Άρδην τ. 30-39

Η αμερικανο-εβραϊκή κοινότητα Συγγραφέας: Σ. Λίπσετ – Ε. Ράαμπ Άρδην τ. 33 – 34 Με­λέ­τες, οι ο­ποί­ες σχε­τί­ζο­νται με τις ε­θνι­κές και θρη­σκευ­τι­κές ο­μά­δες για τις ο­ποί­ες χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν στοι­χεί­α α­πο­γρα­φής και δε­δο­μέ­να α­πό δείγ­μα­τα κα­τα­με­τρή­σε­ων, α­πο­κα­λύ­πτουν ό­τι οι Ε­βραί­οι κα­τα­κτούν τα υ­ψη­λό­τε­ρα ε­πί­πε­δα εκ­παί­δευ­σης, ε­παγ­γελ­μα­τι­κής θέ­σης και ει­σο­δή­μα­τος ξε­περ­νώ­ντας κά­θε άλ­λη υ­πο-ο­μά­δα. Α­πό μια κα­τα­μέ­τρη­ση σε πα­νε­θνι­κή κλί­μα­κα, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε[Περισσότερα…]

Η άνοδος του φονταμενταλισμού

του Ι. Σαχάκ – Ν.Μεβζίνσκυ Ο συ­νή­θης δι­χα­σμός της ε­βρα­ϊ­κής κοι­νω­νί­ας του Ισ­ρα­ήλ στη­ρί­ζε­ται στη θε­με­λια­κή α­να­γνώ­ρι­ση του γε­γο­νό­τος ό­τι, σαν ο­μά­δα, οι Ισ­ρα­η­λι­νοί-Ε­βραί­οι εί­ναι υ­περ-ι­δε­ο­λο­γι­κοί. Η κα­λύ­τε­ρη α­πό­δει­ξη εί­ναι το υ­ψη­λό πο­σο­στό συμ­με­το­χής στις ε­κλο­γές, που συ­νή­θως φτά­νει στο 80%. Στις ε­κλο­γές το 1996, πά­νω α­πό το 95% των κο­σμι­κών, κα­λύ­τε­ρα μορ­φω­μέ­νων και πλού­σιων Ε­βραί­ων κα­θώς και οι θρη­σκευό­με­νοι[Περισσότερα…]

Οι εποικισμοί

του Ι. Σαχάκ – Ν. Μεβζίνσκυ Με την ο­πτι­κή των Ε­βραί­ων φο­ντα­με­ντα­λι­στών οι θρη­σκευ­τι­κοί κα­ταυ­λι­σμοί θα έ­πρε­πε να ει­δω­θούν α­πό τρεις α­πό­ψεις: α­πό την άποψη της λει­τουρ­γί­α τους ως α­κρο­πό­λεις της μεσ­σια­νι­κής ι­δε­ο­λο­γί­ας, α­πό εκείνη της πα­ρού­σας και δυ­νη­τι­κής ε­πιρ­ρο­ής τους στην ισ­ρα­η­λι­νή κοι­νω­νί­α και α­πό τον δυ­νη­τι­κό ρό­λο τους ως πυ­ρή­νες της νέ­ας κοι­νω­νί­ας την ο­ποί­α οι μεσ­σια­νι­κοί η­γέ­τες θέ­λουν[Περισσότερα…]

Τι είναι ο Σιωνισμός

του Middle East Report Ο Σιω­νι­σμός –ή ε­βρα­ϊ­κός ε­θνι­κι­σμός– εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό κί­νη­μα. Ο βα­σι­κός  πυ­ρή­νας της ι­δε­ο­λο­γί­ας του εί­ναι ό­τι ό­λοι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν έ­να έ­θνος, και ό­χι α­πλά μια θρη­σκεί­α ή ε­θνι­κή κοι­νό­τη­τα και ε­πι­πλέ­ον ό­τι η μό­νη λύ­ση στον α­ντί-ση­μι­τι­σμό εί­ναι η συ­γκέ­ντρω­ση ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρων Ε­βραί­ων στην Πα­λαι­στί­νη και η δη­μιουρ­γί­α κρά­τους σ’ αυ­τή. Η[Περισσότερα…]

Πυκνό σκοτάδι καλύπτει την χώρα

του Ρόμπερτ Φρίντμαν O Ρε­χα­βάμ Ζε’ε­βί ή­ταν νε­α­ρός α­ξιω­μα­τού­χος στα α­νώ­τα­τα κλι­μά­κια της Πάλ­μαχ κα­τά τη διάρ­κεια του ισ­ρα­η­λι­νού Πο­λέ­μου για την Α­νε­ξαρ­τη­σί­α το 1948, ό­ταν μια μέ­ρα τυ­λί­γε­ται μ’ έ­να σε­ντό­νι, α­νε­βαί­νει σε μια κα­τσί­κα και πη­γαί­νει στην αί­θου­σα φα­γη­τού. Ο κου­ρέ­ας εί­χε μό­λις ξυ­ρί­σει το κε­φά­λι του Ζε’ε­βί, έ­τσι που ο ο­στε­ώ­δης πο­λε­μι­στής με τα συρ­μά­τι­να στρογ­γυ­λά γυα­λιά πα­ρου­σί­α­ζε[Περισσότερα…]

Τα συμφέροντα των ΗΠΑ και το Ισραήλ

του : Ν. Τσόμσκι H α­να­φο­ρά στην ε­βρα­ϊ­κή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στην πο­λι­τι­κή και την κοι­νή γνώ­μη υ­πο­τι­μά ση­μα­ντι­κά τη διά­στα­ση της λε­γό­με­νης “υ­πο­στή­ρι­ξης στο Ισ­ρα­ήλ” ε­νώ υ­περ­τι­μά κα­τά πο­λύ τον πλου­ρα­λι­σμό της α­με­ρι­κα­νι­κής πο­λι­τι­κής ζω­ής και ι­δε­ο­λο­γί­ας. Κα­μιά ο­μά­δα πί­ε­σης δεν έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να κυ­ριαρ­χή­σει ε­πά­νω στην κοι­νή γνώ­μη ή να δια­τη­ρή­σει μια σε­βα­στή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στα κέ­ντρα λή­ψε­ως α­πο­φά­σε­ων πα­ρά[Περισσότερα…]

elGreek