Άρδην τ. 37

Άρδην τ. 37 – Αφιέρωμα: «Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία»

Άρδην τ. 37 – Αφιέρωμα: «Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία»

Περιεχόμενα Το “Χρονικό” του Μολύβου Σ. Δημόπουλος Νέα Τάξη και Τρομοκρατία Γ. Καραμπελιάς Οι στρατολόγοι της 17 Νοέμβρη Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικού Εκφοβισμού Γ. Ρακκάς 11 Σεπτεμβρίου – Ένας χρόνος μετά Α. Τερζής Προς διαζύγιο ΗΠΑ – Ε.Ε. Α. Παναγόπουλος Οσαμπαταϊκός εκσυγχρονισμός της Τουρκίας Δ. Λειβαδίτης Η αποτυχία του Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Ντάσιος Οδηγίες προς τον πρόεδρο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 37, Περιεχόμενα Άρδην

Η απο-προλεταριοποίηση της Αριστεράς

Eric Dupin Η απομάκρυνση της εργατικής τάξης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι μια παλιά ιστορία, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πρόσφατη και πραγματοποιήθηκε με τρόπο εντυπωσιακό. Κάποιες διανοητικές εξισώσεις αντέχουν για καιρό στη δοκιμασία των γεγονότων. Έτσι συμβαίνει και με εκείνη η οποία ταυτίζει την «αριστερά» με τον «λαό». Η έκφραση το «εργατικό κίνημα» συνέδεε πολύ στενά την εργατική[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 37, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

Ένα ποιητικό μνημόσυνο του ελληνισμού

του  Βάσου Φτωχόπουλου Να ’χεν γρουσάφκια τούτ’ η γη, να γυάλλιζεν το χώμαν, ο τόπος μο’ν’ καλλύττερος που πότιζα με δρώμαν. Όπως το θέλει το νερόν η γη άμαν διψάσει, έτσι διψά τον τόπον του τζιείνος πο’ν’ να τον χάσει. Παρακαλώ τον Πλάστην μου δύναμην να μου δώσει να ξαναδώ τον τόπον μου πάλε να μ’ αξιώσει. Πιερής Πιερέττης Συγγνώμην[Περισσότερα…]

Οι απαρχές της σύγχρονης τρομοκρατίας

του  Walter Laqueur Η προ­ϊ­στο­ρί­α Μια πε­ρι­γρα­φή της τρο­μο­κρα­τί­ας δεν εί­ναι δυ­να­τόν να συ­μπε­ρι­λά­βει ό­λες τις μορ­φές της που εμ­φα­νί­σθη­καν μέ­σα στην ι­στο­ρί­α. Χρή­ση συ­στη­μα­τι­κής τρο­μο­κρα­τί­ας έ­γι­νε σε α­γρο­τι­κές ε­πα­να­στά­σεις, σε ερ­γα­τι­κούς α­γώ­νες αλ­λά και σε πε­ριό­δους άν­θη­σης της λη­στεί­ας. Το ί­διο ι­σχύ­ει και για τους πο­λέ­μους, εμ­φυ­λί­ους, ε­πα­να­στα­τι­κούς, ε­θνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κούς και για τα κι­νή­μα­τα α­ντί­στα­σης κα­τά των δυ­νά­με­ων κα­το­χής. Στις[Περισσότερα…]

Η RAF και ο ένοπλος αγώνας στη Γερμανία

του Βασίλη Στοϊλόπουλου Χα­ρού­με­νες μέ­ρες του 1997 Τον Α­πρί­λιο του 1997, η τε­λευ­ταί­α γε­νιά της ε­πα­να­στα­τι­κής ορ­γά­νω­σης Φρά­ξια Ε­ρυ­θρός Στρα­τός (Rote Armee Fraktion, RAF) α­να­κοί­νω­σε την ο­ρι­στι­κή δια­κο­πή των έ­νο­πλων προ­σπα­θειών της που στό­χευαν στην α­να­τρο­πή των κα­πι­τα­λι­στι­κών σχέ­σε­ων και στην α­νά­πτυ­ξη της α­ντι­-ι­μπε­ρια­λι­στι­κής συ­νεί­δη­σης. Με­τά α­πό μια 27χρο­νη με­τω­πι­κή σύ­γκρου­ση με την ε­ξου­σί­α και έ­χο­ντας 27 θύ­μα­τα στις δι­κές της[Περισσότερα…]

Ένοπλη πάλη στις Ηνωμένες Πολιτείες

του Τζων Γκεράσι Η πα­ρά­δο­ση της κα­τα­στο­λής στις Η­ΠΑ Α­ντί­θε­τα με ό­σα υ­πο­στη­ρί­ζουν οι φι­λε­λεύ­θε­ροι ι­στο­ρι­κοί, οι Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες υ­πήρ­ξαν πά­ντα έ­να κα­τα­πιε­στι­κό α­στι­κό κρά­τος. Αλ­λά, α­ντί­θε­τα α­πό τα άλ­λα κα­τα­πιε­στι­κά κρά­τη, οι Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες κά­λυ­πταν την αυ­θαι­ρε­σί­α τους πί­σω α­πό έ­να πο­μπώ­δες Σύ­νταγ­μα που υ­πο­κρι­νό­ταν ό­τι υ­πο­στη­ρί­ζει, και προ­βάλ­λει και στον υ­πό­λοι­πο κό­σμο, τα δι­καιώ­μα­τα του αν­θρώ­που και κυ­ρί­ως τα[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek