Άρδην τ. 17

Το νόημα του Πολυτεχνείου

Το νόημα του Πολυτεχνείου

[…] Ό­μως το Πο­λυ­τε­χνεί­ο εί­χε και μια δεύ­τε­ρη ό­ψη. Α­πο­τε­λού­σε μια ε­ξέ­γερ­ση της ελ­λη­νι­κής νε­ο­λαί­ας, ε­νταγ­μέ­νη σε μια πα­γκό­σμια δυ­να­μι­κή, σε έ­να πα­γκό­σμιο κί­νη­μα, που, α­πό το Βιετ­νάμ και την Πο­λι­τι­στι­κή Ε­πα­νά­στα­ση στην Κί­να έ­ως το Πα­ρί­σι και το Μπέρ­κλε­ϋ, ξε­σή­κω­σε ό­λο τον κό­σμο ή του­λά­χι­στον τη νε­ο­λαί­α του […]

Η αναζήτηση της ελληνικής ιδιοπροσωπίας

Η αναζήτηση της ελληνικής ιδιοπροσωπίας

Φώτης Κόντογλου, “Η Ελλάδα των τριών κόσμων”, 1933, Εθνική Πινακοθήκη – Παράρτημα Κέρκυρας  του Γιώργου Καραμπελιά από το Άρδην τ. 17 Η βυζαντινή ατραπός Ένα θεμελιώδες στοιχείο της σύγχρονης «προοδευτικής» σκέψης υπήρξε η αποσύνδεση μεταξύ αρχαίου ελληνικού κόσμου και χριστιανισμού. Και πόσο μάλλον που ο ελληνικός σκοταδισμός μιλούσε για «ελληνοχριστιανικό πολιτισμό» δυσφημίζοντας έτσι κάθε σοβαρή απόπειρα προσέγγισης της σχέσης ελληνισμού[Περισσότερα…]

Άρδην τ. 17 – Αφιέρωμα: «Ελληνισμός, Ορθοδοξία και Δύση»

Άρδην τ. 17 – Αφιέρωμα: «Ελληνισμός, Ορθοδοξία και Δύση»

από το Άρδην τ. 17, Δεκέμβριος 1998 – Ιανουάριος 1999 ΣΧΟΛΙΑ Η πολιτεία έπλεε εις την μελανόλευκον Ριμέικ με αλλαγές στο σενάριο Ανδ. Παναγόπουλος, Ακαριαία ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Λ. Βλαχούτσικου, Γερμανικές επανορθώσεις Γ. Ρακκάς, Εκπαίδευση 2000 (1984+16) Ανδ. Μακρίδης,Το γλωσσικό πρόβλημα στην Κύπρο Μ. Διόγος, Από την παρουσία του Πανιωνίου στην Κύπρο Σ. Π. Μαστραπάς,Η πολιτική ζωή στην κατεχόμενη Κύπρο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 10-19, Άρδην τ. 17, Περιεχόμενα Άρδην

Πόσο διαρκεί το αύριο; Μια αιωνιότητα και μια μέρα

της Αιμ. Καραλή Η ται­νί­α του Θ. Αγ­γε­λό­που­λου «Μια αιω­νιό­τη­τα και μια μέ­ρα» (χρυ­σός Φοί­νι­κας – Φε­στι­βάλ Καν­νών, 1998) εί­ναι έ­να έρ­γο δια­φο­ρε­τι­κό α­πό τα προ­η­γού­με­νά του, αλ­λά που ταυ­τό­χρο­να τα ε­μπε­ριέ­χει. Σ’αυ­τό οι α­να­φο­ρές του στην Ι­στο­ρί­α υ­πο­τάσ­σο­νται (και δεν ε­ξα­φα­νί­ζο­νται ού­τε α­κυ­ρώ­νο­νται) μέ­σα α­πό την α­να­ζή­τη­ση της συ­νεί­δη­σης, της αί­σθη­σης και της α­ντί­λη­ψής του χρό­νου. Ο Α­λέ­ξαν­δρος, ο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Δεκεμβρίου 2012 0 Σχόλια Άρδην τ. 17, Περιοδικό Άρδην

Πεθαίνω σαν Χώρα;

του Γ. Παλαιολόγου Για το έργο του Θόδωρου Αγγελόπουλου ‘Μια αιωνιότητα και μία μέρα’ δημοσιεύουμε δύο κείμενα, του Γιώργου Παλαιολόγου και της Αιμιλίας Κάραλη, που επιλέγουν διαφορετικές οπτικές αντιμετώπισης του έργου, και έρχονται ακόμα και σε αντίθεση μεταξύ τους σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Ένα τρίτο κείμενο που σύμφωνα με τη θέση του συγγραφέα του, προβαίνει σε μια αρνητική κριτική αποτίμηση[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Δεκεμβρίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 17, Περιοδικό Άρδην

Η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα

της Μ. Βεϊνόγλου Το Νο­έμ­βριο του 1997 οι μα­θη­τές μιας τά­ξης του Γυ­μνα­σί­ου α­πό το Κολ­λέ­γιο Α­θη­νών, έ­γρα­ψαν α­πό μί­α ε­πι­στο­λή προς τον Πρω­θυ­πουρ­γό της Αγ­γλί­ας κ. Μπλαιρ α­να­πτύσ­σο­ντας, κά­θε παι­δί με τη δι­κή του ε­πι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­α, τους λό­γους για τους ο­ποί­ους πρέ­πει να ε­πι­στρα­φούν τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να στην Ελ­λά­δα. Οι σχε­τι­κές α­πα­ντή­σεις σ’ αυ­τές τις ε­πι­στο­λές ήρ­θαν σε λί­γο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 20 Δεκεμβρίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 17, Περιοδικό Άρδην
elGreek