Άρδην τ. 43

Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Άρδην τ. 43 – Αφιέρωμα Ο ελληνικός λόγος απέναντι στον δυτικό διαφωτισμό

Το τεύ­χος 43 του Άρ­δην -Ιού­λιος 2003- πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να δι­πλό α­φιέ­ρω­μα: ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος α­πέ­να­ντι στον δυ­τι­κό ορ­θο­λο­γι­σμό, στη σκέ­ψη του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου και την κρι­τι­κή της πα­γκο­σμιο­ποί­η­σης μέ­σα α­πό το βι­βλί­ο Αυ­το­κρα­το­ρί­α του Α­ντό­νιο Νέ­γκρι. Ο Κώ­στας Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου υ­πήρ­ξε ο πρώ­τος νε­ο­έλ­λη­νας που ε­πι­σή­μα­νε πως ο ελ­λη­νι­κός Λό­γος συ­γκρο­τεί έ­ναν ι­διαί­τε­ρο δρό­μο α­πέ­να­ντι στην α­σια­τι­κή α­κι­νη­σί­α,  και τον δυ­τι­κό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 40-49, Άρδην τ. 43, Περιεχόμενα Άρδην

Μάζα και Ιστορία

Του Θόδωρου Ζιάκα από το Άρδην τ. 43  Ι. Η σχέ­ση Μά­ζας και Ι­στο­ρί­ας μοιά­ζει με το φαι­νό­με­νο της πα­λίρ­ροιας: της πε­ριο­δι­κής πλημ­μυ­ρί­δας και α­μπώ­τι­δας. Κά­θε τό­σο τα νε­ρά φου­σκώ­νουν και κα­τα­κλύ­ζουν και στη συ­νέ­χεια α­πο­τρα­βιού­νται στην κα­νο­νι­κή η­ρε­μί­α τους. Μό­νο που ε­δώ η πε­ριο­δι­κό­τη­τα εί­ναι α­κα­νό­νι­στη και α­διά­γνω­στη. Η πλημ­μυ­ρί­δα, η ει­σβο­λή των μα­ζών στο ι­στο­ρι­κό προ­σκή­νιο, εί­ναι η[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 43

Ο Ελληνικός λόγος απέναντι στον Ορθολογισμό

Του Γιώργου Καραμπελιά από το Άρδην τ. 43 H σχέ­ση των μα­ζών με την ι­στο­ρί­α εί­ναι ί­σως έ­να α­πό τα πιο φι­λό­δο­ξα εγ­χει­ρή­μα­τα του Κώ­στα Πα­πα­ϊ­ω­άν­νου, στο ο­ποί­ο για πρώ­τη φο­ρά δια­τυ­πώ­νο­νται ο­ρι­σμέ­νες α­πό τις βα­σι­κές στα­θε­ρές του με­τα­γε­νέ­στε­ρου έρ­γου του. Το βι­βλί­ο θα ή­θε­λε να α­πο­τε­λέ­σει έ­ναν α­ντί­πο­δα στην α­ντί­λη­ψη πε­ρί “μα­ζι­κής κοι­νω­νί­ας” και “ε­ξέ­γερ­σης των μα­ζών” του Γου­στά­βου[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 43

Αθηναϊκή Επανάσταση και Θεατροκρατία

του Κώστα Παπαϊωάννου (Άρδην τ. 43)  Και α­πό την ά­πο­ψη αυ­τή, δεν έ­χου­με πα­ρά να πα­ρα­βά­λου­με το κοι­νό του Racine και του Corneille με το κοι­νό του Marlowe και του Shakespeare και τον α­θη­να­ϊ­κό δή­μο στην πα­ρά­στα­ση των Περ­σών. Δεν έ­χου­με πα­ρά να θυ­μη­θού­με την ε­ξα­φά­νι­ση του αγ­γλι­κού θε­ά­τρου με­τά τον Που­ρι­τα­νι­σμό, για να κα­τα­λά­βου­με τον ορ­γα­νι­κό σύν­δε­σμο που υ­πάρ­χει[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 43

Ρήξη με το παρελθόν

του Κώστα Παπαϊωάννου (Άρδην τ. 43)    Ο Έν­γκελ­ς έ­σπρω­ξε αυ­τή τη ρή­ξη στις πιο α­κραί­ες της συ­νέ­πειες: “ό­σον α­φο­ρά τις ι­δε­ο­λο­γι­κές πε­ριο­χές που πλα­νιού­νται α­κό­μα πιο ψη­λά (α­πό το κρά­τος, το δί­καιο, κλπ): τη θρη­σκεί­α, τη φι­λο­σο­φί­α, κλπ., α­πο­τε­λού­νται α­πό έ­να υ­πό­λειμ­μα _που α­νά­γε­ται στην προ­ϊ­στο­ρί­α και που η ι­στο­ρι­κή πε­ρί­ο­δος το βρή­κε μπρο­στά της και το πε­ρι­μά­ζε­ψε_ απ’[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 43

Πλάτων

του Κώστα Παπαϊωάννου (Άρδην τ. 43)  6. Αν κα­τορ­θώ­σου­με να α­ντι­κρού­σου­με το «κλασ­σι­κό ή­θος», ό­χι σαν α­φη­ρη­μέ­νο ι­δε­α­το­τυ­πι­κό σχή­μα, αλ­λά σαν μια ζω­ντα­νή ι­στο­ρι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τό­τε θά­χου­με και το κλει­δί για την κα­τα­νό­η­ση αυ­τής της ει­δι­κής μορ­φής συ­νέ­χειας, που πα­ρου­σιά­ζει η ι­στο­ρί­α του 5ου αιώ­να. Κι ε­δώ χρειά­ζε­ται να ε­φο­δια­στού­με με ο­ρι­σμέ­νες βα­σι­κές Ελ­λη­νι­κές α­πό­ψεις και ι­δέ­ες. Συ­νέ­χεια για τους[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2002 0 Σχόλια Άρδην τ. 43
elGreek
elGreek