Άρδην τ. 50

Ο πλανήτης πεθαίνει από ασφυξία

από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003 ί­ναι σε ό­λους γνω­στό πως το φαι­νό­με­νο του θερ­μο­κη­πί­ου έ­χει αρ­χί­σει να με­τα­βά­λλει το κλί­μα της γης και η μέ­ση θερ­μο­κρα­σί­α βρί­σκε­ται ή­δη σε ά­νο­δο. Το πρω­τό­κολ­λο του Κυό­το το 1997 –το ο­ποί­ο ου­δέ­πο­τε υ­πέ­γρα­ψαν οι Η­ΠΑ– έ­θε­σε σαν ά­με­σο στό­χο τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση των εκ­πο­μπών διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα (CO2), ε­νώ για να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 30 Ιουλίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Οικολογία

Η εκποίηση του λαού των Φιλιππίνων

από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003 Ο αριθμός των μεταναστών εργατών –επισήμων και παρανόμων– πέρασε, σε παγκόσμια κλίμακα, από τα 45 εκατομμύρια το 1965 στα 180 εκατ. το 2002, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ΒΙΤ). Το παγκόσμιο σύστημα, μέσα από το ξερίζωμα και τον εκπατρισμό εκατομμυρίων ανθρώπων, κατορθώνει να κρατάει χαμηλές τις αμοιβές των εργαζόμενων και[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 30 Ιουλίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Διεθνή

Η μεγάλη προσαρμογή

του Γ. Π., από το Άρδην τ. 43, Ιούλιος 2003 Τε­λι­κώς η Ευ­ρώ­πη και η Ελ­λά­δα ευ­θυ­γραμ­μί­στη­καν στους νέ­ους συ­σχε­τι­σμούς που α­νέ­δει­ξε ο πό­λε­μος στο Ι­ράκ, της υ­πο­τα­γής, για α­προσ­διό­ρι­στο χρο­νι­κό διά­στη­μα, στην αμε­ρι­κα­νι­κή αυ­το­κρα­το­ρί­α και στα κε­λεύ­σμα­τά της.Προ­σαρ­μο­γή που α­φο­ρά την πλειο­ψη­φί­α των πο­λι­τι­κών και ι­δε­ο­λο­γι­κών δυ­νά­με­ων. Το ΠΑ­ΣΟΚ α­πέ­κτη­σε ε­σχά­τως φι­λο­α­με­ρι­κα­νό (α­πλώς;) γραμ­μα­τέ­α, ο ο­ποί­ος έ­δρε­ψε τις δάφ­νες[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 30 Ιουλίου 2003 0 Σχόλια Άρδην τ. 50, Διεθνή
elGreek
elGreek