Άρδην τ.14-15

ΔΩΡΕΑΝ e-book: Αναζητώντας ταυτότητα

ΔΩΡΕΑΝ e-book: Αναζητώντας ταυτότητα

Δεν υπάρχει η βασιλική οδός, δεν υπάρχει μια άμεσα προσβάσιμη διέξοδος και αν αχνοφαίνεται μια, είναι ακόμα μακρινή, είναι εκείνη της συνάντησης Ανατολής και Δύσης, είναι εκείνη ενός άλλου πολιτισμού, πέρα από τον Δυτικοευρωπαϊκό, που εξαντλήθηκε στην υπερατλαντική εκδοχή του. Και αυτός ο τόπος ίσως μπορεί να αποτελέσει ένα από τα σημεία συνάντησης αυτών των ρευμάτων και πάλι στο μέλλον.[Περισσότερα…]

Δ. Πικιώνης: Ιστορικές μορφές και λαϊκή παράδοση

Δ. Πικιώνης: Ιστορικές μορφές και λαϊκή παράδοση

Και σή­με­ρα στο αρ­χι­πέ­λα­γος τού­το, ό­που α­πά­νω­θέ του πλα­νιέ­ται η με­γά­λη σκιά του Ο­μή­ρου, ο κό­σμος ο ελ­λη­νι­κός ζη­τά­ει α­πό τους ε­πι­γό­νους ε­μάς απά­ντη­ση. Κι η α­πά­ντη­ση που θα δί­να­με θα’ ταν της ψυ­χής μας το μέ­τρο…

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Προς την ελληνικήν αναγέννησιν

Το κεί­με­νο του Πε­ρι­κλή Γιαν­νό­που­λου,  που δη­μο­σιεύ­τη­κε στην  ε­φημ. “Α­κρό­πο­λις” 11, 13 Μαρ­τ. 1903, πι­στεύ­ου­με πως δια­τη­ρεί δυ­στυ­χώς ό­λη του την ε­πι­και­ρό­τη­τα, 114 χρό­νια με­τά τη δη­μο­σί­ευ­σή του, και ταυ­τό­χρο­να εί­ναι έ­να υ­πέ­ρο­χο κεί­με­νο που α­ξί­ζει να δια­βά­σου­με και πά­λι.

Συγγραφέας: 13 Αυγούστου 2017 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην
Άρδην τ. 14-15 – Αφιέρωμα: «Αναζητώντας ταυτότητα»

Άρδην τ. 14-15 – Αφιέρωμα: «Αναζητώντας ταυτότητα»

από το Άρδην τ. 14-15, Ιούνιος-Σεπτέμβριος 1998 ΣΧΟΛΙΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Π. Λαφαζάνης, Η “χούντα” της ψηφιακής τηλεόρασης Ανδ. Παναγόπουλος, “Άσχημα σχήματα” Μ. Εγγλέζος-Δεληγιαννάκης, Σήμερα η Κύπρος ό,τι η Κρήτη τότε Θ. Στοφορόπουλος, Λανθασμένη εκτίμηση Γ. Σχίζας, Οικολογικό κόμμα “ύψους” 32 εκατομμυρίων Ντ. Νίκος, Σύλληψη βουλευτή στο Τσαντ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. Πεπονής, Η αντιπαράθεση επιβάλλεται Γ. Τοζίδης, Η αναδιάρθρωση των τραπεζών και[Περισσότερα…]

Οπλίτες, νομοθέτες και τύραννοι

του Κ. Παπαϊωάννου Ό­μοια με το σύ­μπαν του Η­ρά­κλει­του, ο κό­σμος, μέ­σα στον ο­ποί­ο α­κού­στη­κε αυ­τή η στα­θε­ρή ε­πί­κλη­ση στη δι­καιο­σύ­νη, έ­μοια­ζε «να κυ­βερ­νιέ­ται α­πό τον κε­ραυ­νό». Κατ’ αρ­χήν, για τους Έλ­λη­νες, ο πό­λε­μος εί­ναι ο κα­νό­νας και η ει­ρή­νη ε­ξαί­ρε­ση: έ­χει υ­πο­λο­γι­στεί ό­τι, στη διάρ­κεια του ε­νά­μι­σι αιώ­να που με­σο­λα­βεί α­νά­με­σα στους μη­δι­κούς πο­λέ­μους και τη μά­χη της Χαι­ρω­νεί­ας,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 23 Φεβρουαρίου 2013 0 Σχόλια Άρδην τ.14-15, Περιοδικό Άρδην

Η κρίση της νεωτερικής εθνικής ταυτότητας και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

του Θ. Ι. Ζιάκα Εισαγωγή Το θέμα επιδέχεται πολλές επί μέρους προσεγγίσεις. Τις ακούμε άλλωστε καθημερινά. Ολιστικές όμως προσεγγίσεις δεν κάνουμε. Ξεχνούμε ότι το σύνολο είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μερών. Βεβαίως οι επί μέρους προσεγγίσεις είναι αναγκαίες, για να βλέπουμε τα δέντρα, τη μικροκλίμακα. Χρειάζεται όμως να βλέπουμε και το δάσος. Ποιο είναι το δάσος στο πρόβλημά[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 23 Φεβρουαρίου 2013 1 Σχόλιο Άρδην τ.14-15, Εθνικά θέματα, Περιοδικό Άρδην
elGreek