Άρδην τ. 50

Οι αγώνες της Αθήνας

Συγγραφέας: Τάσος Χατζηαναστασίου Οι Ολυμπιακοi Αγωνες έχουν τελειώσει εδώ και αρκετές εβδομάδες. Εμείς στο Άρδην είχαμε σταθεί από την πρώτη στιγμή αρνητικά στο ζήτημα της ανάληψης της διοργάνωσης ενώ υπογραμμίζαμε ότι το μόνο θετικό μπορούσε να είναι η ενίσχυση της εικόνας της χώρας και επομένως η εθνική αυτοπεποίθηση. Θεωρούμε επομένως ότι επιβάλλεται σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό των Αγώνων μια[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 9 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Άρδην τ. 50-59

Δ. Τσαρδάκης, Οι αλλιγάτορες των πανεπιστημίων

του Ηρ. Καλλέργη, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Ο κ. Δη­μητρης Τσαρ­δακης, κα­θη­γη­τής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Πα­τρών, εί­ναι γνω­στός σε ό­λους α­πό το πλου­σιό­τα­το συγ­γρα­φι­κό του έρ­γο, ό­που με βα­θύ­νοια, τόλ­μη, αλ­λά και γλα­φυ­ρό­τη­τα, α­να­τέ­μνο­νται θέ­μα­τα, πά­ντο­τε εν­δια­φέ­ρο­ντα και ε­πί­και­ρα, που α­πα­σχο­λούν τη σύγ­χρο­νη κοι­νω­νιο­λο­γι­κή και φι­λο­σο­φι­κή δια­νό­η­ση. Το ε­ρευ­νη­τι­κό του εν­δια­φέ­ρον και η ο­ξεί­α α­να­λυ­τι­κή του σκέ­ψη, που[Περισσότερα…]

Σ. Μπουλγκάκωφ, Ο Μαρξ ως θρησκευτικός τύπος

του Β. Κρομμύδα, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Ο Σερ­γιος Μπουλ­γκακωφ α­νή­κει στη χο­ρεί­α των Ρώ­σων θρη­σκειο­φι­λο­σό­φων ό­πως ο Μπερ­ντιά­εφ, ο Σο­λο­βιώφ, ο Φλο­ρέν­σκι, οι ο­ποί­οι ε­πη­ρέ­α­σαν με τη σκέ­ψη και το έρ­γο τους την πνευ­μα­τι­κή κί­νη­ση του 20ού αιώ­να. Γεν­νη­μέ­νος το 1871 στην πό­λη Linvy, νό­τια της Μό­σχας, ε­πη­ρε­ά­ζε­ται αρ­χι­κά α­πό την μαρ­ξι­στι­κή θε­ω­ρί­α, την ο­ποί­α και[Περισσότερα…]

Νηλ Άσερσον, Μαύρη Θάλασσα

του Σ. Δημόπουλου, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Τα νeα γε­ω­πο­λι­τι­κa δε­δο­μέ­να ε­πα­να­φέ­ρουν στο προ­σκή­νιο κομ­βι­κές πε­ριο­χές που, συ­γκυ­ρια­κά, εί­χαν χά­σει τη ση­μα­σί­α τους για κά­ποιες δε­κα­ε­τί­ες. Ο Εύ­ξει­νος Πό­ντος και η Κε­ντρι­κή Α­σί­α, ο γε­ω­γρα­φι­κός ά­ξο­νας που συ­νέ­δε­ε τον α­σια­τι­κό με τον ευ­ρω­πα­ϊ­κό χώ­ρο, οι “δρό­μοι του με­τα­ξιού” α­να­δύ­θη­καν εκ νέ­ου στην ι­στο­ρι­κή σκη­νή, με δρα­μα­τι­κό τρό­πο.[Περισσότερα…]

Α. Δημαρόγκωνας, G.E.R. Lloyd, Δύο βιβλία για την αρχαία Ελλάδα και την επιστήμη

του Α. Παναγόπουλου, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Στο θεμα της αρ­χαιας ελ­λη­νι­κης ε­πι­στημης και τε­χνι­κής έ­χει ε­πι­δει­χθεί, συ­γκρι­τι­κά με άλ­λα, μι­κρό εν­δια­φέ­ρον και στην Ελ­λά­δα και στο ε­ξω­τε­ρι­κό, και μά­λι­στα ό­χι α­πό τους πιο κα­τάλ­λη­λους αν­θρώ­πους. Ο ί­διος, κα­θη­γη­τής του Μη­χα­νο­λο­γι­κού Σχε­δια­σμού α­πό το 1986 στο πα­νε­πι­στή­μιο Washington του Saint Louis Missouri και προ­η­γου­μέ­νως κα­θη­γη­τής της Μη­χα­νο­λο­γί­ας[Περισσότερα…]

Μ Ηasluck, Ο άγραφος νόμος στην Αλβανία

του Φ. Μαλκίδη, από το Άρδην τ. 50, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004 Το βι­βλιο α­πο­τε­λει την πρώ­τη ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη προ­σπά­θεια α­πό­δο­σης στην ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα1 ε­νός θέ­μα­τος που έ­χει α­πα­σχο­λή­σει τα Βαλ­κά­νια και ει­δι­κό­τε­ρα την Αλ­βα­νί­α, αυ­τό της βε­ντέ­τας, του ά­γρα­φου νό­μου. Το βι­βλί­ο της Margaret Has­luck, το ο­ποί­ο με­τα­φρά­στη­κε α­πό τις Ε. και Π. Χα­τζη­παυ­λή, σε γε­νι­κή ε­πι­μέ­λεια Η. Σκου­λί­δα, α­πο­τε­λεί μί­α α­πό[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek