Άρδην τ. 30-39

Οι εποικισμοί

του Ι. Σαχάκ – Ν. Μεβζίνσκυ Με την ο­πτι­κή των Ε­βραί­ων φο­ντα­με­ντα­λι­στών οι θρη­σκευ­τι­κοί κα­ταυ­λι­σμοί θα έ­πρε­πε να ει­δω­θούν α­πό τρεις α­πό­ψεις: α­πό την άποψη της λει­τουρ­γί­α τους ως α­κρο­πό­λεις της μεσ­σια­νι­κής ι­δε­ο­λο­γί­ας, α­πό εκείνη της πα­ρού­σας και δυ­νη­τι­κής ε­πιρ­ρο­ής τους στην ισ­ρα­η­λι­νή κοι­νω­νί­α και α­πό τον δυ­νη­τι­κό ρό­λο τους ως πυ­ρή­νες της νέ­ας κοι­νω­νί­ας την ο­ποί­α οι μεσ­σια­νι­κοί η­γέ­τες θέ­λουν[Περισσότερα…]

Τι είναι ο Σιωνισμός

του Middle East Report Ο Σιω­νι­σμός –ή ε­βρα­ϊ­κός ε­θνι­κι­σμός– εί­ναι έ­να σύγ­χρο­νο πο­λι­τι­κό κί­νη­μα. Ο βα­σι­κός  πυ­ρή­νας της ι­δε­ο­λο­γί­ας του εί­ναι ό­τι ό­λοι οι Ε­βραί­οι α­πο­τε­λούν έ­να έ­θνος, και ό­χι α­πλά μια θρη­σκεί­α ή ε­θνι­κή κοι­νό­τη­τα και ε­πι­πλέ­ον ό­τι η μό­νη λύ­ση στον α­ντί-ση­μι­τι­σμό εί­ναι η συ­γκέ­ντρω­ση ό­σο το δυ­να­τόν πε­ρισ­σό­τε­ρων Ε­βραί­ων στην Πα­λαι­στί­νη και η δη­μιουρ­γί­α κρά­τους σ’ αυ­τή. Η[Περισσότερα…]

Πυκνό σκοτάδι καλύπτει την χώρα

του Ρόμπερτ Φρίντμαν O Ρε­χα­βάμ Ζε’ε­βί ή­ταν νε­α­ρός α­ξιω­μα­τού­χος στα α­νώ­τα­τα κλι­μά­κια της Πάλ­μαχ κα­τά τη διάρ­κεια του ισ­ρα­η­λι­νού Πο­λέ­μου για την Α­νε­ξαρ­τη­σί­α το 1948, ό­ταν μια μέ­ρα τυ­λί­γε­ται μ’ έ­να σε­ντό­νι, α­νε­βαί­νει σε μια κα­τσί­κα και πη­γαί­νει στην αί­θου­σα φα­γη­τού. Ο κου­ρέ­ας εί­χε μό­λις ξυ­ρί­σει το κε­φά­λι του Ζε’ε­βί, έ­τσι που ο ο­στε­ώ­δης πο­λε­μι­στής με τα συρ­μά­τι­να στρογ­γυ­λά γυα­λιά πα­ρου­σί­α­ζε[Περισσότερα…]

Τα συμφέροντα των ΗΠΑ και το Ισραήλ

του : Ν. Τσόμσκι H α­να­φο­ρά στην ε­βρα­ϊ­κή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στην πο­λι­τι­κή και την κοι­νή γνώ­μη υ­πο­τι­μά ση­μα­ντι­κά τη διά­στα­ση της λε­γό­με­νης “υ­πο­στή­ρι­ξης στο Ισ­ρα­ήλ” ε­νώ υ­περ­τι­μά κα­τά πο­λύ τον πλου­ρα­λι­σμό της α­με­ρι­κα­νι­κής πο­λι­τι­κής ζω­ής και ι­δε­ο­λο­γί­ας. Κα­μιά ο­μά­δα πί­ε­σης δεν έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να κυ­ριαρ­χή­σει ε­πά­νω στην κοι­νή γνώ­μη ή να δια­τη­ρή­σει μια σε­βα­στή ε­πιρ­ρο­ή ε­πά­νω στα κέ­ντρα λή­ψε­ως α­πο­φά­σε­ων πα­ρά[Περισσότερα…]

Η γένεση της ειδικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ

του Νόαμ Τσόμσκι  Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι ιδιόμορφη τόσο για το περιβάλλον των διεθνών σχέσεων γενικότερα όσο και για την αμερικανική παράδοση. Ο μοναδικός της χαρακτήρας συμβολίζεται και από τις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη. Για παράδειγμα, στις 26 Ιουνίου του 1982, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν η μοναδική χώρα που άσκησε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των[Περισσότερα…]

“Το σύνθημα στον τοίχο”

του Ι. Σαμίρ Το 1968, μι­κρό Ρω­σο­ε­βραιό­που­λο, κα­κό­γρα­ψα στους τοί­χους της  γε­νέ­θλιας ρω­σι­κής πό­λης μου: Κά­τω τα χέ­ρια απ’ την Τσε­χο­σλο­βα­κί­α. Η ό­μορ­φη, βα­θιά φω­νή του Ρω­σο­ε­βραί­ου ποι­η­τή Α­λέ­ξαν­δρου Γκα­λίτ­ς α­κό­μα η­χεί στα αυ­τιά μου: “Πο­λί­τες, η Πα­τρί­δα εί­ναι σε κίν­δυ­νο, τα ταν­κς μας βρί­σκο­νται σε ξέ­νο έ­δα­φος!”. Αρ­κε­τοί Ρω­σο­ε­βραί­οι δια­δή­λω­σαν στη Ρω­σι­κή Πλα­τεί­α ε­νά­ντια στην ει­σβο­λή και χτυ­πή­θη­καν α­πό[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek