Άρδην τ. 31

Οι δείκτες ευημερούν και οι άνθρωποι δυστυχούν

Η παγκοσμιοποίηση των επαιτών Η εν­σω­μά­τω­ση της Ελ­λά­δας στην πα­γκό­σμια α­γο­ρά έ­χει πα­ρα­σι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά (τε­ρά­στιο έλ­λειμ­μα ε­μπο­ρι­κού ι­σο­ζυ­γί­ου, που κα­λύ­πτε­ται με του­ρι­σμό, εμ­βά­σμα­τα, ε­πι­δο­τή­σεις). Αυ­τά τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ε­πι­τά­θη­καν στην πε­ρί­ο­δο 1981-2000. Ταυ­τό­χρο­να ό­μως σύμ­φω­να με στοι­χεί­α του α­με­ρι­κά­νι­κου πε­ριο­δι­κού Foreign Policy (που α­να­πα­ρή­γα­γε ο Τ. Μί­χας στην Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α /13 Αυ­γού­στου 2001), η Ελ­λά­δα α­πο­συν­δέ­ε­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό τη διε­θνή[Περισσότερα…]

Η κορυφή του παγόβουνου

Οι θά­να­τοι α­πό ναρ­κωτι­κά στην Ελ­λά­δα πέ­ρα­σαν α­πό 72 το Η 1989 σε 176 το 1995 και σε 303 το 2000, αύ­ξη­ση που εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη στην Ευ­ρώ­πη. Και βέ­βαια η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φί­α των θα­νά­των α­φο­ρά α­νέρ­γους (231), ερ­γά­τες (28), ναυ­τι­κούς (20), κλπ, προ­ερ­χό­με­νους α­πό τα φτω­χό­τε­ρα και πιο α­πο­κλει­σμέ­να κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα. Πολ­λοί έ­χουν ε­ντυ­πω­σια­στεί α­πό αυ­τή τη δρα­μα­τι­κή ά­νο­δο την ο­ποί­α[Περισσότερα…]

2008 Ελλάς – Τουρκία

του Βάσου Φτωχόπουλου Τέ­τοιο ματ­ς δεν το χά­νω με τί­ποτα. Προ­η­μι­τε­λι­κός του Ευ­ρω­παϊ­κού Κυ­πέλ­λου 2008 με­τα­ξύ Ελ­λά­δας και Τουρ­κί­ας στην Istanbul. Τη­λε­φώ­νη­σα στο τα­ξι­διω­τι­κό μου γρα­φεί­ο και σε λί­γα λε­πτά ό­λα ή­σαν έ­τοι­μα, ει­σι­τή­ρια για Α­θή­να, ει­σι­τή­ριο για το ματς, ξε­νο­δο­χεί­α, ό­λα, συν φυ­σι­κά και το bonus της πι­στω­τι­κής μου κάρ­τας, μια πο­δο­σφαι­ρι­κή μπά­λα γα­λα­ζο­κόκ­κι­νη για τον γιο μου. Α[Περισσότερα…]

έφυγε ο φλογερος Ανδαλουσιάνος

του Γ. Καραμπελιά Στις αρ­χές του φε­τι­νού Κα­λο­και­ριού έ­φυ­γε έ­νας φί­λος. Ο Τά­κης Παπ­πάς. Τον θυ­μά­μαι α­πό τη στιγ­μή που ε­γώ έ­μπαι­να στο Πα­νε­πι­στή­μιο και τους Λα­μπρά­κη­δες. Ή­ταν λί­γα χρό­νια με­γα­λύ­τε­ρος, αλ­λά αυ­τά τα ε­λά­χι­στα χρό­νια αρ­κού­σαν για να α­ντι­με­τω­πί­ζει την κομ­μα­τι­κή μου ζέ­ση του νε­ο­φώ­τι­στου της «σπου­­δά­ζου­σας» με συ­γκα­τά­βα­ση και χα­μό­γε­λο, αυ­τός έ­νας αμ­φι­σβη­τί­ας που είχε ή­δη ο­λο­κλη­ρώ­σει την[Περισσότερα…]

Bon pour l’Orient

  Στη Γέ­νο­βα γεν­νή­θη­κε έ­να νέ­ο κί­νη­μα και η Ελ­λά­δα συ­γκλο­νί­στη­κε α­πό την α­πή­χη­σή του. Τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, οι Έλ­λη­νες έ­χουν συμ­με­τά­σχει ε­νερ­γά στη δια­μόρ­φω­σή του: μέ­σα α­πό τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις ε­νά­ντια στην πα­ρά­δο­ση του Ο­τσα­λάν στους Τούρ­κους και τη ΝΑ­ΤΟ­ϊ­κή ε­πέμ­βα­ση στα Βαλ­κά­νια, μέ­σα α­πό κι­νή­μα­τα δια­τή­ρη­σης της ε­θνι­κής και πο­λι­τι­σμι­κής μας ταυ­τό­τη­τας, ό­πως έ­γι­νε με το θέ­μα της δια­γρα­φής[Περισσότερα…]

Η παγκοσμιοποίηση των επαιτών

από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Η εν­σω­μά­τω­ση της Ελ­λά­δας στην πα­γκό­σμια α­γο­ρά έ­χει πα­ρα­σι­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά (τε­ρά­στιο έλ­λειμ­μα ε­μπο­ρι­κού ι­σο­ζυ­γί­ου, που κα­λύ­πτε­ται με του­ρι­σμό, εμ­βά­σμα­τα, ε­πι­δο­τή­σεις). Αυ­τά τα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ε­πι­τά­θη­καν στην πε­ρί­ο­δο 1981-2000. Ταυ­τό­χρο­να ό­μως σύμ­φω­να με στοι­χεί­α του α­με­ρι­κά­νι­κου πε­ριο­δι­κού Foreign Policy (που α­να­πα­ρή­γα­γε ο Τ. Μί­χας στην Ε­λευ­θε­ρο­τυ­πί­α /13 Αυ­γού­στου 2001), η Ελ­λά­δα α­πο­συν­δέ­ε­ται ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Σεπτεμβρίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 31
elGreek
elGreek