Άρδην τ. 30

Επιστολές της Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το ΥΠΟ για το κωπηλατοδρόμιο

  το ζήτημα του Μαραθώνος Η εν Α­θή­ναις Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α προς τον Υ­πουρ­γό Πο­λι­τι­σμού, 8 Ια­νουα­ρί­ου 2001, Α. Π. 25: Ό­πως πλη­ρο­φο­ρού­με­θα α­πό τον ελ­λη­νι­κό και τον ξέ­νο Τύ­πο, έ­χει ή­δη α­πο­φα­σι­σθεί η κα­τα­σκευ­ή του κω­πη­λα­το­δρο­μί­ου των Ο­λυ­μπια­κών Α­γώ­νων του 2004 στην πε­διά­δα του Μα­ρα­θώ­νος, στην πε­ριο­χή με­τα­ξύ του Τύμ­βου, του βου­νού Σταυ­ρο­κο­ρά­κι και της Μα­κα­ρί­ας πη­γής. Η πε­ριο­χή αυ­τή[Περισσότερα…]

Σχοινιάς, αποκορύφωμα της βλακείας, ή η απλή έκφραση της διαπλοκής

του Γιώργου Σαρηγιάννη Πολ­λοί α­γα­θοί και κα­λο­προ­αί­ρε­τοι συ­μπο­λί­τες μας α­πο­ρούν για το πώς εί­ναι δυ­νατόν να ε­πι­μέ­νει η Κυ­βέρ­νη­ση στην κα­τα­σκευ­ή του κω­πη­λα­το­δρο­μί­ου και του σλά­λομ στον Σχοι­νιά, ε­νώ υ­πάρ­χει τέ­τοια α­ντί­δρα­ση α­πό τους δια­πρε­πέ­στε­ρους ε­πι­στή­μο­νες σε διε­θνές ε­πί­πε­δο. Πως εί­ναι δυ­να­τόν να εί­ναι α­ντί­θε­τη η Α­κα­δη­μί­α Α­θη­νών, η Ελ­λη­νι­κή Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α, ξέ­να Πα­νε­πι­στή­μια, α­νά­με­σα στα ο­ποί­α και το Πα­νε­πι­στή­μιο[Περισσότερα…]

Η σκοτεινή πλευρά του μετρό

Ε­ντά­ξει. Το Με­τρό εί­ναι βο­λι­κό για πολ­λούς α­πό ε­μάς. Πας γρή­γο­ρα, εί­ναι κα­θα­ρό και μέ­σα στη Ζού­γκλα των με­τα­κι­νή­σε­ων της Α­θή­νας, το Σύ­­ντα­γ­μα-Δάφ­νη σε 9 λε­πτά μοιά­ζει ό­α­ση. Εί­ναι ό­μως αυ­τή ό­λη η α­λή­θεια; Ή μή­πως η μι­σή; Ί­σως και λι­γό­τε­ρη θα λέ­γα­με ε­μείς. …Το γε­γο­νός ό­μως ό­τι η με­τα­κί­νη­ση του πο­λί­τη α­κρί­βυ­νε τό­σο πο­λύ ό­σο ποιο γρή­γο­ρη έ­γι­νε, εί­ναι[Περισσότερα…]

Παπασταύρος Παπαγαθάγγελος

του Άριστου Μιχαηλίδη Ε­άν υ­πάρ­χει στην Κύ­προ έ­να ό­νο­μα δε­μέ­νο με αυ­στη­ρό­τη­τα και προ­σή­λω­ση με το ό­νειρο και τους α­γώ­νες του νη­σιού για την Έ­νω­ση με την Ελ­λά­δα, εί­ναι το ό­νο­μα του Πα­πα­σταύ­ρου Πα­πα­γα­θαγ­γέ­λου. Ε­νός ι­στο­ρι­κού προ­σώ­που που α­πε­βί­ω­σε το πρω­ί της Πέ­μπτης 10 Μα­ΐου, σε η­λι­κί­α 90 χρό­νων. Η τε­λευ­ταί­α δη­μό­σια εμ­φά­νι­σή του, σε εκ­δή­λω­ση που έ­γι­νε για να τι­μηθεί[Περισσότερα…]

Φραγκολεβαντίνοι και βουκόλοι

Συ­νή­θως με­τά α­πό μί­α ε­κλο­γι­κή α­να­μέ­τρη­ση οι σο­βα­ρο­φα­νείς α­να­λυ­τές λέ­νε ό­τι εί­ναι πο­λύ νω­ρίς για να ε­ξά­γουν συ­μπε­ρά­σμα­τα. Iδού τα δι­κά μας τε­λε­σί­δι­κα συ­μπε­ρά­σμα­τα λί­γες ώ­ρες με­τά το τέ­λος των ε­κλο­γών. α) Oι Kύ­πριοι ψή­φι­σαν ως Kύ­πριοι ό­πως κά­νουν πά­ντα. Ψή­φι­σαν το ENA και μο­να­δι­κό κόμ­μα των τε­λευ­ταί­ων 20 ε­τών, το ΔHΣAKEΛ. Tο γε­γο­νός ό­τι το ΔHΣAKEΛ α­πο­τε­λεί­ται α­πό δύ­ο[Περισσότερα…]

Η μαριχουάνα του υπουργού είναι η πιο γλυκιά

του Θανάση Τζιούμπα Ο λό­γος για τον θό­ρυ­βο που ξε­σή­κω­σε το νο­μο­πα­ρα­σκευα­στι­κό πό­νη­μα των 5 ε­πι­φα­νών με­λών του Ελ­λη­νι­κού Κοι­νο­βου­λί­ου. Ό­χι για τα ί­δια τα μέ­τρα που προ­τεί­νο­νται: αυ­τά θα μπο­ρού­σαν να εί­ναι α­πό αυ­το­νό­η­το ση­μεί­ο συμ­φω­νί­ας μέ­χρι α­ντι­κεί­με­νο ψύ­χραι­μης συ­ζή­τη­σης. Για­τί πράγ­μα­τι ό­λες οι ε­ξαρ­τη­σιο­γό­νες ου­σί­ες δέν εί­ναι ί­διες, ού­τε μπο­ρεί ο χρή­στης μα­ρι­χουά­νας, α­κό­μα και πε­ρι­στα­σια­κός, να ταυ­τί­ζε­ται[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek