elGreek