Άρδην τ. 33-34

Μια συντηρητική στροφή

Σ. Λίπσετ – Ε. Ράαμπ Μια πα­νε­θνι­κή συ­γκέ­ντρω­ση πο­λι­τι­κών συμ­βού­λων συ­νε­κλή­θη το 1990 στο Σαν Φρα­ντσί­σκο, με βα­σι­κό α­ντι­κεί­με­νο τη βελ­τί­ω­ση των τε­χνι­κών στις πο­λι­τι­κές εκ­στρα­τεί­ες. Α­νά­με­σα στα με­γά­λα θέ­μα­τα ερ­γα­σί­ας ό­πως το “Α­γο­ρά­ζο­ντας τα Μέ­σα” και “Α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κή Έ­ρευ­να”, ή­ταν και έ­να ε­πά­νω στο “Ει­σπράτ­το­ντας χρή­μα­τα α­πό την Ε­βρα­ϊ­κή Κοι­νό­τη­τα”. Κα­μί­α άλ­λη ε­θνι­κή ή θρη­σκευ­τι­κή ο­μά­δα δεν α­να­φέρ­θη­κε με αυ­τό[Περισσότερα…]

Η κρίση της συμμαχίας Εβραίων-Μαύρων

Τζ. Γκόλντμεργκ Θύ­μα­τα μιας μο­νο­μα­χί­ας Έ­να ή­συ­χο δει­λι­νό μιας Δευ­τέ­ρας στα τέ­λη Αυ­γού­στου του 1991, στην πε­ριο­χή Κρά­ουν Χέ­ιτ­ς του Μπρού­κλιν, έ­να αυ­το­κί­νη­το, το ο­ποί­ο ο­δη­γού­σε έ­νας Χα­σι­δί­της Ε­βραί­ος, ξέ­φυ­γε α­πό την πο­ρεί­α του και α­νέ­βη­κε στο πε­ζο­δρό­μιο. Το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν να σκο­τω­θεί έ­να ε­πτά­χρο­νο μαύ­ρο παι­δί, ο Κέ­ι­βιν Κά­το και να τραυ­μα­τι­στεί η εν­νιά­χρο­νη ξα­δέρ­φη του, Ά­ντζε­λα. Ή­ταν λί­γο[Περισσότερα…]

Η αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα Συγγραφέας: Σ. Λίπσετ – Ε. Ράαμπ Άρδην τ. 33 – 34 Με­λέ­τες, οι ο­ποί­ες σχε­τί­ζο­νται με τις ε­θνι­κές και θρη­σκευ­τι­κές ο­μά­δες για τις ο­ποί­ες χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στοι­χεί­α α­πο­γρα­φής και δε­δο­μέ­να α­πό δείγ­μα­τα κα­τα­με­τρή­σε­ων, α­πο­κα­λύ­πτουν ό­τι οι Ε­βραί­οι κα­τα­κτούν τα υ­ψη­λό­τε­ρα ε­πί­πε­δα εκ­παί­δευ­σης, ε­παγ­γελ­μα­τι­κής θέ­σης και ει­σο­δή­μα­τος ξε­περ­νώ­ντας κά­θε άλ­λη υ­πο-ο­μά­δα. Α­πό μια κα­τα­μέ­τρη­ση σε πα­νε­θνι­κή κλί­μα­κα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε[Περισσότερα…]

Η άνοδος του φονταμενταλισμού

του Ι. Σαχάκ – Ν.Μεβζίνσκυ Ο συ­νή­θης δι­χα­σμός της ε­βρα­ϊ­κής κοι­νω­νί­ας του Ισ­ρα­ήλ στη­ρί­ζε­ται στη θε­με­λια­κή α­να­γνώ­ρι­ση του γε­γο­νό­τος ό­τι, σαν ο­μά­δα, οι Ισ­ρα­η­λι­νοί-Ε­βραί­οι εί­ναι υ­περ-ι­δε­ο­λο­γι­κοί. Η κα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη εί­ναι το υ­ψη­λό πο­σο­στό συμ­με­το­χής στις ε­κλο­γές, που συ­νή­θως φτά­νει στο 80%. Στις ε­κλο­γές το 1996, πά­νω α­πό το 95% των κο­σμι­κών, κα­λύ­τε­ρα μορ­φω­μέ­νων και πλού­σιων Ε­βραί­ων κα­θώς και οι θρη­σκευό­με­νοι[Περισσότερα…]

Οι εποικισμοί

του Ι. Σαχάκ – Ν. Μεβζίνσκυ Με την ο­πτι­κή των Ε­βραί­ων φο­ντα­με­ντα­λι­στών οι θρη­σκευ­τι­κοί κα­ταυ­λι­σμοί θα έ­πρε­πε να ει­δω­θούν α­πό τρεις α­πό­ψεις: α­πό την άποψη της λει­τουρ­γί­α τους ως α­κρο­πό­λεις της μεσ­σια­νι­κής ι­δε­ο­λο­γί­ας, α­πό εκείνη της πα­ρού­σας και δυ­νη­τι­κής ε­πιρ­ρο­ής τους στην ισ­ρα­η­λι­νή κοι­νω­νί­α και α­πό τον δυ­νη­τι­κό ρό­λο τους ως πυ­ρή­νες της νέ­ας κοι­νω­νί­ας την ο­ποί­α οι μεσ­σια­νι­κοί η­γέ­τες θέ­λουν[Περισσότερα…]

Τι είναι ο Σιωνισμός

του Middle East Report Ο Σιω­νι­σμός –ή ε­βρα­ϊ­κός ε­θνι­κι­σμός– εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό κί­νη­μα. Ο βα­σι­κός  πυ­ρή­νας της ι­δε­ο­λο­γί­ας του εί­ναι ό­τι ό­λοι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν έ­να έ­θνος, και ό­χι α­πλά μια θρη­σκεί­α ή ε­θνι­κή κοι­νό­τη­τα και ε­πι­πλέ­ον ό­τι η μό­νη λύ­ση στον α­ντί-ση­μι­τι­σμό εί­ναι η συ­γκέ­ντρω­ση ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρων Ε­βραί­ων στην Πα­λαι­στί­νη και η δη­μιουρ­γί­α κρά­τους σ’ αυ­τή. Η[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek