Άρδην τ. 35

Βιομηχανία Αποπληροφόρησης

του Μ. Ευρυβιάδη Ξε­νί­ζει πραγ­μα­τι­κά η α­ντί­δρα­ση των ΜΜΕ στις Η­ΠΑ και τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο, α­να­φο­ρι­κά με την α­να­κοι­νω­θεί­σα πρό­θε­ση του Α­με­ρι­κα­νι­κού Πε­ντα­γώ­νου, στις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου 2002, που τε­λι­κά α­κυ­ρώ­θη­κε, να λει­τουρ­γή­σει Γρα­φεί­ο Στρα­τη­γι­κής Ε­πιρ­ρο­ής (Office of Strategic Influence) με α­ντι­κει­με­νι­κό στό­χο τη δη­μιουρ­γί­α θε­τι­κών ε­ντυ­πώ­σε­ων για την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Η­ΠΑ, με ει­δι­κή α­να­φο­ρά στον “πό­λε­μο κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας”[Περισσότερα…]

Τα χωριά της Αθήνας

του Γ. Σχίζα Ο­λό­κλη­ρο τον 19ο αιώ­να και στα  πρώ­τα χρό­νια  του 20ού, ο τα­ξι­διώ­της που προ­σέγ­γι­ζε την Α­θή­να  διέ­θε­τε μί­α του­λά­χι­στον ο­πτι­κή γω­νί­α έκ­πλη­ξης:  Η  πό­λη α­να­δυό­ταν μάλ­λον α­να­πά­ντε­χα  μέ­σα α­πό την κυ­ρί­αρ­χη φύ­ση των  πεύ­κων και των ε­λαιώ­νων, των θα­μνώ­νων και των λει­βα­διών… Ό­μως στη δε­κα­ε­τί­α του 1970, ο Guy Burgel, Γάλ­λος με­λε­τη­τής της “α­νά­πτυ­ξης μιας με­σο­γεια­κής πρω­τεύ­ου­σας” (Εκ­δ.Ε­ξά­ντας,1976),[Περισσότερα…]

Ολυμπιακοί Αγώνες

του Γ. Τασιόπουλου Όταν πήραμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, λίγοι οικολόγοι, κάποιοι οραματιστές της πολυκεντρικότητας αυτής της χώρας, σταθήκαμε από την αρχή αντίθετοι στην ανάληψη των αγώνων. Σήμερα, οι υποψιασμένοι γίναμε πολύ περισσότεροι. Με θλίβει το γεγονός ότι ο “επίσημος πολιτικός κόσμος” είτε στρατεύτηκε από την αρχή στην ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) είτε συνθηκολόγησε (ΣΥΝ-ΚΚΕ). Η “ιδέα του Ολυμπισμού”, για όσους έχουν[Περισσότερα…]

Το μήνυμα Λεπέν

Το μήνυμα Λεπέν του Γ. Καραμπελιά Με­τά τον Χά­ϊ­ντερ στην  Αυ­στρί­α, το Βλά­αμ­ς Μπλοκ στη Φλα­μαν­δί­α, τους α­κρο­δε­ξιούς στο Ο­μό­σπον­δο κρα­τί­διο του Αμ­βούρ­γου, τη Δα­νί­α, την Ολ­λαν­δί­α, τον Φί­νι στην Ι­τα­λί­α, ήρ­θε και η σει­ρά της Γαλ­λί­ας. Ο Λε­πέν κα­τόρ­θω­σε να ξε­πε­ρά­σει σε α­ριθ­μό ψή­φων τον Γάλ­λο σο­σια­λι­στή πρω­θυ­πουρ­γό Λιο­νέλ Ζο­σπέν και να κα­τα­στεί ο πρώ­τος α­κρο­δε­ξιός υ­πο­ψή­φιος που πέ­ρα­σε στο[Περισσότερα…]

Επαναπροσέγγιση

του Β. Φτωχόπουλου Δί­χως δη­μο­κρα­τί­α και ε­λευ­θε­ρί­α δεν πρό­κει­ται να υ­πάρ­ξει ΒΙΩ­ΣΙ­ΜΗ λύ­ση του κυ­πρια­κού προ­βλή­μα­τος. Αυ­τό το γνω­ρί­ζουν πο­λύ κα­λά ό­λοι οι ξέ­νοι κα­λο­θε­λη­τές που ε­μπλέ­κο­νται με τον έ­να ή τον άλ­λο τρό­πο στην ε­πί­λυ­ση του. Γι’ αυ­τόν α­κρι­βώς τον λό­γο οι ε­νέρ­γειές τους με ο­μά­δες τύ­που Ό­σλο, με ε­πα­να­προ­σεγ­γι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις, με ο­μά­δες «ε­πί­λυ­σης δια­φο­ρών» κτλ. κτλ., γί­νο­νται σε[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek