Άρδην τ. 30-39

Όταν με ένα κανταΐφι γίνονται όλα γλυκά

του Α. Μιχαηλίδη Η κό­πω­ση, οι α­πα­νω­τές α­πο­γο­η­τεύ­σεις, η συ­νει­δη­τή (ή, μή­πως, α­συ­νεί­δη­τη;) ε­γκα­τά­λει­ψη του δι­καί­ου και, προ­πά­ντων, η προ­ο­πτι­κή που προ­σφέ­ρει η Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση με την έ­ντα­ξη της Κύ­πρου, ί­σως να ρί­χνουν σκιές στις πραγ­μα­τι­κό­τη­τες που εί­ναι γύ­ρω α­πό το Κυ­πρια­κό πρό­βλη­μα και να εν­θαρ­ρύ­νουν πολ­λούς να κα­λύ­πτο­νται πί­σω α­πό έ­ναν ου­το­πι­κό ρε­α­λι­σμό κρύ­βο­ντας α­κό­μα και α­πό τον ε­αυ­τό τους[Περισσότερα…]

Το Κυπριακό σήμερα

του Θ. Στοφορόπουλου Αν δεν με­τα­βά­λου­με νο­ο­τρο­πί­α και πο­λι­τι­κή, το πρώ­τι­στο ε­θνι­κό μας θέ­μα θα ε­ξα­κο­λου­θή­σει να βρί­σκε­ται προ ε­νός α­λύ­του δι­λήμ­μα­τος, του τύ­που “μπρος γκρε­μός και πί­σω ρέ­μα”: Δι­χο­τό­μη­ση ή “Λύ­ση” τουρ­κι­κών-δυ­τι­κών προ­δια­γρα­φών. “Γκρε­μός” εί­ναι η de facto, de jure ή κά­ποιας εν­διά­με­σης μορ­φής Δι­χο­τό­μη­ση. Δεν α­πο­κλεί­ε­ται να πα­ρα­τα­θεί ε­πί μα­κρόν η πα­ρού­σα κα­τά­στα­ση: καρ­κι­νο­βα­τού­σες “δια­κοι­νο­τι­κές” συ­νο­μι­λί­ες, με την Κύ­προ[Περισσότερα…]

Ο μύθος του Ευρώ

του Νίκου Ντάσιου Αναμφίβολα η επόμενη περίοδος θα αποτελέσει την πιο κρίσιμη φάση για το επίπεδο διαβίωσης της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Καθοριστικούς παράγοντες αποτελούν : Η κατακόρυφη πτώση της Παγκόσμιας Τουριστικής Κίνησης που θα πλήξει άμεσα τη χώρα μας με εμφανή τα αποτελέσματα μετά το τέλος του καλοκαιριού. Μερικά χαρακτηριστικά συμβάντα μπορούν να προσδιορίσουν την υπάρχουσα ύφεση του[Περισσότερα…]

Εβραϊσμός-ελληνισμός: Θύτες και θύματα

Οι Εβραίοι, ίσως επειδή έφτασαν πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον λαό στον θάνατο δια του ολοκαυτώματος και επειδή έζησαν δύο ή δυόμισι χιλιάδες χρόνια ως περιπλανώμενοι Ιουδαίοι, δίχως πατρίδα, εκτός από εκείνη που είχαν μέσα τους, τον εβραϊσμό τους, δείχνουν την πιο αταλάντευτη επιθυμία να ζήσουν. Να ζήσουν σαν ένα έθνος-κράτος που οικοδόμησαν πάνω στη γη ενός άλλου λαού, γιατί[Περισσότερα…]

Σιωνισμός και Αραβικός κόσμος σήμερα

Ι. Αλούς Σας ευ­χα­ρι­στώ που με φι­λο­ξε­νεί­τε στην Ελ­λά­δα, σας ευ­χα­ρι­στώ που με φι­λο­ξε­νεί­τε σε αυ­τό το βι­βλιο­πω­λεί­ο, και σας ευ­χα­ρι­στώ που ήρ­θα­τε να α­κού­σε­τε για το Πα­λαι­στι­νια­κό ζή­τη­μα. Το Πα­λαι­στι­νια­κό, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, α­ντι­προ­σω­πεύ­ει το ση­μεί­ο σύ­γκλι­σης των α­ντι­θέ­σε­ων πολ­λών α­πό τα προ­βλή­μα­τα του α­ρα­βι­κού κό­σμου σή­με­ρα. Ε­πο­μέ­νως, η κα­τα­νό­η­ση του Πα­λαι­στι­νια­κού θα μας βο­η­θή­σει να κα­τα­νο­ή­σου­με πολ­λά α­πό τα[Περισσότερα…]

Η εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων

του Ε. Χέρμαν Η συ­μπε­ρι­φο­ρά του Ισ­ρα­ήλ προς τους Πα­λαι­στι­νί­ους πα­ρου­σιά­ζει πά­ντα έ­να η­θι­κό πρό­βλη­μα για τη Δύ­ση, ε­πει­δή αυ­τή η συ­μπε­ρι­φο­ρά πα­ρα­βιά­ζει κά­θε νο­μι­κό και η­θι­κό κα­νό­να. Κά­που 750.000 Πα­λαι­στί­νιοι διώ­χθη­καν α­πό τα σπί­τια τους με­τα­ξύ 1948-1949 και, α­πό τό­τε, α­κό­μα πε­ρισ­σό­τε­ρες χι­λιά­δες διώ­χνο­νται δια της βί­ας, τα σπί­τια τους κα­τε­δα­φί­ζο­νται ή κα­τα­λαμ­βά­νο­νται α­πό τους Ε­βραί­ους του Ισ­ρα­ήλ (ό­χι τους[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek