Άρδην τ. 30

η γλώσσα μου η Γιαλούσα μου

του Βάσου Φτωχόπουλου Στον με­γά­λο Mή­τσο, την μι­κρή Aνα­στα­σί­α και το μι­κρόν Aλεκ­κού­διν Αθθυ­μού­μαι που ‘μουν μι­τσι­κου­ρής, πε­ντέ­ξι χρο­νών α­λό­πως, ά­ρε­σκέν μου πολ­λά να α­κού­ω τον παπ­πού μου να τρα­γου­δά α­μα­νέ­ες με τζιεί­νην την γλυ­τζιάν του την φω­νήν. Eκά­θε­τουν ο μα­κα­ρί­της στην πί­σω αυ­λήν του σπιθ­κιού, που κά­τω που έ­ναν κλί­μαν τρι­τζιοι­λι­ί­τι­κον τζιαι μό­λις ε­σκο­τεί­νια­ζεν άρ­κε­φκεν την τρα­ουκ­κιάν τζιαι η[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Δημοτική και δημοτικισμός

του Γιάννη Καλιόρη Kαμ­μιά γραμ­μα­τι­κή δεν πρόκει­ται να στε­ρε­ώ­σει ε­σωτε­ρι­κά τη γλώσ­σα και να την ο­πλί­σει με αν­θε­κτι­κές α­ντι­στά­σεις. Κι αυ­τό, ό­χι α­πλώς για­τί κα­νείς δεν μπο­ρεί να μι­λή­σει α­κρι­βώς ό­πως ο­ρί­ζει η γραμ­μα­τι­κή, κα­τά τον ί­διο τρό­πο που κα­νείς δεν μπο­ρεί να σκε­φτεί με την α­κρί­βεια των κα­νό­νων της λο­γι­κής, αλ­λά διό­τι το πρό­βλη­μα της γλώσ­σας δεν εί­ναι ού­τε[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Η γλώσσα μας κινδυνεύει!!!

του Άγγελου Ελεφάντη Η γλώσ­σα μας κιν­δυ­νεύ­ει! Δεν εί­ναι μό­νον γλωσ­σα­μύ­ντο­ρες και γνω­στοί θρη­νω­δοί που βλέ­πουν θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους να α­πει­λούν τη γλώσ­σα, ό­πως η “λε­ξι­πε­νί­α” των νέ­ων, ο ε­κλα­τι­νι­σμός της γρα­φής, η βί­αι­η ει­σβο­λή ξέ­νων λέ­ξε­ων, ο α­φελ­λη­νι­σμός, το ξέ­κομ­μα α­πό τις ρί­ζες και την τρι­σχι­λιε­τή δια­χρο­νί­α της ελ­λη­νι­κής γλώσ­σας. Τώ­ρα προ­στί­θε­νται και ό­σοι, ό­χι χω­ρίς βά­ση εί­ναι α­λή­θεια, βλέ­πουν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Διακήρυξη για την ελληνική γλώσσα

Σή­μα κιν­δύ­νου α­πό σα­ρά­ντα α­κα­δη­μα­ϊ­κούς “Τον τε­λευ­ταί­ο και­ρό έ­χει αρ­χί­σει να εκ­δη­λώ­νε­ται μια τά­ση να α­ντι­κα­τα­στα­θεί το ελ­λη­νι­κό αλ­φά­βη­το α­πό το λα­τι­νι­κό. Η τά­ση αυ­τή γί­νε­ται φα­νε­ρή κυ­ρί­ως σε κεί­με­να πα­ρα­γό­με­να α­πό η­λε­κτρο­νι­κούς υ­πο­λο­γι­στές -με χρή­στες κρα­τι­κές υ­πη­ρε­σί­ες και Α­ΕΙ- σε κεί­με­να προ­βαλ­λό­με­να α­πό την τη­λε­ό­ρα­ση και α­πό σχε­τι­κές προ­τρο­πές ξέ­νων ρα­διο­φω­νι­κών σταθ­μών. Εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό ό­τι η προ­σπά­θεια αυ­τή, η[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 13 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Κολ­λέ­γιο Μπρυν Μωρ Τμή­μα Κλασι­κής Αρ­χαιο­λο­γί­ας Ε­ξο­χό­τα­τον κύ­ριο Κώ­στα Ση­μί­τη Μέ­γα­ρο Μα­ξί­μου Η­ρώ­δου Ατ­τι­κού 19 Α­θή­να 106 71 26 Φε­βρουα­ρί­ου Ε­ξο­χό­τα­τε κύ­ριε Πρω­θυ­πουρ­γέ, Ως Ι­τα­λί­δα, ό­ταν φοι­τού­σα στο Γυ­μνά­σιο και στο Πα­νε­πι­στή­μιο, με­γά­λω­σα με τον βα­θύ­τα­το σε­βα­σμό του Μα­ρα­θώ­νος ως συμ­βό­λου και ε­πι­το­μής της ε­λευ­θε­ρί­ας, του θάρ­ρους και της αν­δρεί­ας για ό­λον τον κό­σμο. Ό­ταν ή­μουν φοι­τή­τρια της Α­με­ρι­κα­νι­κής Σχο­λής[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην

Η απάντηση του Υπουργού Πολιτισμού

η απάντηση (;!) του υπουργού Ο Υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού προς την εν Α­θή­ναις Αρ­χαιο­λο­γι­κή Ε­ται­ρεί­α, 19 Φε­βρουα­ρί­ου 2001, Α. Π. 1380: Έ­λα­βα την με ση­με­ρι­νή η­με­ρο­μη­νί­α ε­πι­στο­λή σας με την ο­ποί­α ε­πι­χει­ρεί­ται να δο­θεί α­πά­ντη­ση στα ε­ρω­τή­μα­τα που έ­θε­σα με την α­πό 9.02.2001 (Α. Π. 984) ε­πι­στο­λή μου σχε­τι­κά με την κα­τα­σκευ­ή του Ο­λυ­μπια­κού Κω­πη­λα­το­δρο­μί­ου στο Σχοι­νιά. Σας ευ­χα­ρι­στώ κα­ταρ­χάς για[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 12 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30, Άρδην τ. 30-39, Περιοδικό Άρδην
elGreek
elGreek