Άρδην τ. 35

Μεσσιανισμός αυτοαναιρούμενος

του Μ. Μερακλή Ο μεσ­σια­νι­σμός, λέ­ξη και ό­ρος ε­­βρα­ϊ­κής προ­ε­λεύ­σε­ως που έ­­χει πε­ρά­σει και στις άλ­λες γλώσ­σες, εκ­φρά­ζει τη δια­δε­δο­μέ­νη στους λα­ούς, ή­δη α­πό την αρ­χαιό­τη­τα, προσ­δο­κί­α του ερ­χο­μού ε­νός λυ­τρω­τή και α­να­μορ­φω­τή της αν­θρω­πό­τη­τας, ε­νός Μεσ­σί­α. Σε σχέ­ση με τους αρ­χαί­ους Έλ­λη­νες, γί­νε­ται πα­ρα­πο­μπή στον Προ­μη­θέ­α (αν και εί­ναι βέ­βαιο ό­τι ο προ­μη­θε­ϊ­κός μύ­θος ήλ­θε απ’ έ­ξω, πι­θα­νώς α­πό τους[Περισσότερα…]

Η Ομάδα Ε, “Λαγός εναντίον Όφεως”

Απόσπασμα από συνέντευξη του Ανέστη Κεραμυδά σχετικά με την Ομάδα Ε Μπο­ρεί να α­ντι­λη­φθεί κά­ποιος την ύ­παρ­ξη της Ο­μά­δας Έ­ψι­λον με τρό­πο διαι­σθη­τι­κό; Υ­πάρ­χουν ο­ρι­σμέ­να ά­το­μα προι­κι­σμέ­να, εί­ναι οι γνή­σιοι φυ­σιο­γνω­μι­στές, που μπο­ρούν κά­τι να α­ντι­λη­φθούν. Αλ­λά προ­σέξ­τε, α­να­φε­ρό­με­νος στην Ο­μά­δα Έ­ψι­λον, πρέ­πει για μια α­κό­μα φο­ρά να το­νί­σω, ό­πως σε διά­φο­ρες τη­λε­ο­πτι­κές εκ­πο­μπές και στα βι­βλί­α μου, ό­τι δεν[Περισσότερα…]

ο Μεσσίας της Σμύρνης

του Γιώργου Καραμπελιά   Μετά τους Μακκαβαίους, την εξέγερση του Μπαρ Χοκμπά1 και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους, η διασπορά των Εβραίων σε όλη τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μετέθεσε τα μεσσιανικά όνειρα του εβραϊκού λαού από το ενθάδε στο επέκεινα. Tο Ταλμούδ και η μυστικιστική Καμπαλά θα υποκαταστήσουν την επίγεια βασιλεία, εν αναμονή καλύτερων ημερών για την[Περισσότερα…]

Η παράδοση των αποκαλυψιακών προφητειών

του Ν. Κον Το υ­λι­κό, με το ο­ποί­ο οι­κο­δο­μή­θη­κε στα­δια­κά μια ε­πα­να­στα­τι­κή ε­σχα­το­λο­γί­α κα­τά τον ύ­στε­ρο Με­σαί­ω­να, ή­ταν έ­να μείγ­μα α­πό προ­φη­τεί­ες που κλη­ρο­νο­μή­θη­καν α­πό τον αρ­χαί­ο κό­σμο. Αρ­χι­κά, ό­λες αυ­τές οι προ­φη­τεί­ες ή­ταν τε­χνά­σμα­τα, με τα ο­ποί­α οι διά­φο­ρες θρη­σκευ­τι­κές ο­μά­δες, ε­βρα­ϊ­κές αρ­χι­κά και χρι­στια­νι­κές στην συ­νέ­χεια, πα­ρη­γο­ρού­νταν, εν­δυ­να­μώ­νο­νταν και ε­πι­βε­βαιώ­νο­νταν, ό­ταν α­ντι­με­τώ­πι­ζαν την α­πει­λή ή την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα της κα­τα­πί­ε­σης.[Περισσότερα…]

Η αρχή της ιστορίας

του Ουμπέρτο Έκο [ ] Η Αποκάλυψη θέτει πρώτα πρώτα το πρόβλημα της Ιστορίας (και δεν είναι παράλογο να τοποθετήσουμε τις ρομαντικές φιλοσοφίες της Ιστορίας κάτω απ’ το σημάδι μιας Αποκάλυψης, αναθεωρημένης λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά). Η παγανιστική κουλτούρα είναι μια κουλτούρα χωρίς ιστορία. Ο Δίας βρισκόταν ήδη στη θέση του. Ασχολείται με τις μικροϋποθέσεις των ανθρώπων, επηρεάζει τα προσωπικά τους[Περισσότερα…]

Ελληνισμός και Μεσσιανισμός

Της Σύνταξης Ο ανθρώπινος πολιτισμός στην ιστορική του διαδρομή διέτρεξε ορισμένες μεγάλες και διακριτές περιόδους: την εποχή του ανιμισμού, του μύθου και τέλος του μεσσιανισμού. Ο ανιμισμός χαρακτηρίζει τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού, όταν η φύση είναι ακόμα “ζωντανή” στο σύνολό της, ο κόσμος –ακόμα και ο ανόργανος– είναι γεμάτος πνεύματα, και αρχίζει η ταφή των νεκρών και η διαφοροποίηση[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek