Άρδην τ. 18

Άρδην τ. 18 – Αφιέρωμα: «Η υπόθεση Οτσαλάν»

Άρδην τ. 18 – Αφιέρωμα: «Η υπόθεση Οτσαλάν»

Ταξίδι στην άκρη της χώρας των Κούρδων

του Κρις Κουτσέρα Στο τουρκικό Κουρδιστάν, 300.000 στρατιώτες επιβάλλουν την τάξη. Πόλεις σε κατάσταση πολιορκίας, αιματηρές μάχες εναντίον του ΡΚΚ, καταστολή και εκτοπίσεις κάνουν τους Κούρδους έναν από τους πιο μαρτυρικούς λαούς της Μέσης Ανατολής. Ρεπορτάζ σε απαγορευμένη ζώνη. AL-WASAT,Λονδίνο Από τους 800.000 άντρες των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, περισσότεροι από 300.000 σταθμεύουν στο Κουρδιστάν, στ’ Ανατολικά της χώρας: η πολεμική[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 18, Περιοδικό Άρδην

Το κουρδικό αδιέξοδο

του  Γ. Καραμπελιά H σύλ­λη­ψη του Α­μπντου­λάχ Ο­τσα­λάν α­πο­τέ­λε­σε προ­φα­νώς μια νί­κη για το τουρ­κι­κό φα­σι­στι­κό κα­θε­στώς, για τους Αμε­ρι­κα­νούς και τους Ισ­ρα­η­λι­νούς συμ­μά­χους τους. Πρό­κει­ται ό­μως για μια νί­κη πύρ­ρεια, η ο­ποί­α εί­ναι αμ­φί­βο­λο αν θα λει­τούρ­γη­σει α­κό­μα και βρα­χυ­πρόθεσμα. Α­ντί­θε­τα, εί­ναι βέ­βαιο ό­τι, με­σο­πρό­θε­σμα και μα­κρο­πρό­θε­σμα,  θα ε­πι­τεί­νει τό­σο τις α­ντι­θέ­σεις α­νά­με­σα στους “συμ­μά­χους” της ε­παί­σχυ­ντης ε­πι­χεί­ρη­σης του[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 18, Περιοδικό Άρδην

Η Ελλάδα και η Ευρω-τουρκική συγκυριαρχία

του Κ. Χατζηαντωνίου Η πα­ρά­δο­ση του κο­ρυ­φαί­ου η­γέ­τη του κουρ­δι­κού λα­ού και αρ­χη­γού του ΡΚΚ, Α­μπντου­λάχ Ο­τσα­λάν, στο στρα­το­-γρα­φειο­κρα­τι­κό κα­θε­στώς της Ά­γκυ­ρας, αλ­λά­ζει θε­α­μα­τι­κά το πε­δί­ο των πο­λι­τι­κών σχέ­σε­ων και ι­σορ­ρο­πιών τό­σο στο ε­σω­τε­ρι­κό της Ελ­λά­δας ό­σο και στον ευ­ρύ­τε­ρο γε­ω­πο­λι­τι­κό χώ­ρο. Η συ­νερ­γα­σί­α (α­ντι­κει­με­νι­κώς) Α­θη­νών-Να­ϊ­ρό­μπι-Ά­γκυ­ρας κα­τέ­φε­ρε βα­ρύ πλήγ­μα στον ε­θνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό α­γώ­να του κουρ­δι­κού λα­ού, στις πε­ρι­φε­ρεια­κές προ­ο­πτι­κές της Ελ­λά­δας,[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 18, Περιοδικό Άρδην

Σεισμοί και μετακινήσεις

του Π. Παπανδρέου Είμα­στε ό­λοι ρου­φιά­νοι, δή­λω­σε ευ­θαρ­σώς το μέ­λος του ραπ συ­γκρο­τή­μα­τος Αctive Member, ό­ταν μα­θεύ­τη­κε η πα­ρά­δο­ση του Ο­τζα­λάν. Και η δή­λω­σή του κα­θό­λου πα­ρά­ται­ρα δεν α­κού­στη­κε στην α­τμό­σφαι­ρα της στιγ­μής, αλ­λά ή­ταν πλή­ρως ε­ναρ­μο­νι­σμέ­νη με τα ό­σα έ­παιρ­νε το αυ­τί σου στο  δρό­μο, το τυ­ρο­πι­τά­δι­κο ή το μα­νά­βη. Ό­πως γρά­φτη­κε και α­να­λύ­θη­κε τις η­μέ­ρες ε­κεί­νες, το πλήγ­μα[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 18, Περιοδικό Άρδην

Κουρδοποίηση ή τουρκοποίηση;

της Σύνταξης Η με­γά­λη α­γω­νί­α των ελ­λη­νι­κών ε­λίτ, και της κυ­βέρ­νη­σης εί­ναι να α­πο­φύ­γουν την «κουρ­δο­ποί­η­ση» της ελ­λη­νι­κής πο­λι­τι­κής ζω­ής. Και σε αυ­τή στη­ρί­χθη­καν για να δι­καιο­λο­γή­σουν  το με­γά­λο φιά­σκο και την πα­ρά­δο­ση του Ά­πο στους Τούρ­κους. Το ε­ρώ­τη­μα  εί­ναι πραγ­μα­τι­κό. Μό­νο που για να α­πα­ντη­θεί θα πρέ­πει να συ­ναρ­τη­θεί με τους ε­ναλ­λα­κτι­κούς πό­λους των δι­λημ­μά­των που τί­θε­νται. Η κυ­βέρ­νη­ση[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 21 Απριλίου 2012 1 Σχόλιο Άρδην τ. 18, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek