Άρδην τ. 30-39

“Το DNA μας είναι διαφορετικό”

του Ισραήλ Σάχακ  Τεράστια επιρροή άσκησαν σε πολλούς θρησκευόμενους Εβραίους, στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διδασκαλίες και τα γραπτά του ηγέτη των Λούμπαβιτς, του επιλεγόμενου “Λουμπαβίτσερ Ρέμπε”, του ραβίνου Μεναχέμ Μέντελ Σνίρσον (Menachem Mendel Schneerson), ηγέτη της οργάνωσης Χαμπάντ. Αν και ο Σνίρσον και οι Λούμπαβιτς οπαδοί του είναι Χαρεντίμ, εντούτοις αναμίχθηκαν στην πολιτική ζωή του Ισραήλ και συμμερίζονται[Περισσότερα…]

Το φιλο-ισραηλινό “λόμπι” στις ΗΠΑ

  τ του Ν. Τσόμσκι Η “ει­δι­κή σχέ­ση” α­νά­με­σα στις Η.Π.Α και το Ισ­ρα­ήλ α­πο­δί­δε­ται συ­χνά σε εγ­χώ­ριες πο­λι­τι­κές πιέ­σεις, ει­δι­κό­τε­ρα, στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της α­με­ρι­κα­νο-ε­βρα­ϊ­κής κοι­νό­τη­τας στην πο­λι­τι­κή ζω­ή και στη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νής γνώ­μης1 . Πα­ρό­λο που υ­πάρ­χει μια δό­ση α­λή­θειας σ’ αυ­τό, α­πέ­χει πά­ρα πο­λύ α­πό την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σε δυο βα­σι­κά ση­μεί­α: πρώ­τον, υ­πο­τι­μά τη διά­στα­ση της υ­πο­στή­ρι­ξης του[Περισσότερα…]

Μια συντηρητική στροφή

Σ. Λίπσετ – Ε. Ράαμπ Μια πα­νε­θνι­κή συ­γκέ­ντρω­ση πο­λι­τι­κών συμ­βού­λων συ­νε­κλή­θη το 1990 στο Σαν Φρα­ντσί­σκο, με βα­σι­κό α­ντι­κεί­με­νο τη βελ­τί­ω­ση των τε­χνι­κών στις πο­λι­τι­κές εκ­στρα­τεί­ες. Α­νά­με­σα στα με­γά­λα θέ­μα­τα ερ­γα­σί­ας ό­πως το “Α­γο­ρά­ζο­ντας τα Μέ­σα” και “Α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κή Έ­ρευ­να”, ή­ταν και έ­να ε­πά­νω στο “Ει­σπράτ­το­ντας χρή­μα­τα α­πό την Ε­βρα­ϊ­κή Κοι­νό­τη­τα”. Κα­μί­α άλ­λη ε­θνι­κή ή θρη­σκευ­τι­κή ο­μά­δα δεν α­να­φέρ­θη­κε με αυ­τό[Περισσότερα…]

Η κρίση της συμμαχίας Εβραίων-Μαύρων

Τζ. Γκόλντμεργκ Θύ­μα­τα μιας μο­νο­μα­χί­ας Έ­να ή­συ­χο δει­λι­νό μιας Δευ­τέ­ρας στα τέ­λη Αυ­γού­στου του 1991, στην πε­ριο­χή Κρά­ουν Χέ­ιτ­ς του Μπρού­κλιν, έ­να αυ­το­κί­νη­το, το ο­ποί­ο ο­δη­γού­σε έ­νας Χα­σι­δί­της Ε­βραί­ος, ξέ­φυ­γε α­πό την πο­ρεί­α του και α­νέ­βη­κε στο πε­ζο­δρό­μιο. Το α­πο­τέ­λε­σμα ή­ταν να σκο­τω­θεί έ­να ε­πτά­χρο­νο μαύ­ρο παι­δί, ο Κέ­ι­βιν Κά­το και να τραυ­μα­τι­στεί η εν­νιά­χρο­νη ξα­δέρ­φη του, Ά­ντζε­λα. Ή­ταν λί­γο[Περισσότερα…]

Η αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα Συγγραφέας: Σ. Λίπσετ – Ε. Ράαμπ Άρδην τ. 33 – 34 Με­λέ­τες, οι ο­ποί­ες σχε­τί­ζο­νται με τις ε­θνι­κές και θρη­σκευ­τι­κές ο­μά­δες για τις ο­ποί­ες χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στοι­χεί­α α­πο­γρα­φής και δε­δο­μέ­να α­πό δείγ­μα­τα κα­τα­με­τρή­σε­ων, α­πο­κα­λύ­πτουν ό­τι οι Ε­βραί­οι κα­τα­κτούν τα υ­ψη­λό­τε­ρα ε­πί­πε­δα εκ­παί­δευ­σης, ε­παγ­γελ­μα­τι­κής θέ­σης και ει­σο­δή­μα­τος ξε­περ­νώ­ντας κά­θε άλ­λη υ­πο-ο­μά­δα. Α­πό μια κα­τα­μέ­τρη­ση σε πα­νε­θνι­κή κλί­μα­κα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε[Περισσότερα…]

Η άνοδος του φονταμενταλισμού

του Ι. Σαχάκ – Ν.Μεβζίνσκυ Ο συ­νή­θης δι­χα­σμός της ε­βρα­ϊ­κής κοι­νω­νί­ας του Ισ­ρα­ήλ στη­ρί­ζε­ται στη θε­με­λια­κή α­να­γνώ­ρι­ση του γε­γο­νό­τος ό­τι, σαν ο­μά­δα, οι Ισ­ρα­η­λι­νοί-Ε­βραί­οι εί­ναι υ­περ-ι­δε­ο­λο­γι­κοί. Η κα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη εί­ναι το υ­ψη­λό πο­σο­στό συμ­με­το­χής στις ε­κλο­γές, που συ­νή­θως φτά­νει στο 80%. Στις ε­κλο­γές το 1996, πά­νω α­πό το 95% των κο­σμι­κών, κα­λύ­τε­ρα μορ­φω­μέ­νων και πλού­σιων Ε­βραί­ων κα­θώς και οι θρη­σκευό­με­νοι[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek