Άρδην τ. 30-39

Ολυμπιακοί Αγώνες

του Γ. Τασιόπουλου Όταν πήραμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, λίγοι οικολόγοι, κάποιοι οραματιστές της πολυκεντρικότητας αυτής της χώρας, σταθήκαμε από την αρχή αντίθετοι στην ανάληψη των αγώνων. Σήμερα, οι υποψιασμένοι γίναμε πολύ περισσότεροι. Με θλίβει το γεγονός ότι ο “επίσημος πολιτικός κόσμος” είτε στρατεύτηκε από την αρχή στην ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) είτε συνθηκολόγησε (ΣΥΝ-ΚΚΕ). Η “ιδέα του Ολυμπισμού”, για όσους έχουν[Περισσότερα…]

Το μήνυμα Λεπέν

Το μήνυμα Λεπέν του Γ. Καραμπελιά Με­τά τον Χά­ϊ­ντερ στην  Αυ­στρί­α, το Βλά­αμ­ς Μπλοκ στη Φλα­μαν­δί­α, τους α­κρο­δε­ξιούς στο Ο­μό­σπον­δο κρα­τί­διο του Αμ­βούρ­γου, τη Δα­νί­α, την Ολ­λαν­δί­α, τον Φί­νι στην Ι­τα­λί­α, ήρ­θε και η σει­ρά της Γαλ­λί­ας. Ο Λε­πέν κα­τόρ­θω­σε να ξε­πε­ρά­σει σε α­ριθ­μό ψή­φων τον Γάλ­λο σο­σια­λι­στή πρω­θυ­πουρ­γό Λιο­νέλ Ζο­σπέν και να κα­τα­στεί ο πρώ­τος α­κρο­δε­ξιός υ­πο­ψή­φιος που πέ­ρα­σε στο[Περισσότερα…]

Επαναπροσέγγιση

του Β. Φτωχόπουλου Δί­χως δη­μο­κρα­τί­α και ε­λευ­θε­ρί­α δεν πρό­κει­ται να υ­πάρ­ξει ΒΙΩ­ΣΙ­ΜΗ λύ­ση του κυ­πρια­κού προ­βλή­μα­τος. Αυ­τό το γνω­ρί­ζουν πο­λύ κα­λά ό­λοι οι ξέ­νοι κα­λο­θε­λη­τές που ε­μπλέ­κο­νται με τον έ­να ή τον άλ­λο τρό­πο στην ε­πί­λυ­ση του. Γι’ αυ­τόν α­κρι­βώς τον λό­γο οι ε­νέρ­γειές τους με ο­μά­δες τύ­που Ό­σλο, με ε­πα­να­προ­σεγ­γι­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις, με ο­μά­δες «ε­πί­λυ­σης δια­φο­ρών» κτλ. κτλ., γί­νο­νται σε[Περισσότερα…]

Χτίζοντας συμμαχίες

Της Σύνταξης Πε­ρι­μέ­νο­ντας κά­ποιο θαύ­μα πα­ρα­πα­τά­ει ο ση­με­ρι­νός  ελ­λη­νι­σμός α­νά­με­σα σε ο­νει­ρο­φα­ντα­σί­ες με­γα­λεί­ου και την κα­τα­θλι­πτι­κή κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα ε­νός Ση­μί­τη μιας Αγ­γε­λο­πού­λου ή ε­νός big brother, προ­σκυ­νώ­ντας με­θυ­σμέ­νους του­ρί­στες α­πό τη Μύ­κο­νο έ­ως την Α­γί­α Νάπ­πα. Ο τό­σο α­να­με­νό­με­νος Μεσ­σί­ας έ­χει εκ­φυ­λι­στεί σε ι­στο­ρί­ες για… ε­ξω­γή­ϊ­νους και “ο­μά­δες Ε”. Κά­πο­τε ο Μεσ­σί­ας που πε­ρι­μέ­να­με ή­ταν  το “ξαν­θό γέ­νος” που θα μας[Περισσότερα…]

Η αυλή του Κλίντον

του Α. Γιόσεφ Πριν α­πό με­ρι­κές ε­βδο­μά­δες, ο ρα­βί­νος της συ­να­γω­γής “Adath Yisrael”, στο πάρ­κο Κλή­βε­λα­ντ της Ουά­σιν­γκτον, α­φιέ­ρω­σε το σαβ­βα­τιά­τι­κο κή­ρυγ­μά του στο κέ­ντρο πο­λι­τι­σμού και πο­λι­τι­κής των Ε­βραί­ων που έ­χει δια­μορ­φω­θεί στην Α­με­ρι­κή. “Για πρώ­τη φο­ρά στην α­με­ρι­κα­νι­κή ι­στο­ρί­α”, εί­πε ο ρα­βί­νος, “δεν αι­σθα­νό­μα­στε πλέ­ον ό­τι ζού­με σε δια­σπο­ρά. Οι Η­ΠΑ δεν έ­χουν πλέ­ον μια κυ­βέρ­νη­ση που α­πο­τε­λεί­ται α­πό[Περισσότερα…]

Το λόμπι της Ουάσινγκτον

του Π. Φίντλεϋ Το ισ­ρα­η­λι­νό λό­μπι στην Ουά­σιν­γκτον Η Ουά­σιν­γκτον εί­ναι η πό­λη των α­κρω­νυ­μί­ων και σή­με­ρα έ­να α­πό τα πιο γνω­στά στο Κο­γκρέ­σο (Βου­λή) εί­ναι το AIPAC. Η α­να­φο­ρά του και μό­νο ε­πι­φέ­ρει μια φευ­γα­λέ­α μα­τιά α­πό κά­θε πρό­σω­πο που βρί­σκε­ται στο λό­φο του Κα­πι­τω­λί­ου (Κοι­νο­βου­λί­ου) και συν­δέ­ε­ται με τη με­σα­να­το­λι­κή πο­λι­τι­κή. Η AIPAC –American Israel Public Affairs Committee[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek