Άρδην τ.9

Η έλευση Χόλμπρουκ: Η Κύπρος δεν είναι Βοσνία

του Χρ. Λαζαρίδη, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Οι συ­νο­μι­λί­ες για το Κυ­πρια­κό βρί­σκο­νται στον “α­στε­ρι­σμό Χόλ­μπρουκ”. Ο­που το ζη­τού­με­νο δεν εί­ναι α­σφα­λώς μια “δί­και­η” ού­τε μια “βιώ­σι­μη” λύ­ση – ού­τε καν μια λύ­ση που θα “βελ­τιώ­νει κά­πως” τα τε­τε­λε­σμέ­να της ει­σβο­λής. Το ζη­τού­με­νο εί­ναι μια “λύ­ση” χει­ρό­τε­ρη κι α­πο την ί­δια την δι­χο­τό­μη­ση.Αλ­λω­στε, αυ­τό, κι αν α­κό­μα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Κυπριακό: το μετέωρο βήμα προς την (αυτο)καταστροφή

του Π. Ήφαιστου, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Στο Κυ­πρια­κό, “κα­τα­στρο­φή” ση­μαί­νει α­πο­δο­χή λύ­σης που θα α­να­τρέ­πει το ι­σχύ­ον ε­δα­φι­κό και κυ­ριαρ­χι­κό κα­θε­στώς, θα ε­γκα­θι­δρύ­ει μη βιώ­σι­μες κρα­τι­κές δο­μές και θα αυ­ξά­νει και /ή νο­μι­μο­ποιεί Τουρ­κι­κά δι­καιώ­μα­τα που θα μο­νι­μο­ποιεί την στρα­τη­γι­κή ε­πο­πτεί­α της Ά­γκυ­ρας ε­πί της Κύ­πρου. Στην πε­ρί­πτω­ση μιας τέ­τοιας α­πό­λη­ξης, ε­νώ για τους Κύ­πριους οι[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Κύ­προς-ΜΜΕ, ένα διαρ­κές έλ­κος

του Γ. Τριάντη, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Έ­να σαρ­κα­στι­κό πα­ρά­δο­ξο προ­βάλ­λει με­τα­πο­λι­τευ­τι­κώς και συ­ντη­ρεί­ται ί­σα­με σή­με­ρα: το φθί­νον εν­δια­φέ­ρον των Ελ­λα­δι­τών γα την Κύ­προ, προ­ϊ­όν ά­γνοιας, κού­ρα­σης και πα­ρε­ξη­γή­σε­ων – με­ταλ­λάσ­σε­ται ξαφ­νι­κά σε πα­θια­σμέ­νη υ­πό­μνη­ση ό­τι τα φαι­νό­με­να α­πα­τούν. Ό­τι διαρ­κές και α­μεί­ω­το το εν­δια­φέ­ρον ό­πως κα­τέ­δει­ξε π.χ. η θερ­μή συ­νη­γο­ρί­α υ­πέρ του Ε­νιαί­ου Α­μυ­ντι­κού Δόγ­μα­τος. Φαι­νο­με­νι­κώς,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Μια συζήτηση για το κίνημα νεολαίας στην Κύπρο

Η συ­ζή­τη­ση έ­λα­βε χώ­ρα έ­να καυ­τό Λευ­κω­σιά­τι­κο πρω­ϊ­νό στο βι­βλιο­κα­φε­νεί­ο “Για­λού­σα”. Πή­ραν μέ­ρος κυ­ρί­ως φοι­τη­τές α­πό την αυ­τό­νο­μη φοι­τη­τι­κή πα­ρά­τα­ξη “Ε­θνι­κή Πα­λιγ­γε­νε­σί­α” (Ε­ΠΑΛ) αλ­λά και μα­θη­τές λυ­κεί­ου και σπου­δα­στές του Α­νώ­τε­ρου Τε­χνο­λο­γι­κού Ιν­στι­τού­του (Α­ΤΙ). Ό­πως ή­ταν και α­να­με­νό­με­νο και ε­πι­θυ­μη­τό η συ­ζή­τη­ση άρ­χι­σε τυ­πι­κά και κα­τέ­λη­ξε ε­ντε­λώς ά­ναρ­χα με τον Τά­σο Φι­λα­νιώ­τη α­πό το ΑΡ­ΔΗΝ να προ­σπα­θεί αλ­λά να α­πο­τυγ­χά­νει[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Θυμικό και ορθολογικό

του Π. Βοσκαρίδη, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Το ελ­λη­νι­κό, το θυ­μι­κό, το μυ­στη­ρια­κό, εί­ναι αλ­λη­λέν­δε­τες λέ­ξεις-κλει­διά, που ναι, σί­γου­ρα ε­μπε­ριέ­χουν μια ρο­μα­ντι­κή και με­τα­φυ­σι­κή διά­στα­ση, την ο­ποί­α πολ­λοί νε­ο­έλ­λη­νες, σο­βα­ρο­φα­νώς ε­πι­φα­νείς, χλευά­ζουν. Αλ­λά αν ψη­λα­φί­σου­με αυ­τές τις λέ­ξεις και αν έ­χου­με το κου­ρά­γιο και τη ψυ­χι­κή α­ντο­χή να διεισ­δύ­σου­με σ’ ό­λες τους τις δια­στά­σεις, θα δια­πι­στώ­σου­με πως[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 4 Αυγούστου 1997 0 Σχόλια Άρδην τ.9, Κύπρος

Ζυγός Καβάλας

της Μ. Καλφοπούλου, από το Άρδην τ. 9, Αύγουστος 1997 Σε μί­α α­πό­στα­ση δώ­δε­κα χι­λιο­μέ­τρων μα­κριά α­πό την πό­λη της Κα­βά­λας και έ­να χι­λιό­με­τρο α­πό το χω­ριό Ζυ­γός ,σε μί­α βρα­χώ­δη και ά­γο­νη έ­κτα­ση,το Ε­θνι­κό Ι­δρυ­μα Υ­πο­δο­χής και Α­πο­κα­τα­στά­σε­ως Α­πο­δή­μων και Πα­λιν­νο­στού­ντων Ο­μο­γε­νών Ελ­λή­νων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε ) δη­μιούρ­γη­σε τό έ­τος 1991 έ­ναν πρό­χει­ρο οι­κι­σμό,τον πρώ­το σχέ­ση με τους υ­πο­λοί­πους σε άλ­λες[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek