Άρδην τ. 52

Κατά ποίου ο λίθος του αναθέματος;

Συγγραφέας: Σαράντος Καργάκος Κα­νείς λο­γι­κός ἄν­θρω­πος δέν πρέ­πει νά ἐ­πι­χαί­ρει γιά τήν ἐ­πι­βε­βαί­ω­ση κά­ποι­ων δυ­σοί­ω­νων προ­βλέ­ψε­ών του. Εἰ­λι­κρι­νά θά ἤ­θε­λα νά ἔ­χω δι­α­ψευ­σθεῖ γιά αὐ­τά πού ἔ­γρα­ψα πρό 28ετίας γιά τήν μέλ­λου­σα νά πλή­ξει τή χώρα μας ἀ­λα­λί­α (λό­γω τοῦ ἐ­ξο­βε­λι­σμοῦ τῶν ἀρ­χαί­ων Ἑλ­λη­νι­κῶν καί τήν ὁ­λο­σχε­ρῆ κα­τάρ­γη­ση τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τῶν λο­γί­ων μορ­φῶν τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς γραμ­μα­τεί­ας) καί ἀ­νι­στο­ρη­σί­α, με­τά τήν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Από τους αρχαιολάτρες στους εξωγήινους

Συγγραφέας: Γιώργος Ρακκάς H στρο­φή προς το πα­ρελ­θόν, με σκο­πό την α­να­ζή­τη­ση ε­ναλ­λα­κτι­κών ως προς τα κυ­ρί­αρ­χα προ­τύ­πων και α­ξιών, α­πο­τε­λεί μια α­πό τις εκ­φρά­σεις της ευ­ρύ­τε­ρης α­νά­γκης ό­λων των λα­ών να α­να­νο­η­μα­το­δο­τή­σουν τις ελ­πί­δες και τις προσ­δο­κί­ες τους. Αυ­τή την τά­ση την συ­να­ντά­με και στην Ελ­λά­δα και έ­χει πά­ρει δυο κύ­ριες κα­τευ­θύν­σεις. Την στρο­φή προς την ορ­θο­δο­ξί­α και την[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 1 Σχόλιο Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Φοβού τους Λιακόπουλους και δώρα φέροντας

Συγγραφέας: Γιάννης Σχίζας Ο κύ­ριος Λια­κό­που­λος του κα­να­λιού Ε­ΧΤRΑ 3, συγ­γρα­φέ­ας και προ­μη­θευ­τής βι­βλί­ων, προ­πά­ντων δε κο­μι­στής προ­φη­τειών, έ­χει γί­νει πο­λύ γνω­στός. Τό­σο μά­λι­στα ώ­στε να κρί­νε­ται δια­κω­μω­δή­σι­μος α­κό­μη και α­πό έ­να συ­μπα­θη­τι­κό καλ­λι­τέ­χνη, ό­πως ο Μι­τσι­κώ­στας! Η δο­σο­λο­γί­α των εκ­πο­μπών του εί­ναι α­συ­νή­θι­στα με­γά­λη, το ύ­φος του σω­τη­ριο­λο­γι­κό, λα­ϊ­κό τό­σο ώ­στε να ξε­περ­νά­ει τα στε­ρε­ό­τυ­πα του τη­λε­ο­πτι­κού ρή­το­ρα και[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Η καταγωγή της ελληνικής γλώσσας

Συγγραφέας: Ιωάννης Κ. Προμπόνας Η ελληνική, μια από τις πέντε χιλιάδες περίπου γλώσσες που μιλιούνται σήμερα στον κόσμο, κατέχει ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Είναι η μόνη ζωντανή γλώσσα της οποίας μπορεί κανείς να παρακολουθήσει την εξέλιξη επί τριανταεπτά αιώνες. Από την άποψη αυτή, η Ελληνική νικά την Αιγυπτιακή (η οποία γραπτώς μαρτυρείται για περισσότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι γλωσσικά νεκρή) και[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 7 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Ρέκβιεμ για την χαμένη υπόθεση του Κόσοβο

Συγγραφέας: Πάνος Πικραμένος Η πληροφορία προερχόταν από το τεχνικό τμήμα τηλεοπτικού σταθμού και έφτασε στα δημοσιογραφικά γραφεία στις αρχές Δεκεμβρίου. Όσοι καταλάβαιναν την σημασία της, την άκουσαν λες και έσκασε βόμβα: Τουλάχιστον τρία μεγάλα αμερικανικά δίκτυα (CNN, NBC, NBS) και μία εταιρεία δορυφορικής αναμετάδοσης τηλεοπτικού υλικού (ΕΒU) είχαν κλείσει συμφωνία για αγορά χρόνου σε δορυφόρο αναμετάδοσης για τα μέσα του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 6 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52

Ο αγώνας για την εξουσία στην Ουκρανία και η στρατηγική των Η.Π.Α

Συγγραφέας: Π. Σβαρτς Τo 1997, o Ζμπί­γκνιου Μπρε­ζίν­σκι, πρώ­ην σύμ­βου­λος α­σφα­λεί­ας των Η.Π.Α., ε­ξέ­δω­σε έ­να βι­βλί­ο με τί­τλο «Η Με­γά­λη Σκα­κιέ­ρα», το ο­ποί­ο πραγ­μα­τευ­όταν την στρα­τη­γι­κή της Α­με­ρι­κής για την πα­γκό­σμια υ­πε­ρο­χή και προ­κά­λε­σε έ­ντο­νο εν­δια­φέ­ρον σε ό­λο τον κό­σμο. Με την λέ­ξη «σκα­κιέ­ρα», ο Μπρε­ζίν­σκι εν­νο­ού­σε την Ευ­ρα­σί­α, αυ­τή την τε­ρά­στια έ­κτα­ση που πε­ρι­λαμ­βά­νει δύ­ο η­πεί­ρους και την πλειο­ψη­φί­α[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 5 Ιουλίου 2010 0 Σχόλια Άρδην τ. 50-59, Άρδην τ. 52
elGreek
elGreek