Άρδην τ. 30-39

Οι φονταμενταλιστές

Γ. Καραμπελιάς * Απόσπασμα από τη Β’ έκδοση του βιβλίου του, Ισλάμ και παγκοσμιοποίηση, Εναλλακτικές Εκδόσεις Αθήνα Δεκέμβριος 2001 σσ 48-50. Οι συνέπειες του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με τη “δεύτερη Ιντιφάντα” που συνεχίζεται για πάνω από ένα χρόνο (και αυτή φορά, ανάμεσα στα 930 θύματα, από τον Σεπτέμβριο του 2000 έως τις 26 Οκτωβρίου 2001, τα[Περισσότερα…]

Οι ευθύνες για το ολοκαύτωμα

του Ι. Γκραϊλσάμερ Στη διάρ­κεια των δέ­κα-δε­κα­πέ­ντε τε­λευ­ταί­ων ε­τών, το θέ­μα της σχέ­σης με­τα­ξύ Σο­ά (Ο­λο­καυ­τώ­μα­τος) και σύ­στα­σης του κρά­τους ε­πα­νήλ­θε ξαφ­νι­κά στο ε­πί­κε­ντρο της δη­μό­σιας δια­μά­χης και στην πρώ­τη θέ­ση της ι­στο­ρι­κής έ­ρευ­νας του Ισ­ρα­ήλ. Σή­με­ρα γί­νε­ται α­κό­μα λι­γό­τε­ρο πι­στευ­τό ό­τι, στα πύ­ρι­να αυ­τά χρό­νια, η σιω­νι­στι­κή η­γε­σί­α κα­τέ­βα­λε ό­λες της τις προ­σπά­θειες και έ­βα­λε ό­λες της τις δυ­νά­μεις[Περισσότερα…]

Εξαργυρώνοντας πολιτικά το ολοκαύτωμα

του Νόρμαν Φλινκενστάιν Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα απο το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Norman Finkelstein, “H Bιομηχανiα του Oλοκαυτώματος, σκέψεις σχετικά με την εκμετάλλευση της εβραϊκής οδύνης”. Το βιβλίο εκδόθηκε απο τις “Εκδόσεις του εικοστού πρώτου”, το 2001, με πρόλογο του Γιώργου Μαργαρίτη, σε μετάφραση Γιάννη Κολοβού και Αχιλλέα Καλαμαρά. Το απόσπασμα παρατίθεται με την άδεια του εκδότη. Πριν από[Περισσότερα…]

Η υπόθεση Φινκελστάιν

Της Σύνταξης Ο Νόρμαν Φινκελστάιν γεννήθηκε στο Μπρούκλιν το 1953 και είναι παιδί Εβραίων της Πολωνίας οι οποίοι διεσώθησαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η διδακτορική του διατριβή, στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον, είχε σαν αντικείμενο τη θεωρία του Σιωνισμού. Εδώ και μία δεκαετία, δίδασκε πολιτική θεωρία στο Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης. Καθώς ένιωθε “εν μέρει[Περισσότερα…]

Τουρκία-Ισραήλ-αραβικές χώρες

του Μπένζιο – Οζτσάν Ει­σα­γω­γή Α­πό τις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας 1990, η Τουρ­κί­α ή­ταν α­πο­φα­σι­σμέ­νη να χα­ρά­ξει νέ­ο ρό­λο στη Μέ­ση Α­να­το­λή. Ο σκο­πός αυ­τός έ­λα­βε σάρ­κα και ο­στά κυ­ρί­ως με την στρα­τη­γι­κή συ­μπα­ρά­τα­ξης του 1996 με το Ισ­ρα­ήλ. Η συ­μπα­ρά­τα­ξη αυ­τή –μια μο­να­δι­κή ε­ξέ­λι­ξη στη νε­ό­τε­ρη ι­στο­ρί­α της πε­ριο­χής, κα­θώς έ­φε­ρε μα­ζί έ­να μου­σουλ­μα­νι­κό και έ­να ε­βρα­ϊ­κό κρά­τος– προ­κά­λε­σε[Περισσότερα…]

Επιστολή των Εβραϊκών Οργανώσεων προς τον Τζωρτζ Μπους σχετικά με την Τουρκία

Συγγραφέας: Εβραϊκές Οργανώσεις Προς τον ε­ξο­χό­τα­το Τζωρ­τζ Μπους Πρό­ε­δρο των Η­νω­μέ­νων Πο­λι­τειών της Α­με­ρι­κής Λευ­κός Οί­κος Ουά­σι­γκτον, DC 20500 Α­γα­πη­τέ κ. Πρό­ε­δρε Ως ε­βρα­ϊ­κές ορ­γα­νώ­σεις που εκ­προ­σω­πού­με την πιο ι­σχυ­ρή έ­νω­ση των το­πι­κών ε­βρα­ϊ­κών κοι­νο­τή­των και την ε­θνι­κή η­γε­σί­α τους σε ό­λες τις Η­ΠΑ, σας γρά­φου­με για να ε­πα­να­βε­βαιώ­σου­με την υ­πο­στή­ρι­ξή μας στην Τουρ­κι­κή Δη­μο­κρα­τί­α και τον λα­ό της. Για μια[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek