Άρδην τ. 30-39

Σεπτεμβριανά 1955

Σεπτεμβριανά 1955

Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, το 1920, ε­πί συ­νόλου 806.000 κα­τοίκων εί­χε 235.000 Έλ­λη­νες (29,1%) και 450.500 Μου­σουλ­μά­νους (55,8%). Το 1927 εί­χε 126.890 (18,3%) έ­να­ντι 468.320 (67,8%) Μου­σουλ­μά­νων…

Συγγραφέας: 5 Σεπτεμβρίου 2020 3 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην
Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

του Νεοκλή Σαρρή από το Άρδην τ. 38 – 39

[…] Και η πρώ­τη του πα­ρα­τή­ρη­ση (σ. Ρ. του Douglas Dakin, στο βιβλίο, Η Ενοποίηση της Ελλάδος) α­να­φέ­ρε­ται στο ό­τι, «ε­νώ η Ρώ­μη πέ­ρα­σε σχε­τι­κά εύ­κο­λα στους Ι­τα­λούς ε­θνι­κι­στές, η νέ­α Ρώ­μη, η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, δεν έ­πε­σε πο­τέ στα χέ­ρια των Ελ­λή­νων. Ί­σως οι Έλ­λη­νες να εί­χαν δύ­ο φο­ρές την ευ­και­ρί­α να κα­τα­λά­βουν την Ιε­ρή Πό­λη τους: πρώ­τη φο­ρά, τον Ιού­λιο του 1922, και τη δεύ­τε­ρη φο­ρά, τον Μά­ιο του 1923. Και στις δυο πε­ρι­πτώ­σεις φά­νη­καν δι­στα­κτι­κοί» […]

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση των Α­θη­νών ό­σο και η Αρ­μο­στεί­α της Σμύρ­νης και η Στρα­τιά α­πέ­κρυ­πταν α­πό τα πλή­θη που συ­νέρ­ρε­αν στη Σμύρ­νη την ε­πι­κεί­με­νη ε­γκα­τά­λει­ψη της πό­λης και ου­σια­στι­κά πα­ρέ­δω­σαν τον μι­κρα­σια­τι­κό ελ­λη­νι­σμό στα τουρ­κι­κά στί­φη.

Συγγραφέας: 7 Σεπτεμβρίου 2017 5 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Εθνικά θέματα
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

του Νεοκλή Σαρρή, από το Άρδην τ. 100, Απρίλιος-Ιούνιος 2015 (τ. 38, Ιανουάριος 2003) Ο Douglas Dakin, δια­τυ­πώ­νο­ντας τα συ­μπε­ρά­σμα­τα στα ο­ποί­α κα­τα­λή­γει στο γνω­στό και α­δια­φι­λο­νί­κη­του κύ­ρους έρ­γου του Η Ε­νο­ποί­η­ση της Ελ­λά­δος 1773-1923, προ­βαί­νει σε μια σύ­γκρι­ση με την α­ντί­στοι­χη ι­στο­ρι­κή έκ­βα­ση της ε­νο­ποί­η­σης της Ι­τα­λί­ας. Η πα­ραλ­λη­λί­α και σύ­γκρι­ση δεν εί­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α, δε­δο­μέ­νου ό­τι εί­ναι έκδη­λη[Περισσότερα…]

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

  Περιεχόμενα Άρδην 38-39 Χουλιγκάνου Εγκώμιον  Της Σύνταξης Οι τελευταίοι των Ελλήνων;  Της Σύνταξης Κύπρος, Τελευταία ευκαιρία; Α. Μιχαηλίδης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ Θ. Τζιούμπας – Γ.Ρακκάς Από τη Φλωρεντία στην… Κύπρο Γ. Κ. Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος Η παραχάραξη της ιστορίας Σ. Παύλου Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ – ΗΠΑ Μ. Ευρυβιάδης Βία, τρομοκρατία και Αριστερά Θ. Κωτσόπουλος Λευτεριά στο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 38-39, Περιεχόμενα Άρδην
Άρδην τ. 37 – Αφιέρωμα: «Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία»

Άρδην τ. 37 – Αφιέρωμα: «Ένοπλη πάλη και τρομοκρατία»

Περιεχόμενα Το “Χρονικό” του Μολύβου Σ. Δημόπουλος Νέα Τάξη και Τρομοκρατία Γ. Καραμπελιάς Οι στρατολόγοι της 17 Νοέμβρη Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικού Εκφοβισμού Γ. Ρακκάς 11 Σεπτεμβρίου – Ένας χρόνος μετά Α. Τερζής Προς διαζύγιο ΗΠΑ – Ε.Ε. Α. Παναγόπουλος Οσαμπαταϊκός εκσυγχρονισμός της Τουρκίας Δ. Λειβαδίτης Η αποτυχία του Γιοχάνεσμπουργκ Ν. Ντάσιος Οδηγίες προς τον πρόεδρο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 37, Περιεχόμενα Άρδην
elGreek
elGreek