Άρδην τ. 30-39

Η τουρκο-εβραϊκή φιλία

του Μπάρυ Ρούμπιν Στις μέ­ρες μας, που εί­ναι δύ­σκο­λο να βρει κά­ποιος φί­λους, οι συ­νε­χι­ζό­με­νες στε­νές σχέ­σεις με­τα­ξύ του Ισ­ρα­ήλ και της Τουρ­κί­ας εί­ναι ό­λο και πιο α­ξιο­ση­μεί­ω­τες και κα­λο­δε­χού­με­νες. Κα­τά την τρέ­χου­σα πε­ρί­ο­δο, οι ε­μπο­ρι­κές συ­ναλ­λα­γές των δύ­ο χω­ρών έ­φτα­σαν σε ε­πί­πε­δα ρε­κόρ, πε­ρί­που 1,1 δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια, χω­ρίς να συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται οι α­νταλ­λα­γές στον στρα­τιω­τι­κό το­μέ­α. Ε­πι­πλέ­ον, κά­θε χρό­νο, 330.000 Ισ­ρα­η­λι­νοί[Περισσότερα…]

Συνάντηση με τον Αραφάτ

του Ζοζέ Μποβέ (…) Παρασκευή πρωί, την αυγή, μας λένε ότι τανκς συγκεντρώνονται γύρω από το στρατηγείο του Γιασέρ Αραφάτ. Ακούγονται οι πυροβολισμοί από τα αυτόματα όπλα. Τα τεθωρακισμένα τοποθετήθηκαν από την μια και την άλλη πλευρά του δρόμου. Οι πυροβολισμοί εντείνονται. Δεν μπορoύμε να βγούμε έξω.(…) Ενοχλημένες από την παρουσία μας, οι ισραηλινές αρχές μας γνωστοποιούν ότι, αν ξεμυτίσουμε,[Περισσότερα…]

Τζενίν-Εισαγωγή

Της Σύνταξης Πυρ­κα­γιά στη Θεσ­σα­λί­α Στο μυα­λό μου πυρ­κα­γιά Διο­νύ­σης Σαβ­βό­που­λος, Κι­λελ­λέρ Υ­πο­το­νι­κές οι α­ντι­δρά­σεις σε ο­λό­κλη­ρη την Ευ­ρώ­πη για τη να­ζι­στι­κή σφα­γή των Πα­λαι­στι­νί­ων στη Τζε­νίν, υ­πο­το­νι­κές α­κό­μα και στην Ελ­λά­δα, η ο­ποί­α υ­πο­τί­θε­ται πως τί­θε­ται στο πλευ­ρό των Πα­λαι­στι­νί­ων. Πολ­λοί πε­ρισ­σό­τε­ροι συ­γκε­ντρώ­νο­νται για να πα­νη­γυ­ρίσουν για τις πο­δο­σφαι­ρι­κές ο­μά­δες απ’ ό­,τι για να στηρίξουν τον η­ρω­ι­κό λα­ό της[Περισσότερα…]

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

του Θέμου Στοφορόπουλου Το βιβλίο του Αλέξη Ηρακλείδη “Η Ελλάδα και ο ‘εξ Ανατολών κίνδυνος’” (εκδόσεις Πόλις, Αθήνα, 2001) χαρακτηρίζει η ψιμυθίωση του τουρκικού καθεστώτος, καθ’ όσον αφορά, ειδικότερα, τη συμπεριφορά του έναντι του ελληνισμού, και η απεικόνιση της Ελλάδας με τα μελανότερα χρώματα, για να στηρίξει ο συγγραφέας προτάσεις οι οποίες, εάν υιοθετούντο, θα εξυπηρετούσαν την Άγκυρα. Προς τον[Περισσότερα…]

Βιομηχανία Αποπληροφόρησης

του Μ. Ευρυβιάδης Ξε­νί­ζει πραγ­μα­τι­κά η α­ντί­δρα­ση των ΜΜΕ στις Η­ΠΑ και τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο, α­να­φο­ρι­κά με την α­να­κοι­νω­θεί­σα πρό­θε­ση του Α­με­ρι­κα­νι­κού Πε­ντα­γώ­νου, στις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου 2002, που τε­λι­κά α­κυ­ρώ­θη­κε, να λει­τουρ­γή­σει Γρα­φεί­ο Στρα­τη­γι­κής Ε­πιρ­ρο­ής (Office of Strategic Influence) με α­ντι­κει­με­νι­κό στό­χο τη δη­μιουρ­γί­α θε­τι­κών ε­ντυ­πώ­σε­ων για την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Η­ΠΑ, με ει­δι­κή α­να­φο­ρά στον “πό­λε­μο κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας”[Περισσότερα…]

Βιομηχανία Αποπληροφόρησης

του Μ. Ευρυβιάδη Ξε­νί­ζει πραγ­μα­τι­κά η α­ντί­δρα­ση των ΜΜΕ στις Η­ΠΑ και τον υ­πό­λοι­πο κό­σμο, α­να­φο­ρι­κά με την α­να­κοι­νω­θεί­σα πρό­θε­ση του Α­με­ρι­κα­νι­κού Πε­ντα­γώ­νου, στις αρ­χές Φε­βρουα­ρί­ου 2002, που τε­λι­κά α­κυ­ρώ­θη­κε, να λει­τουρ­γή­σει Γρα­φεί­ο Στρα­τη­γι­κής Ε­πιρ­ρο­ής (Office of Strategic Influence) με α­ντι­κει­με­νι­κό στό­χο τη δη­μιουρ­γί­α θε­τι­κών ε­ντυ­πώ­σε­ων για την ε­ξω­τε­ρι­κή πο­λι­τι­κή των Η­ΠΑ, με ει­δι­κή α­να­φο­ρά στον “πό­λε­μο κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας”[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek