Άρδην τ.9

Κύπρος, η Ελλάδα που αντιστέκεται

Πριν αρκετά χρόνια, στα  τέλη της δεκαετίας του ’70, μερικοί μιλούσαμε για την πιθανότητα «κυπροποίησης» της «μητροπολιτικής» Ελλάδας,  δηλαδή μιας ύπουλης, ανεπαίσθητης (με την καβαφική έννοια), αλλά αδιαμφισβήτητης, εσωτερίκευσης της υποταγής  έναντι  του αναδυόμενου τουρκικού ιμπεριαλισμού. Οι Κύπριοι  –ιδιαίτερα μετά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή– έμοιαζαν να έχουν αποδεχτεί τη μοίρα  της δορυφοροποίησής τους έναντι του εισβολέα, και το[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 5 Ιουνίου 2015 1 Σχόλιο Άρδην 100, Άρδην τ.9, Κύπρος
Άρδην τ. 9 –  Αφιέρωμα: «Κύπρος, η Ελλάδα που αντιστέκεται»

Άρδην τ. 9 – Αφιέρωμα: «Κύπρος, η Ελλάδα που αντιστέκεται»

Περιεχόμενα τ. 9 από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Γ. Καραμπελιάς, “Και πάλι σας δίνω όραμα” Β. Φτωχόπουλος, Μας ζηλεύουνε «Ὑποκριτή αναγνώστη, όµοιέ µου, αδερφέ μου” Ανοικτή Επιστολή στον Λεωνίδα Κύρκο Κ. Γεώρμας, Οι γέροι ηγέτες προτιμούν τις ξανθιές Η. Αποστολίδης, Μωραίνει κύριος ον βούλεται απωλέσαι Μ. Καλφοπούλου, Ζυγός Καβάλας Μ. Μπεραχάς, Πορεία στο Άμστερνταμ Κ. Βεργόπουλος, Γαλλία,[Περισσότερα…]

Η ά­πο­ψη ε­νός νέ­ου

από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Α­γα­πη­τή Σύ­ντα­ξη, Ο λό­γος που γρά­φω αυ­τή την ε­πι­στο­λή εί­ναι για να θέσω ο­ρι­σμέ­νες α­πό­ψεις προ­σω­πι­κές, οι ο­ποί­ες εί­μαι σί­γου­ρος ότι α­ντι­προ­σω­πεύ­ουν έ­να με­γά­λο α­ριθ­μό α­τό­μων της ί­διας η­λι­κί­ας με ε­μέ­να. Πρώ­τα-πρώ­τα, ε­γώ πι­στεύ­ω ό­τι η κυ­βέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να α­πο­κα­λεί τους νε­α­ρούς που α­ντέ­δρα­σαν κα­τά της Α­στυ­νο­μι­κής Δύ­να­μης και Μ.Μ.Α.Δ. ως α­νεύ­θυ­να[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Ε­πα­να­προ­σέγ­γι­ση το ανώτατο στά­διο του κρε­τι­νισμού

του Β. Φτωχόπουλου, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Ελ­λη­νο­κύ­πριοι ε­πι­σκέ­φτη­καν τα κα­τε­χό­με­να α­πό την πρώτη του Γε­νά­ρη σύμ­φω­να με ε­πί­ση­μα στοι­χεί­α. 11.000 πο­λι­τι­κοί, συν­δι­κα­λι­στές, ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, καλ­λι­τέ­χνες και πρό­σφα­τα ό­πως εί­δα­με α­πό την τη­λε­ό­ρα­ση και του­ρί­στες. Οι τε­λευ­ταί­οι πή­γαν στο λι­μα­νά­κι της Κε­ρύ­νειας, έ­φα­γαν ψά­ρι, α­γό­ρα­σαν σου­βε­νίρ και κα­τέ­φτα­σαν στις Ε­λεύ­θε­ρες πε­ριο­χές, δεί­χνο­ντας τα ψώ­νια τους δί­χως ί­χνος ντρο­πής,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Επαναπροσεγγιστικά ιδεολογήματα

του Σ. Παύλου, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Κλεί­στε τις πόρ­τες κλεί­στε κα­λάμην τύ­χει κ’ έ­μπει ο θά­να­τοςμην τύ­χει κ’ έ­μπει η φρί­κημην τύ­χη κ’ έ­μπει το ψω­μίκαι μα­λα­κώ­σουν τα σα­γό­νιακαι δεν μπο­ρούν τα δό­ντια μαςνα σφί­ξου­νε το μα­χαί­ρι. Η τύ­χη ε­νός δη­μο­σιο­γρα­φι­κού ση­μειώ­μα­τος Το α­κό­λου­θο δη­μο­σιο­γρα­φι­κό ση­μεί­ω­μα γρά­φτη­κε ύ­στε­ρα α­πό συ­νεν­νό­η­ση με την ε­φη­με­ρί­δα “Βή­μα” για να[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Οι αγνοούμενοι ως πολιτικό πρόβλημα

της Αυ. Διομήδους, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Σχε­δόν πά­ντο­τε, ό­ταν γί­νε­ται α­να­φο­ρά στο θέ­μα των α­γνο­ου­μέ­νων, αυ­τό που προ­βάλ­λε­ται προς τα έ­ξω εί­ναι μαυ­ρο­φο­ρε­μέ­νες γυ­ναί­κες που κλαί­νε κρα­τώ­ντας τις φω­το­γρα­φί­ες των παι­διών τους. Φαί­νε­ται ό­μως πως οι μα­νά­δες των α­γνο­ου­μέ­νων δεν κλαί­νε μό­νο. Πα­ρό­λο που τα ΜΜΕ δεν το προ­βάλ­λουν καν, οι συγ­γε­νείς των 1619 α­γνο­ου­μέ­νων στέ­κο­νται[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος
elGreek