Άρδην τ. 30-39

Από τον σιωνισμό στον εβραϊκό φονταμενταλισμό

της Σύνταξης Έχουμε επανειλημμένα τονίσει πως η νεώτερη δυτική σκέψη, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, εισήλθε σε μια παρατεταμένη κρίση. Ένα μέρος της Αριστεράς και ίσως η πλειοψηφία των αριστερών και φιλελεύθερων διανοουμένων θα μεταβληθούν σε κατ’ εξοχήν ιδεολογικούς εκπροσώπους και φορείς της νέας παγκοσμιοποιητικής και ισοπεδωτικής ιδεολογίας του ιμπεριαλισμού. Στην ίδια κατεύθυνση –και εξίσου σημαντική και βαρύνουσα για[Περισσότερα…]

Υπάρχει σιωνιστική συνομωσία;

της Σύνταξης Ένας από τους λόγους που μας ώθησαν στην έκδοση αυτού του αφιερώματος ήταν η ανάγκη να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα που τίθεται όλο και πιο επιτακτικά τον τελευταίο καιρό και στη χώρα μας: στην ενισχυόμενη πεποίθηση πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία, η οποία καθοδηγεί υποχθόνια τη “νέα τάξη”, οικονομική και πολιτική, που κυβερνάει τον πλανήτη[Περισσότερα…]

Μεσσιανισμοί

της Σύνταξης Η εκτεταμένη συμμετοχή των Εβραίων σε όλα τα μεγάλα κοινωνικά και καλλιτεχνικά απελευθερωτικά κινήματα του 19ου και του 20ου αιώνα συναρτάται όχι μόνο με την αντίθεση τους προς τα καταπιεστικά καθεστώτα, αλλά και την επιθυμία τους να απελευθερωθούν από την καταπίεση των ραβίνων και της παραδοσιακής κατασταλτικής εβραϊκής κοινότητας. Γι’ αυτό και πάρα πολλοί από αυτούς θα απορρίψουν[Περισσότερα…]

Εισαγωγή: Εβραίοι εναντίον του Σιωνισμού

της Σύνταξης Mε­τά την 11η Σε­πτεμ­βρί­ου και την κα­τα­στρο­φή των Τα­λιμπάν, αλ­λά “πα­ρε­μπι­πτό­ντως” και του Αφ­γα­νι­στάν, α­πό τις α­με­ρι­κα­νι­κές βόμ­βες, στο ε­πί­κε­ντρο του πα­γκό­σμιου εν­δια­φέ­ρο­ντος α­να­δει­κνύ­ε­ται και πά­λι το Πα­λαι­στι­νια­κό ζή­τη­μα ενώ α­να­φαί­νε­ται εκ νέ­ου ο κίν­δυ­νος μιας πε­ρι­φε­ρεια­κής ή και πα­γκό­σμιας α­νά­φλε­ξης ε­ξαι­τί­ας των συ­νε­πειών της α­ποι­κιο­κρα­τι­κής πο­λι­τι­κής του κρά­τους του Ισ­ρα­ήλ και της κα­θο­λι­κής υ­πο­στή­ρι­ξης που α­πο­λαμ­βά­νει α­πό τις[Περισσότερα…]

Χιμάρα, αυθαίρετες κατεδαφίσεις

του Κ. Δημητρόπουλου Το ζή­τη­μα της Χι­μά­ρας εί­ναι γνω­στό λό­γω του πο­λυε­τούς α­γώ­να του λα­ού της για την ανάκτηση των δι­καιω­μά­των του στον ε­θνι­κό αυ­το­κα­θο­ρι­σμό και την εκ­παί­δευ­ση στην ε­θνι­κή του γλώσ­σα. Οι προ­σπά­θειες των Χι­μα­ριω­τών για την α­πο­κα­τά­στα­ση αυ­τών των δι­καιω­μά­των άρ­χι­σαν να βλέ­πουν και πά­λι το φως της δη­μο­σιό­τη­τας με­τά το 1990. Τό­τε, ο με­γά­λος τους α­ριθ­μός στην Ελ­λά­δα,[Περισσότερα…]

Συμβούλια Αφομοιωμένου Ελληνισμού

του Κώστα Καλυμνιού* Όταν πρωτοανακοινώθηκε η ίδρυση του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), σύσσωμος ο ελληνισμός της Αυστραλίας πανηγύρισε. Μετά από δεκαετίες έλλειψης άμεσης επικοινωνίας με τον εθνικό κορμό και τις αρχές του, ιδρύεται ένα όργανο το οποίο θα παρέχει σε ολόκληρη την παροικία, και όχι μόνο στους επιτήδειους, άμεση πρόσβαση στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να κατανοηθούν, ή τουλάχιστον να ακουστούν, οι[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek