Άρδην τ. 35

Ελληνισμός και Μεσσιανισμός

Της Σύνταξης Ο ανθρώπινος πολιτισμός στην ιστορική του διαδρομή διέτρεξε ορισμένες μεγάλες και διακριτές περιόδους: την εποχή του ανιμισμού, του μύθου και τέλος του μεσσιανισμού. Ο ανιμισμός χαρακτηρίζει τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού, όταν η φύση είναι ακόμα “ζωντανή” στο σύνολό της, ο κόσμος –ακόμα και ο ανόργανος– είναι γεμάτος πνεύματα, και αρχίζει η ταφή των νεκρών και η διαφοροποίηση[Περισσότερα…]

Μεσσιανισμός και Ελληνισμός: Εισαγωγή

Της Σύνταξης Ο μεσσιανισμός στηρίχτηκε στην πίστη μιας εκ βάθρων ανατροπής, μιας Ανατροπής που θα εκφραστεί με τον ιουδαϊκό προφητισμό, τη Δευτέρα Παρουσία, την Αποκάλυψη, τη βασιλεία των δικαίων, την επανάσταση, ή, σήμερα πλέον, την τεχνολογική εσχατολογία του μετανθρώπου και της βιοτεχνολογίας που, σύμφωνα με τις επαγγελίες της, θα μας προσφέρει την αθανασία! Μεσσιανικά όνειρα και προφητείες συνόδεψαν όλες τις[Περισσότερα…]

ADL (ΕΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ)

του Κουρτ Χόλντεν Η Έ­νω­ση Ε­νά­ντια στην Δυ­σφή­μι­ση (Αnti-Defamation League), η ο­ποί­α αυ­το­προσ­διο­ρί­ζε­ται ως μια ορ­γά­νω­ση για τα πο­λι­τι­κά δι­καιώ­μα­τα, πρω­το­πο­ρεί στην προ­σπά­θεια στιγ­μα­τι­σμού α­να­γνω­ρι­σμέ­νων α­με­ρι­κα­νο-α­ρα­βι­κών και α­με­ρι­κα­νο-μου­σουλ­μα­νι­κών φι­λαν­θρω­πι­κών, πο­λι­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων και χα­ρα­κτη­ρι­σμού τους ως προ­κα­λύμ­μα­τος τρο­μο­κρα­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων. Η α­πό­πει­ρα αυ­τή ε­ντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο μιας μα­κρο­χρό­νιας πο­λι­τι­κής της ADL να θέ­τει εν αμ­φι­βό­λω ο­ποιον­δή­πο­τε (ά­το­μο ή ορ­γά­νω­ση) α­ντι­τί­θε­ται στο Ισ­ρα­ήλ ή[Περισσότερα…]

Εβραίοι, ΚΚΕ και Ελευθέριος Βενιζέλος

του Γ. Λεονταρίτη Λί­γοι γνω­ρί­ζουν σή­με­ρα, ό­τι οι Ε­βραί­οι της Θεσ­σα­λο­νί­κης έ­παι­ξαν πρω­τεύ­ο­ντα ρό­λο στην ί­δρυ­ση του ΚΚΕ  το ο­ποί­ο,  του­λά­χι­στον στα πρώ­τα χρό­νια της πο­ρεί­ας του, ε­πη­ρε­ά­στη­κε έ­ντο­να α­πό τον Ε­βρα­ϊ­κό ε­θνι­κι­σμό. Το γε­γο­νός αυ­τό εί­χε ε­πί­δρα­ση στην πο­λι­τι­κή που α­κο­λού­θη­σε τό­τε το ΚΚΕ με α­πο­τέ­λε­σμα να τε­θεί α­ντι­μέ­τω­πο με τον Ελ. Βε­νι­ζέ­λο και μά­λι­στα να συ­μπο­ρευ­τεί, σε ο­ρι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις,[Περισσότερα…]

Οι κακοί Άραβες και οι καλοί Ισραηλινοί στα αμερικανικά ΜΜΕ

του Αμπ. Σιντί Α­ναμ­φι­σβή­τη­τα ο πλέ­ον ι­σχυ­ρός δια­μορ­φω­τής της κοι­νής γνώ­μης στον ση­με­ρι­νό κό­σμο εί­ναι τα α­με­ρι­κα­νι­κά πλα­νη­τι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης, και ει­δι­κό­τε­ρα η κι­νη­μα­το­γρα­φι­κή βιο­μη­χα­νί­α του Χόλ­λυ­γου­ντ. Α­πό τό­τε που οι σιω­νι­στές Ε­βραί­οι ί­δρυ­σαν δια της βί­ας το κρά­τος του Ισ­ρα­ήλ στη γη της α­ρα­βι­κής Πα­λαι­στί­νης, το 1948, το Χόλ­λυ­γου­ντ και τα υ­πό­λοι­πα μα­ζι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης έ­χουν ε­ξα­πο­λύ­σει μια εκ­στρα­τεί­α που[Περισσότερα…]

Μαρτυρία από την Παλαιστίνη

του X. Καπούτση Παρασκευή 12 Απριλίου 2002 Τα ό­σα εί­δα και έ­ζη­σα στη Βη­θλε­έμ και την Ιε­ρου­σα­λήμ, αι­σθά­νο­μαι την α­νά­γκη να κα­τα­θέ­σω, διό­τι πι­στεύ­ω ό­τι ο δη­μο­σιο­γρά­φος, που συμ­βαί­νει να εί­ναι αυ­τό­πτης μάρ­τυ­ρας δρα­μα­τι­κών γε­γο­νό­των πα­γκό­σμιας εμ­βέ­λειας, πρέ­πει να δη­μο­σιο­ποιεί τις ε­μπει­ρί­ες του. Έ­τσι συμ­βάλ­λει στην ευαι­σθη­το­ποί­η­ση της Κοι­νής Γνώ­μης, στην κι­νη­το­ποί­η­ση των Διε­θνών Δι­καιο­δο­τι­κών Ορ­γα­νι­σμών και στην α­ντι­κει­με­νι­κή κα­τα­γρα­φή της[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek