Άρδην τ. 33-34

Μεσσιανισμοί

της Σύνταξης Η εκτεταμένη συμμετοχή των Εβραίων σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά απελευθερωτικά κινήματα του 19ου και του 20ου αιώνα συναρτάται όχι μόνο με την αντίθεση τους προς τα καταπιεστικά καθεστώτα, αλλά και την επιθυμία τους να απελευθερωθούν από την καταπίεση των ραβίνων και της παραδοσιακής κατασταλτικής εβραϊκής κοινότητας. Γι’ αυτό και πάρα πολλοί από αυτούς θα απορρίψουν[Περισσότερα…]

Εισαγωγή: Εβραίοι εναντίον του Σιωνισμού

της Σύνταξης Mε­τά την 11η Σε­πτεμ­βρί­ου και την κα­τα­στρο­φή των Τα­λιμπάν, αλ­λά “πα­ρε­μπι­πτό­ντως” και του Αφ­γα­νι­στάν, α­πό τις α­με­ρι­κα­νι­κές βόμ­βες, στο ε­πί­κε­ντρο του πα­γκό­σμιου εν­δια­φέ­ρο­ντος α­να­δει­κνύ­ε­ται και πά­λι το Πα­λαι­στι­νια­κό ζή­τη­μα ενώ α­να­φαί­νε­ται εκ νέ­ου ο κίν­δυ­νος μιας πε­ρι­φε­ρεια­κής ή και πα­γκό­σμιας α­νά­φλε­ξης ε­ξαι­τί­ας των συ­νε­πειών της α­ποι­κιο­κρα­τι­κής πο­λι­τι­κής του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ και της κα­θο­λι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης που α­πο­λαμ­βά­νει α­πό τις[Περισσότερα…]

Χιμάρα, αυθαίρετες κατεδαφίσεις

του Κ. Δημητρόπουλου Το ζή­τη­μα της Χι­μά­ρας εί­ναι γνω­στό λό­γω του πο­λυε­τούς α­γώ­να του λα­ού της για την ανάκτηση των δι­καιω­μά­των του στον ε­θνι­κό αυ­το­κα­θο­ρι­σμό και την εκ­παί­δευ­ση στην ε­θνι­κή του γλώσ­σα. Οι προ­σπά­θειες των Χι­μα­ριω­τών για την α­πο­κα­τά­στα­ση αυ­τών των δι­καιω­μά­των άρ­χι­σαν να βλέ­πουν και πά­λι το φως της δη­μο­σιό­τη­τας με­τά το 1990. Τό­τε, ο με­γά­λος τους α­ριθ­μός στην Ελ­λά­δα,[Περισσότερα…]

Συμβούλια Αφομοιωμένου Ελληνισμού

του Κώστα Καλυμνιού* Όταν πρωτοανακοινώθηκε η ίδρυση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), σύσσωμος ο ελληνισμός της Αυστραλίας πανηγύρισε. Μετά από δεκαετίες έλλειψης άμεσης επικοινωνίας με τον εθνικό κορμό και τις αρχές του, ιδρύεται ένα όργανο το οποίο θα παρέχει σε ολόκληρη την παροικία, και όχι μόνο στους επιτήδειους, άμεση πρόσβαση στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να κατανοηθούν, ή τουλάχιστον να ακουστούν, οι[Περισσότερα…]

Όταν με ένα κανταΐφι γίνονται όλα γλυκά

του Α. Μιχαηλίδη Η κό­πω­ση, οι α­πα­νω­τές α­πο­γο­η­τεύ­σεις, η συ­νει­δη­τή (ή, μή­πως, α­συ­νεί­δη­τη;) ε­γκα­τά­λει­ψη του δι­καί­ου και, προ­πά­ντων, η προ­ο­πτι­κή που προ­σφέ­ρει η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση με την έ­ντα­ξη της Κύ­πρου, ί­σως να ρί­χνουν σκιές στις πραγ­μα­τι­κό­τη­τες που εί­ναι γύ­ρω α­πό το Κυ­πρια­κό πρό­βλη­μα και να εν­θαρ­ρύ­νουν πολ­λούς να κα­λύ­πτο­νται πί­σω α­πό έ­ναν ου­το­πι­κό ρε­α­λι­σμό κρύ­βο­ντας α­κό­μα και α­πό τον ε­αυ­τό τους[Περισσότερα…]

Το Κυπριακό σήμερα

του Θ. Στοφορόπουλου Αν δεν με­τα­βά­λου­με νο­ο­τρο­πί­α και πο­λι­τι­κή, το πρώ­τι­στο ε­θνι­κό μας θέ­μα θα ε­ξα­κο­λου­θή­σει να βρί­σκε­ται προ ε­νός α­λύ­του δι­λήμ­μα­τος, του τύ­που “μπρος γκρε­μός και πί­σω ρέ­μα”: Δι­χο­τό­μη­ση ή “Λύ­ση” τουρ­κι­κών-δυ­τι­κών προ­δια­γρα­φών. “Γκρε­μός” εί­ναι η de facto, de jure ή κά­ποιας εν­διά­με­σης μορ­φής Δι­χο­τό­μη­ση. Δεν α­πο­κλεί­ε­ται να πα­ρα­τα­θεί ε­πί μα­κρόν η πα­ρού­σα κα­τά­στα­ση: καρ­κι­νο­βα­τού­σες “δια­κοι­νο­τι­κές” συ­νο­μι­λί­ες, με την Κύ­προ[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek