Άρδην τ.14-15

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Το κεί­με­νο του Πε­ρι­κλή Γιαν­νό­που­λου,  που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην  ε­φημ. “Α­κρό­πο­λις” 11, 13 Μαρ­τ. 1903, πι­στεύ­ου­με πως δια­τη­ρεί δυ­στυ­χώς ό­λη του την ε­πι­και­ρό­τη­τα, 114 χρό­νια με­τά τη δη­μο­σί­ευ­σή του, και ταυ­τό­χρο­να εί­ναι έ­να υ­πέ­ρο­χο κεί­με­νο που α­ξί­ζει να δια­βά­σου­με και πά­λι.

Συγγραφέας: 13 Αυγούστου 2017 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην
Άρδην τ. 14-15 – Αφιέρωμα: «Αναζητώντας ταυτότητα»

Άρδην τ. 14-15 – Αφιέρωμα: «Αναζητώντας ταυτότητα»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΔΗΝ τ. 14-15 ΣΧΟΛΙΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Π. Λαφαζάνης, Η “χούντα” της ψηφιακής τηλεόρασης Ανδ. Παναγόπουλος, “Άσχημα σχήματα” Μ. Εγγλέζος-Δεληγιαννάκης, Σήμερα η Κύπρος ό,τι η Κρήτη τότε Θ. Στοφορόπουλος, Λανθασμένη εκτίμηση Γ. Σχίζας, Οικολογικό κόμμα “ύψους” 32 εκατομμυρίων Ντ. Νίκος, Σύλληψη βουλευτή στο Τσαντ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. Πεπονής, Η αντιπαράθεση επιβάλλεται Γ. Τοζίδης, Η αναδιάρθρωση των τραπεζών και η Ιονική Τράπεζα[Περισσότερα…]

Οπλίτες, νομοθέτες και τύραννοι

του Κ. Παπαϊωάννου Ό­μοια με το σύ­μπαν του Η­ρά­κλει­του, ο κό­σμος, μέ­σα στον ο­ποί­ο α­κού­στη­κε αυ­τή η στα­θε­ρή ε­πί­κλη­ση στη δι­καιο­σύ­νη, έ­μοια­ζε «να κυ­βερ­νιέ­ται α­πό τον κε­ραυ­νό». Κατ’ αρ­χήν, για τους Έλ­λη­νες, ο πό­λε­μος εί­ναι ο κα­νό­νας και η ει­ρή­νη ε­ξαί­ρε­ση: έ­χει υ­πο­λο­γι­στεί ό­τι, στη διάρ­κεια του ε­νά­μι­σι αιώ­να που με­σο­λα­βεί α­νά­με­σα στους μη­δι­κούς πο­λέ­μους και τη μά­χη της Χαι­ρω­νεί­ας,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 23 Φεβρουαρίου 2013 0 Σχόλια Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην

Η κρίση της νεωτερικής εθνικής ταυτότητας και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

του Θ. Ι. Ζιάκα Εισαγωγή Το θέμα επιδέχεται πολλές επί μέρους προσεγγίσεις. Τις ακούμε άλλωστε καθημερινά. Ολιστικές όμως προσεγγίσεις δεν κάνουμε. Ξεχνούμε ότι το σύνολο είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μερών. Βεβαίως οι επί μέρους προσεγγίσεις είναι αναγκαίες, για να βλέπουμε τα δέντρα, τη μικροκλίμακα. Χρειάζεται όμως να βλέπουμε και το δάσος. Ποιο είναι το δάσος στο πρόβλημά[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 23 Φεβρουαρίου 2013 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Εθνικά θέματα, Περιοδικό Άρδην

“Επιμειξία και ευφυία”

του Κ. Παπαρρηγόπουλου “Και πρώ­τον πε­ρί της γε­νο­μέ­νης εις την Ελ­λά­δα ει­σβο­λής ξέ­νων ε­θνών και της ε­πι­μι­ξί­ας αυ­τών με­τά του αρ­χαί­ου φύ­λου. Πολ­λοί με­τα­ξύ η­μών άν­θρω­ποι θε­ω­ρού­σι την ε­πι­μι­ξί­αν ταύ­την ως δυ­στύ­χη­μα μέ­γα, ε­πι­θυ­μού­σι να α­πο­δει­χθή ι­στο­ρι­κώς α­νύ­παρ­κτος (πράγ­μα α­δύ­να­τον), και στο­χά­ζο­νται παν άλ­λο ι­στο­ρι­κόν σύ­στη­μα α­νά­ξιον της Ελ­λη­νι­κής φι­λο­τι­μί­ας. Το αί­σθη­μά των εί­ναι ευ­γε­νές, αλ­λ’ η α­πά­τη πρό­δη­λος. Τα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Φεβρουαρίου 2013 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην

Το εθνικό ζήτημα σήμερα

του Σ. Στενού Θεμελιακές οι διαφορές μας με τους “Ευρωπαίους” (κίνδυνος πλήρους αλλοτρίωσης και αφανισμού) Το κορυφαίο γεγονός και, σπεύδω από την αρχή να δηλώσω, πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας και ευρύτερα του έθνους της μεταπολεμικής περιόδου είναι η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ του 1980. Δυστυχώς η ανάλυση, κατανόηση και αντιμετώπισή του, πριν και μετά από το 1980, ως τέτοιας[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Φεβρουαρίου 2013 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Αφιέρωμα, Εθνικά θέματα, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek