Άρδην τ. 30-39

Σεπτεμβριανά 1955

Σεπτεμβριανά 1955

Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, το 1920, ε­πί συ­νόλου 806.000 κα­τοίκων εί­χε 235.000 Έλ­λη­νες (29,1%) και 450.500 Μου­σουλ­μά­νους (55,8%). Το 1927 εί­χε 126.890 (18,3%) έ­να­ντι 468.320 (67,8%) Μου­σουλ­μά­νων…

Συγγραφέας: 5 Σεπτεμβρίου 2020 3 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

Προσοχή, θα πάθουμε Λεπέν!

του Γ. Τσιριγώτη, από το Άρδην, τ. 36, Μάιος-Ιούνιος 2006 Ο υ υ υ υ φ!!!! ανέκραξε υποκριτικά σύμπασα η Ευρώπη, μετά τον 2ο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών και επέστρεψε από την τουαλέτα (μετά το ξαλάφρωμα) στο σαλόνι της, για να συνεχίσει τον τηλεοπτικό αυνανισμό της. Κάπως έτσι επιγραμματικά μπορεί να συνοψίσει κανείς την μεγάλη φασαρία που έγινε επί[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 18 Ιουνίου 2020 0 Σχόλια Άρδην τ. 36, Πολιτική
Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

του Νεοκλή Σαρρή από το Άρδην τ. 38 – 39

[…] Και η πρώ­τη του πα­ρα­τή­ρη­ση (σ. Ρ. του Douglas Dakin, στο βιβλίο, Η Ενοποίηση της Ελλάδος) α­να­φέ­ρε­ται στο ό­τι, «ε­νώ η Ρώ­μη πέ­ρα­σε σχε­τι­κά εύ­κο­λα στους Ι­τα­λούς ε­θνι­κι­στές, η νέ­α Ρώ­μη, η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, δεν έ­πε­σε πο­τέ στα χέ­ρια των Ελ­λή­νων. Ί­σως οι Έλ­λη­νες να εί­χαν δύ­ο φο­ρές την ευ­και­ρί­α να κα­τα­λά­βουν την Ιε­ρή Πό­λη τους: πρώ­τη φο­ρά, τον Ιού­λιο του 1922, και τη δεύ­τε­ρη φο­ρά, τον Μά­ιο του 1923. Και στις δυο πε­ρι­πτώ­σεις φά­νη­καν δι­στα­κτι­κοί» […]

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση των Α­θη­νών ό­σο και η Αρ­μο­στεί­α της Σμύρ­νης και η Στρα­τιά α­πέ­κρυ­πταν α­πό τα πλή­θη που συ­νέρ­ρε­αν στη Σμύρ­νη την ε­πι­κεί­με­νη ε­γκα­τά­λει­ψη της πό­λης και ου­σια­στι­κά πα­ρέ­δω­σαν τον μι­κρα­σια­τι­κό ελ­λη­νι­σμό στα τουρ­κι­κά στί­φη.

Συγγραφέας: 7 Σεπτεμβρίου 2017 5 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Εθνικά θέματα
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

του Νεοκλή Σαρρή, από το Άρδην τ. 100, Απρίλιος-Ιούνιος 2015 (τ. 38, Ιανουάριος 2003) Ο Douglas Dakin, δια­τυ­πώ­νο­ντας τα συ­μπε­ρά­σμα­τα στα ο­ποί­α κα­τα­λή­γει στο γνω­στό και α­δια­φι­λο­νί­κη­του κύ­ρους έρ­γου του Η Ε­νο­ποί­η­ση της Ελ­λά­δος 1773-1923, προ­βαί­νει σε μια σύ­γκρι­ση με την α­ντί­στοι­χη ι­στο­ρι­κή έκ­βα­ση της ε­νο­ποί­η­σης της Ι­τα­λί­ας. Η πα­ραλ­λη­λί­α και σύ­γκρι­ση δεν εί­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α, δε­δο­μέ­νου ό­τι εί­ναι έκδη­λη[Περισσότερα…]

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

  Περιεχόμενα Άρδην 38-39 Χουλιγκάνου Εγκώμιον  Της Σύνταξης Οι τελευταίοι των Ελλήνων;  Της Σύνταξης Κύπρος, Τελευταία ευκαιρία; Α. Μιχαηλίδης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ Θ. Τζιούμπας – Γ.Ρακκάς Από τη Φλωρεντία στην… Κύπρο Γ. Κ. Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος Η παραχάραξη της ιστορίας Σ. Παύλου Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ – ΗΠΑ Μ. Ευρυβιάδης Βία, τρομοκρατία και Αριστερά Θ. Κωτσόπουλος Λευτεριά στο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 38-39, Περιεχόμενα Άρδην
elGreek