Άρδην τ. 30-39

Η γένεση της ειδικής σχέσης μεταξύ ΗΠΑ-Ισραήλ

του Νόαμ Τσόμσκι  Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ είναι ιδιόμορφη τόσο για το περιβάλλον των διεθνών σχέσεων γενικότερα όσο και για την αμερικανική παράδοση. Ο μοναδικός της χαρακτήρας συμβολίζεται και από τις ψηφοφορίες στα Ηνωμένα Έθνη. Για παράδειγμα, στις 26 Ιουνίου του 1982, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν η μοναδική χώρα που άσκησε βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας των[Περισσότερα…]

“Το σύνθημα στον τοίχο”

του Ι. Σαμίρ Το 1968, μι­κρό Ρω­σο­ε­βραιό­που­λο, κα­κό­γρα­ψα στους τοί­χους της  γε­νέ­θλιας ρω­σι­κής πό­λης μου: Κά­τω τα χέ­ρια απ’ την Τσε­χο­σλο­βα­κί­α. Η ό­μορ­φη, βα­θιά φω­νή του Ρω­σο­ε­βραί­ου ποι­η­τή Α­λέ­ξαν­δρου Γκα­λίτ­ς α­κό­μα η­χεί στα αυ­τιά μου: “Πο­λί­τες, η Πα­τρί­δα εί­ναι σε κίν­δυ­νο, τα ταν­κς μας βρί­σκο­νται σε ξέ­νο έ­δα­φος!”. Αρ­κε­τοί Ρω­σο­ε­βραί­οι δια­δή­λω­σαν στη Ρω­σι­κή Πλα­τεί­α ε­νά­ντια στην ει­σβο­λή και χτυ­πή­θη­καν α­πό[Περισσότερα…]

Από τον σιωνισμό στον εβραϊκό φονταμενταλισμό

της Σύνταξης Έχουμε επανειλημμένα τονίσει πως η νεώτερη δυτική σκέψη, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, εισήλθε σε μια παρατεταμένη κρίση. Ένα μέρος της Αριστεράς και ίσως η πλειοψηφία των αριστερών και φιλελεύθερων διανοουμένων θα μεταβληθούν σε κατ’ εξοχήν ιδεολογικούς εκπροσώπους και φορείς της νέας παγκοσμιοποιητικής και ισοπεδωτικής ιδεολογίας του ιμπεριαλισμού. Στην ίδια κατεύθυνση –και εξίσου σημαντική και βαρύνουσα για[Περισσότερα…]

Υπάρχει σιωνιστική συνομωσία;

της Σύνταξης Ένας από τους λόγους που μας ώθησαν στην έκδοση αυτού του αφιερώματος ήταν η ανάγκη να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που τίθεται όλο και πιο επιτακτικά τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας: στην ενισχυόμενη πεποίθηση πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία, η οποία καθοδηγεί υποχθόνια τη “νέα τάξη”, οικονομική και πολιτική, που κυβερνάει τον πλανήτη[Περισσότερα…]

Μεσσιανισμοί

της Σύνταξης Η εκτεταμένη συμμετοχή των Εβραίων σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά απελευθερωτικά κινήματα του 19ου και του 20ου αιώνα συναρτάται όχι μόνο με την αντίθεση τους προς τα καταπιεστικά καθεστώτα, αλλά και την επιθυμία τους να απελευθερωθούν από την καταπίεση των ραβίνων και της παραδοσιακής κατασταλτικής εβραϊκής κοινότητας. Γι’ αυτό και πάρα πολλοί από αυτούς θα απορρίψουν[Περισσότερα…]

Εισαγωγή: Εβραίοι εναντίον του Σιωνισμού

της Σύνταξης Mε­τά την 11η Σε­πτεμ­βρί­ου και την κα­τα­στρο­φή των Τα­λιμπάν, αλ­λά “πα­ρε­μπι­πτό­ντως” και του Αφ­γα­νι­στάν, α­πό τις α­με­ρι­κα­νι­κές βόμ­βες, στο ε­πί­κε­ντρο του πα­γκό­σμιου εν­δια­φέ­ρο­ντος α­να­δει­κνύ­ε­ται και πά­λι το Πα­λαι­στι­νια­κό ζή­τη­μα ενώ α­να­φαί­νε­ται εκ νέ­ου ο κίν­δυ­νος μιας πε­ρι­φε­ρεια­κής ή και πα­γκό­σμιας α­νά­φλε­ξης ε­ξαι­τί­ας των συ­νε­πειών της α­ποι­κιο­κρα­τι­κής πο­λι­τι­κής του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ και της κα­θο­λι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης που α­πο­λαμ­βά­νει α­πό τις[Περισσότερα…]

elGreek