Άρδην τ. 30-39

Εισαγωγή: Ο μεγάλος μετασχηματισμός

Της Σύνταξης Άρδην τ. 36 Μετά τον Χάιντερ στην Αυστρία, το Βλάαμς Μπλοκ στη Φλαμανδία, τους ακροδεξιούς στη Νορβηγία και τη Δανία, τον Φίνι και τον Μπόσι στην Ιταλία, τους Ελβετούς και τους Πορτογάλους, ήρθε η σειρά της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ο Λεπέν κατόρθωσε να ξεπεράσει τον Γάλλο σοσιαλιστή πρωθυπουργό Ζοσπέν και να καταστεί ο πρώτος ακροδεξιός υποψήφιος που[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουλίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

G.R.E.C.E.

Alain Bhir Η Ο­μά­δα Έ­ρευ­νας και Με­λε­τών πά­νω στον Ευ­ρω­πα­ϊ­κό Πο­λι­τι­σμό, (OEMEΠ ή G.R.E.C.E. –  Ελ­λά­δα στα γαλ­λι­κά) που ι­δρύ­θη­κε στο τέ­λος της δε­κα­ε­τί­ας του 60, ό­πως και η Νέ­α Δε­ξιά, συν­δέ­ο­νται στε­νά με την προ­σω­πι­κό­τη­τα του Α­λέν ντε Μπε­νουά. Με­τά την α­πο­τυ­χί­α της Ορ­γά­νω­σης Μυ­στι­κός Στρα­τός (Organisation Armée Secrète, ΟΑS), τε­λευ­ταί­α α­πό­πει­ρα της α­κρο­δε­ξιάς να ορ­γα­νώ­σει έ­να μα­ζι­κό πο­λι­τι­κό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

Η απο-προλεταριοποίηση της Αριστεράς

Eric Dupin Η απομάκρυνση της εργατικής τάξης από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι μια παλιά ιστορία, ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι πρόσφατη και πραγματοποιήθηκε με τρόπο εντυπωσιακό. Κάποιες διανοητικές εξισώσεις αντέχουν για καιρό στη δοκιμασία των γεγονότων. Έτσι συμβαίνει και με εκείνη η οποία ταυτίζει την «αριστερά» με τον «λαό». Η έκφραση το «εργατικό κίνημα» συνέδεε πολύ στενά την εργατική[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 37, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

Η κοινωνική στροφή του Εθνικού Μετώπου

Συγγραφέας: Jacques Breitenstein Οι με­γά­λες α­περ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις του 1995 στη Γαλ­λί­α α­πο­τέ­λε­σαν την α­φορ­μή για τη στρο­φή του Ε­θνι­κού Με­τώ­που α­πό πα­ρα­δο­σια­κές α­κρο­δε­ξιές και α­ντι­συν­δι­κα­λι­στι­κές θέ­σεις προς μια πο­λι­τι­κή πιο “φι­λερ­γα­τι­κή” και “κοι­νω­νι­κή”. Ο αρ­χι­τέ­κτο­νας της κοι­νω­νι­κής στρο­φής ε­νός α­κραί­ου κόμ­μα­τος προι­κι­σμέ­νου με μια γε­ρή, αρ­ρα­γή λα­ϊ­κή βά­ση, υ­πήρ­ξε το νού­με­ρο δύ­ο του Κόμ­μα­τος, ο Μπρουνό Με­γκρέ και το πε­ρι­βάλ­λον[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

Η Ακροδεξιά σε Ελλάδα και Ευρώπη

Συγγραφέας: Μελέτης Μελετόπουλος α. Η Ακροδεξιά στην Ευρώπη Από την αφετηρία των πολιτικών εξελίξεων του συγχρόνου κόσμου, τη Γαλλική Επανάσταση, γεννήθηκαν δύο μεγάλες πολιτικές οικογένειες: η αστική και η αντι-αστική. Η αστική εξέφραζε τις δυνάμεις που σταδιακά αποδόμησαν σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, ιδεολογικό, επιστημονικό κλπ.) την προβιομηχανική κοινωνία και την εξετέλεσαν πολιτικά το 1789. Η αντι-αστική, αντιθέτως, ήταν η[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά

Ένας Χάιντερ για την ιταλόφωνη Ελβετία

  Συγγραφέας:  Της Σύνταξης Το ση­μα­ντι­κό σε στιγ­μές κρί­σης εί­ναι να έ­χεις έ­να πρό­τυ­πο, έ­ναν φά­ρο που να φω­τί­ζει τον δρό­μο. Ο Τζιου­λιά­νο Μπι­νιά­σκα, 55 ε­τών, με το πα­ρα­τσού­κλι “ο Νά­νος”, η­γέ­της της Λί­γκας του Τεσ­σί­νο, του α­κρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος του κα­ντο­νιού των ι­τα­λό­φω­νων Ελ­βε­τών, διά­λε­ξε το δι­κό του: τον Γιορ­γκ Χά­ι­ντερ, τον η­γέ­τη της αυ­στρια­κής α­κρο­δε­ξιάς. Α­πό πρώ­τη ά­πο­ψη οι[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 11 Ιουνίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Χρυσή Αυγή & Ακροδεξιά
elGreek
elGreek