Άρδην τ. 40-49

Άρδην τ. 48-49 – Αφιέρωμα:  «Καβάφης & Βυζάντιο»

Άρδην τ. 48-49 – Αφιέρωμα: «Καβάφης & Βυζάντιο»

Από την Ελλάδα του Ζαγοράκη στην Αθήνα της Γιάννας Κυκλοφόρησε το 48ο τεύχος του Άρδην του Αυγούστου 2004, με αφιερώματα στην Αθηνοκεντρική Ολυμπιάδα και στην σχέση του Κ. Καβάφη με το Βυζάντιο και την Ορθοδοξία. Η Κατάκτηση του Ευρωπαϊκού κυπέλλου στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για  την Ολυμπιάδα. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου εξέφρασε όλους τους Έλληνες (στην Ελλάδα,[Περισσότερα…]

Άρδην τ. 47 – Αφιέρωμα: «Το ΟΧΙ σχέδιο Ανάν»

Άρδην τ. 47 – Αφιέρωμα: «Το ΟΧΙ σχέδιο Ανάν»

Το τεύχος 47 του Ιουνίου 2004 του Άρδην περιλαμβάνει τρία αφιερώματα, ένα στο Όχι και το ρήγμα που προκάλεσε στην ιδεολογική και πολιτική ζωή Ελλάδας και Κύπρου, το δεύτερο στο Ιράκ και τον σιωνισμό, το τρίτο στην μεταβολή της ήττας σε ποίηση της αντίστασης του ελληνισμού. Tό “Όχι” του κυπριακού ελληνισμού, όπως και η αντίσταση του ιρακινού λαού, αποτελούν τις[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 47, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 46 – Αφιέρωμα:  «Ο πολιτισμός της παρακμής»

Άρδην τ. 46 – Αφιέρωμα: «Ο πολιτισμός της παρακμής»

ΟΧΙ άλλη «πρόοδος» Το τεύχος 46 του Άρδην (Μάρτιος-Απρίλιος 2004) περιλαμβάνει πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες. Μία αφορά την Κύπρο, μία δεύτερη που αποτελεί ανάλυση των εκλογικών αποτελεσμάτων από κοινωνική και ιδεολογική άποψη καθώς και τρία «αφιερώματα». Το πρώτο πραγματεύεται την κρίση του πολιτισμού της παγκοσμιοποίησης, το επόμενο το Παγκόσμιο Κοινωνικό φόρουμ που έγινε στη Βομβάη, τέλος τη σχέση ατομισμού και[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 46, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 45 – Αφιέρωμα: «Οικουμενικότητα και Αυτοκεφαλία»

Άρδην τ. 45 – Αφιέρωμα: «Οικουμενικότητα και Αυτοκεφαλία»

Κοινοτισμός και εταιρισμός  Το 45ο τεύχος του Άρδην περιλαμβάνει δύο αφιερώματα, τη σχέση Οικουμενικότητας και αυτοκεφαλίας, γένους και έθνους-κράτους, επ’ αφορμή του εκκλησιαστικού ζητήματος και τη συνέχεια της έρευνας για τον κοινοτισμό. Στο πρώτο αφιέρωμα περιλαμβάνονται και οι εισηγήσεις από τη συζήτηση που οργάνωσε το «Άρδην», δεδομένης της ευρύτερης  εθνικής και πολιτισμικής του διάστασης, και αναδεικνύεται ένα κεφαλαιώδες και υποφώσκον[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 45, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Το τεύ­χος 43 του Άρ­δην -Ιού­λιος 2003- πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να δι­πλό α­φιέ­ρω­μα: ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος α­πέ­να­ντι στον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό, στη σκέ­ψη του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και την κρι­τι­κή της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης μέ­σα α­πό το βι­βλί­ο Αυ­το­κρα­το­ρί­α του Α­ντό­νιο Νέ­γκρι. Ο Κώ­στας Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος νε­ο­έλ­λη­νας που ε­πι­σή­μα­νε πως ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος συ­γκρο­τεί έ­ναν ι­διαί­τε­ρο δρό­μο α­πέ­να­ντι στην α­σια­τι­κή α­κι­νη­σί­α,  και τον δυ­τι­κό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 43, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

Άρδην τ. 42 – Αφιέρωμα «Προτεστάντες, σιωνιστές, νεοσυντηρητικοί στην κατάκτηση του κόσμου»

Μα τρε­λά­θη­καν οι Α­με­ρι­κα­νοί;Αυ­τό ή­ταν το ε­ρώ­τη­μα που ήρ­θε πολ­λές φο­ρές αυ­θόρ­μη­τα στο στό­μα χι­λιά­δων και ε­κα­το­ντά­δων χι­λιά­δων Ελ­λή­νων στην πε­ρί­ο­δο που προ­η­γή­θη­κε της ε­πι­δρο­μής ε­νά­ντια στο Ι­ράκ κα­θώς και κα­τά τη διάρ­κειά της. Ωστόσο,  η ά­νο­δος του Μπους και της πο­λι­τι­κής του στη­ρί­χτη­κε στην ά­νο­δο και τη σύ­γκλι­ση τριών με­γά­λων και ι­σχυ­ρών ι­δε­ο­λο­γι­κών και πο­λι­τι­κών ρευ­μά­των: Α. Του φο­ντα­με­ντα­λι­στι­κού[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 42, Περιεχόμενα Άρδην
elGreek
elGreek