Άρδην τ.9

Τουρκική προπαγάνδα και αμερικανικές πολυεθνικές

Γιώργος Γιουκάκης Αφορμή για την ενασχόλησή μας με το αχανές θέμα της τουρκικής προπαγάνδας, της συντονισμένης και εκ του αποτελέσματος κρινόμενης απόλυτα επιτυχούς, προσπάθειας των γειτόνων για παγίωση και διάδοση σε παγκόσμιο επίπεδο των θέσεών τους, υπήρξε η σχετικά πρόσφατη απόφαση για την δημιουργία μιας ειδικής γραμματείας ενημέρωσης, μέσα στην Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών, που στόχο θα έχει την διοχέτευση[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Αυγούστου 1997 1 Σχόλιο Άρδην τ. 1-9, Άρδην τ.9, Διεθνή, Περιοδικό Άρδην

Η ιστορική παρουσία των Σέρβων στο Κοσσυφοπέδιο

Όμηρος Φωτιάδης Η «Παλαιά Σερβία» (STARA SRBIJA) πολύ παλαιότερα ονομάζονταν «ΚΟΣΜΕΤ ΜΕΤΟΧΙ». Το «οροπέδιο των κοτσυφιών» (Κοσσυφοπέδιο), κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους. Ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός γεννημένος στην Ναϊσό (Νις) έκανε γνωστή αυτήν την όμορφη περιοχή, η οποία αποτελούσε Ιλλυρική επαρχία. Από τον 6ο μ.χ αιώνα οι Σέρβοι, εγκαθίστανται στο Κοσμέτ, το οποίο θα αποτελέσει την «Καρδιά της Σερβίας». Το εκβυζαντινισμένο[Περισσότερα…]

Τα προβλήματα της προσωποκεντρικής σκέψης

Θεόδωρος Ζιάκας Είδαμε |1| ότι δύο κυρίως ρεύματα σκέψης έχουν εμβαθύνει στην κρίση της νεωτερικής εξατομίκευσης. Το πρώτο είναι ο υπαρξισμός, που προέρχεται από την κυρίαρχη κεντρική (ατομοκεντρική) παράδοση της νεωτερικότητας. Το δεύτερο είναι η προσωποκεντρική σκέψη, που προέρχεται από την Ορθόδοξη περιφέρειά της (Ρωσία-Ελλάδα). Στόχος του πρώτου ήταν η ανάσχεση του μηδενισμού και η διάσωση του ατόμου, μέσω της[Περισσότερα…]

Το ελληνοαμερικανικό λόμπι

Συ­νέ­ντευ­ξη με τον Βαγγέλη Κουφουδάκη Συνέντευξη-Επιμέλεια-Με­τά­φρα­ση: Μά­ριος Δ. Δι­καιά­κος Πολ­λές φο­ρές βλέ­που­με στην τη­λεόραση και δια­βά­ζου­με σε ε­φη­με­ρί­δες και πε­ριο­δι­κά για την ι­σχυ­ρή ε­πιρ­ρο­ή που ε­ξα­σκούν ελ­λη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές ο­μά­δες πί­ε­σης («λό­μπυ») στα α­με­ρι­κα­νι­κά κέ­ντρα α­πο­φά­σε­ων. Βο­η­θού­σης και της τά­σης που έ­χου­με για με­γα­λό­στο­μους ε­ντυ­πω­σια­σμούς και σύγ­χυ­ση των ευ­σε­βών μας πό­θων με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, η ει­κό­να που σχη­μα­τί­ζουν οι ε­ντός Ελ­λά­δος για[Περισσότερα…]

Ευέ­λι­κτη α­ντα­πό­δο­ση και ι­σο­δύ­να­μα στρα­τιω­τι­κά τε­τε­λε­σμέ­να

  Χ. Κόλ­λιας Το τε­λευ­ταί­ο διά­στη­μα, με διά­φο­ρες α­φορ­μές, έ­χει αυ­ξη­θεί ο ρυθ­μός ε­κτό­ξευ­σης α­πει­λών χρή­σης στρα­τιω­τι­κής βί­ας α­πό την Τουρ­κί­α εί­τε στο Αι­γαί­ο, ό­πως πα­ρα­δείγ­μα­τος χά­ριν με την πι­θα­νό­τη­τα ε­πέ­κτα­σης των ελ­λη­νι­κών χω­ρι­κών υ­δά­των, εί­τε στην Κύ­προ με α­φορ­μή τα ε­ξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα της Κυ­πρια­κής Δη­μο­κρα­τί­ας, ό­πως στην πε­ρί­πτω­ση της α­γο­ράς των ρω­σι­κών τε­θω­ρα­κι­σμέ­νων Τ-80 και του α­ντια­ε­ρο­πο­ρι­κού πυ­ραυ­λι­κού συ­στή­μα­τος[Περισσότερα…]

Οι Γαλάζιοι Λύκοι

  Βάσος Φτωχόπουλος Την ε­πό­με­νη κιό­λας της Δευ­τέ­ρας των Συ­ναυ­λιών, ό­λοι, πο­λι­τι­κοί και δη­μο­σιο­γρά­φοι έ­βγα­λαν τα συ­μπε­ρά­σμα­τα τους. Βάν­δα­λοι, χού­λι­γκαν, γκάν­γκστερ, φα­σί­στες, α­ναρ­χι­κοί, βάρ­βα­ροι, Γα­λά­ζιοι Λύ­κοι ή­σαν μό­νο με­ρι­κά α­πό τα ε­πί­θε­τα που έ­λα­βαν ό­σοι συμ­με­τεί­χαν στις συ­γκρού­σεις με την α­στυ­νο­μί­α. Ο τύ­πος πα­ρου­σί­α­σε τα γε­γο­νό­τα ω­σάν να ε­πρό­κει­το για γε­νι­κευ­μέ­νη ορ­γα­νω­μέ­νη ε­ξέ­γερ­ση, ω­σάν να ε­πρό­κει­το για ε­πει­σό­δια τε­ρά­στιας ση­μα­σί­ας.[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 3 Αυγούστου 1997 1 Σχόλιο Άρδην τ. 1-9, Άρδην τ.9, Κύπρος, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek