Άρδην τ. 38-39

Mικρασιατικά Επίκαιρα, ένα αθώο βλέμμα

του Κωνσταντίνου Μπλάθρα H μικρασιατική εκστρατεία, η εξέλιξη και η κατάληξή της είναι καθοριστικές, κάτι που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί, για την γέννηση και τα πρώτα βήματα του κινηματογράφου στην Eλλάδα. Kινηματογραφικά «ζουρνάλ», επίκαιρα με ελληνικά θέματα γυρίζονται ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα, με την αυγή μόλις της νέας τέχνης. H Kωνσταντινούπολη, φερ’ ειπείν, που τα χρόνια αυτά[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 29 Σεπτεμβρίου 2005 0 Σχόλια Άρδην τ. 38-39

Κ. Θ. Καλφόπουλος, Η εποχή της περιπλάνησης

από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Αυ­τό που μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν οι δια­νο­ού­με­νοι στις λε­γό­με­νες ε­ξε­λιγ­μέ­νες κοι­νω­νί­ες, των κρι­τι­κών και των ε­πι­θε­τι­κών μη ε­ξαι­ρου­μέ­νων, εί­ναι δια­κό­σμη­ση, δια­σκέ­δα­ση, υ­λι­κό για τον ε­λεύ­θε­ρο χρό­νο, “κα­λύ­πτο­ντας” μέ­σα μα­ζι­κής ε­πι­κοι­νω­νί­ας και ά­δειους τοί­χους και ε­ξυ­πη­ρε­τώ­ντας την ε­ξέ­λι­ξη των πραγ­μά­των, ό­πως έ­χουν.Μαξ Χορ­κχά­ι­μερ, “Η κοι­νω­νι­κή ε­ξέ­λι­ξη των δια­νο­ου­μέ­νων”,Νοtizen, 1961-1962 Η υ­πα­γω­γή ε­νός τμή­μα­τος των[Περισσότερα…]

Δημήτρης Κοσμόπουλος: Λατομείο

του Κ. Χατζηαντωνίου, από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Η ποι­η­τι­κή εκ­σκα­φή του Δη­μή­τρη Κο­σμό­που­λου ε­πί του στε­ρε­ού φλοιού της ζω­ής δεν εί­ναι τύ­ποις νέ­α. Ποι­ή­μα­τά του –λί­θοι της εκ­σκα­φής– έ­χουν πα­ρου­σια­στεί σε έ­γκυ­ρες πε­ριο­δι­κές εκ­δό­σεις. Η πα­ρού­σα έκ­δο­ση εί­ναι η πρώ­τη συ­νο­λι­κή πα­ρου­σί­α­ση του έρ­γου του που δη­μο­σιεύ­θη­κε με­τα­ξύ 1999-2001 αλ­λά έ­χει μια μα­κρό­χρο­νη α­να­φο­ρά και α­φε­τη­ρί­α. Στην[Περισσότερα…]

Γεράκια και περιστέρια

του Α. Παναγόπουλου, από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Πριν α­πό και­ρό, στο Κυ­ρια­κά­τι­κο Βή­μα, ο συγ­γρα­φέ­ας Νί­κος Δή­μου, με τί­τλο: “Στο συ­γκε­κρι­μέ­νο!”, (που υ­παι­νίσ­σε­ται εύ­στο­χα τη φι­λο­σο­φι­κή προ­στα­γή “Ad concretum!”), υ­πο­φέ­ρει, και αν­θυ­πο­φέ­ρει (τα δύ­ο μέ­ρη της ρη­το­ρι­κής ε­ρώ­τη­σης) ως ε­ξής: “Υ­πάρ­χει άν­θρω­πος που να εί­ναι ε­να­ντί­ον της ει­ρή­νης;” (υ­πο­φο­ρά). “Ε­γώ του­λά­χι­στον δεν γνω­ρί­ζω κα­νέ­να. Ού­τε ση­με­ρι­νό ού­τε[Περισσότερα…]

Χρήστος Γιανναράς: Κομματοκρατία

του Σ. Κουτρούλη, από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Δια­βά­ζο­ντας πριν αρ­κε­τά πλέ­ον χρό­νια το βι­βλί­ο του Χ. Γιαν­να­ρά Το Πρό­σω­πο και ο Έ­ρως, σχη­μά­τι­σα την γνώ­μη ό­τι πρό­κει­ται για έ­ναν α­συ­νή­θι­στα ση­μα­ντι­κό στο­χα­στή, που ξέ­ρει να κρα­τά α­διά­πτω­το το εν­δια­φέ­ρον του α­να­γνώ­στη, γρά­φο­ντας σε έ­ναν ε­ξαι­ρε­τι­κά α­κο­νι­σμέ­νο ελ­λη­νι­κό λό­γο. Α­πο τό­τε ο Χ. Γιαν­να­ράς –μα­ζί με άλ­λους ό­πως[Περισσότερα…]

Μάνος Στεφανίδης: Ελληνομουσείον

της Α. Τσολάκη, από το Άρδην τ. 38-39, Νοέμβριος 2002 Ο ό­ρος “ελ­λη­νο­μου­σεί­ον” χρη­σι­μο­ποιού­νταν για τα σχο­λεί­α α­νω­τέ­ρων σπου­δών α­πό τους λο­γί­ους του νε­ο­ελ­λη­νι­κού δια­φω­τι­σμού κα­τά την πε­ρί­ο­δο της τουρ­κο­κρα­τί­ας. Τον ό­ρο αυ­τό συ­να­ντά­με, για πα­ρά­δειγ­μα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για τη σχο­λή ό­που δί­δα­ξε κα­τά τα μέ­σα του 16ου αι. ο Α­θα­νά­σιος Πά­ριος. “Ελ­λη­νο­μου­σεί­ον” ο­νό­μα­σε και ο Ευ­γέ­νιος Γιαν­νού­λης ο Αι­τω­λός[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek