Άρδην τ. 30

παλεύοντας στη Θράκη για έναν Τούρκο φίλο

του Κώστα Καραϊσκου* Ο Χακ­κί Α­τσι­κα­λίν, Τούρ­κος πο­λι­τι­κός πρό­σφυ­γας, για­τρός, δια­νοού­μενος και μέ­λος της συ­ντα­κτι­κής ο­μά­δας του δε­κα­πεν­θήμε­­ρου Α­ντι­φω­νη­τή της Κο­μο­τη­νής α­πό τριε­τί­ας, ζού­σε στη θρα­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα α­πό το 1998, α­να­μέ­νο­ντας α­πά­ντη­ση στο αί­τη­μα πο­λι­τι­κού α­σύ­λου που εί­χε υ­πο­βά­λει. Τον πε­ρα­σμέ­νο Φε­βρουά­ριο, το Υ­πουρ­γεί­ο Δη­μό­σιας Τά­ξης α­πέρ­ρι­ψε την αί­τη­σή του ο­ρι­στι­κά και με την κοι­νο­ποί­η­ση αυ­τής τής α­πό­φα­σης ο Α­τσι­κα­λίν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Παλεύοντας στη Θράκη για έναν τούρκο φίλο

του Κώστα Καραϊσκου* Ο Χακ­κί Α­τσι­κα­λίν, Τούρ­κος πο­λι­τι­κός πρό­σφυ­γας, για­τρός, δια­νοού­μενος και μέ­λος της συ­ντα­κτι­κής ο­μά­δας του δε­κα­πεν­θήμε­­ρου Α­ντι­φω­νη­τή της Κο­μο­τη­νής α­πό τριε­τί­ας, ζού­σε στη θρα­κι­κή πρω­τεύ­ου­σα α­πό το 1998, α­να­μέ­νο­ντας α­πά­ντη­ση στο αί­τη­μα πο­λι­τι­κού α­σύ­λου που εί­χε υ­πο­βά­λει. Τον πε­ρα­σμέ­νο Φε­βρουά­ριο, το Υ­πουρ­γεί­ο Δη­μό­σιας Τά­ξης α­πέρ­ρι­ψε την αί­τη­σή του ο­ρι­στι­κά και με την κοι­νο­ποί­η­ση αυ­τής τής α­πό­φα­σης ο Α­τσι­κα­λίν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

“να βοηθήσουμε τους Τούρκους ρεπουμπλικάνους”

του Alexandre Adler Η α­περ­γί­α πεί­νας των Τούρ­κων πο­λι­τι­κών κρα­του­μέ­νων της ά­κρας α­ρι­στε­ράς (το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος τους προ­έρ­χο­νται α­πό την ο­μά­δα των πρώ­ην μα­ο­ϊ­κών του με­τώ­που για την α­πε­λευ­θέ­ρω­ση του Λα­ού, DHKP), α­πο­τε­λεί έ­να χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό σύμ­βο­λο για την κα­τά­στα­ση της χώ­ρας. Ό­λα ξε­κί­νη­σαν α­πό έ­να αν­θρω­πι­στι­κό μέ­τρο του τουρ­κι­κού κρά­τους, σύμ­φω­νο με τις ευ­ρω­πα­ϊ­κές προ­δια­γρα­φές: το στα­δια­κό κλεί­σι­μο των πα­ρα­δο­σια­κών[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Λευκά κελιά συνέντευξη με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη

Κ. Λα­φα­ζά­νη, ε­πι­στρέ­ψα­τε α­πό έ­να ση­μα­ντι­κό τα­ξί­δι που πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­τε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη ως μέ­λος μιας α­ντι­προ­σω­πεί­ας που ε­πι­σκέ­φθη­κε τους α­περ­γούς πεί­νας μέ­χρι θα­νά­του και τους συγ­γε­νείς τους. Έ­να θέ­μα που, δυ­στυ­χώς, δεν βρί­σκει θέ­ση στον κα­τα­κλυ­σμό της πλη­ρο­φό­ρη­σης. Οι ει­κό­νες α­πό την Πό­λη θα μείνουν α­νε­ξί­τη­λα χα­ραγ­μένες στην μνή­μη μου, ή­ταν μια πρω­το­φα­νής και δι­δα­χτι­κή ε­μπει­ρί­α. Δεν θα ξε­χά­σω πο­τέ, σε[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Η διαχρονική διάσταση της ελληνικής γλώσσας

του Γεώργιου Μπαμπινιώτη …Προκειμένου για την Ελληνική, είναι ανάγκη να θυμό­μαστε ότι ελληνικά δεν είναι μόνον η δημοτική, την οποία μιλάμε και γράφουμε σήμερα ως επίσημη (από το 1976) γλώσσα. Ελληνικά είναι και η λόγια γλωσσική μας παράδοση (αρχαΐζουσα, καθαρεύουσα αυστηρή και απλή). Ελληνικά είναι και η γλώσσα που μιλούσαν και έγραφαν στο Βυζάντιο. Ελληνικά και η γλώσσα της αρχαιότητας.[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Ο αγώνας της γλώσσας

του Μιχάλη Μερακλή Ο Νι­κό­λα­ος Πο­λί­της, στο corpus των Πα­ρα­δό­σε­ων που ε­ξέ­δω­σε το 1904, στην ο­μά­δα Πα­λιές Ι­στο­ρί­ες, δη­μο­σί­ευ­σε και την α­κό­λου­θη, α­πό το Με­λε­χου­μπί της Καπ­πα­δο­κί­ας: “Ό­ταν ο βα­σι­λιάς της Περ­σί­ας ε­πή­ρε ό­λη τη χώ­ρα, η­θέ­λη­σε να ξε­ρι­ζώ­σει τη χρι­στια­νι­κή θρη­σκεί­α. Γρή­γο­ρα ό­μως εν­νό­η­σε πως πο­τέ δεν θα μπο­ρού­σε να το κα­τορ­θώ­σει, ό­σο οι άν­θρω­ποι μι­λού­σαν ελ­λη­νι­κά· έ­πρε­πε να ξε­μά­θουν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek