Άρδην τ. 31

Σεπτεμβριανά 1955

Σεπτεμβριανά 1955

Η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, το 1920, ε­πί συ­νόλου 806.000 κα­τοίκων εί­χε 235.000 Έλ­λη­νες (29,1%) και 450.500 Μου­σουλ­μά­νους (55,8%). Το 1927 εί­χε 126.890 (18,3%) έ­να­ντι 468.320 (67,8%) Μου­σουλ­μά­νων…

Συγγραφέας: 5 Σεπτεμβρίου 2020 3 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην
Άρδην τ. 31 – Αφιέρωμα: «Γλώσσα και οικουμενικότητα»

Άρδην τ. 31 – Αφιέρωμα: «Γλώσσα και οικουμενικότητα»

  Περιεχόμενα Bon pour l’Orient   Τάκης Παππάς Γ. Καραμπελιάς 2008 Ελλάς -Τουρκία Β. Φτωχόπουλος Η κορυφή του παγόβουνου   Οι δείκτες ευημερούν οι άνθρωποι δυστυχούν   Η παγκοσμιοποίηση των επαιτών   Κρατικός δοσιλογισμός Σ. Δημόπουλος Στην μνήμη της Πόπης Βουτσινά Τ. Παππάς Για ένα νέο Κίνημα Γ. Λεονταρίτης Ο Βαρθολομαίος ως “αντιπολίτευση” Γ. Μανδίκος Εβραϊκή διασπορά   Πραγματικότητα για[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιεχόμενα Άρδην

Ύδωρ, Αύρα, Νερό

του Μανώλη Γλέζου Ένα γλωσ­σο­λο­γι­κό τα­ξί­δι στους δρό­μους του νε­ρού και των Λε­κτι­κών του ση­μάν­σε­ων α­πο­δει­κνύ­ει τη ζεί­δω­ρο α­ξί­α του υ­γρού στοι­χεί­ου για μας τους Έλ­λη­νες. Α­πο­κα­λύ­πτει τους πο­λι­τι­σμι­κούς δε­σμούς που υ­φαί­νουν την ι­στο­ρί­α αυ­τού του τό­που και τους δρό­μους της ε­τυ­μο­λο­γί­ας των λε­κτι­κών συμ­βό­λων για το νε­ρό. Πώς το ύ­δωρ έ­γι­νε νε­ρό και για­τί ξα­νάρ­θε στη ζω­ή μας ως[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

σημειώσεις για τον Νεοελληνικό Λαϊκό Πολιτισμό

του Γ. Μερακλή Ο Γιάν­νης Μό­τσιος (Ελ­λη­νι­κή πε­ζο­γρα­φί­α 1600-1821), μι­λώ­ντας για την πε­ζο­γρα­φί­α του 17ου αιώ­να, κά­νει μιαν α­δρο­με­ρή κα­τά­τα­ξη του πλού­σιου υ­λι­κού σε: α) έρ­γα ι­στο­ριο­γρα­φί­ας και χρο­νι­κών, β) έρ­γα ρη­το­ρι­κά γ) “πε­ρισ­σό­τε­ρο ή λι­γό­τε­ρο κα­θα­ρές μορ­φές καλ­λι­τε­χνι­κής πε­ζο­γρα­φί­ας”, στις ο­ποί­ες συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νει “και έ­να μέ­ρος α­πό τη μα­κραί­ω­νη πο­ρεί­α και ε­ξέ­λι­ξη των συ­να­ξα­ρια­κών ει­δών” (σ. 3). Πρέ­πει να προ­σθέ­σου­με[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

απελευθέρωση – ανεξαρτησία

του Μανώλη Γλέζου Ε­πα­νά­στα­ση του 1821 – Ε­θνι­κή Αντί­στα­ση 1940-1945. Δύ­ο κα­θορι­στι­κά ο­ρό­ση­μα, δύ­ο ση­μα­δια­κά γε­γο­νό­τα, δύο ξε­χω­ρι­στοί σταθ­μοί. Με τον α­γώ­να της Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας, το ό­νει­ρο ε­νός λα­ού για ελευθερία, θρεμ­μέ­νο και γα­λου­χη­μέ­νο στα τε­τρα­κό­σια χρό­νια σκλα­βιάς φρά­γκων και τούρ­κων, βρί­σκει την έκ­φρα­σή του. Συ­ντρί­βε­ται η τουρ­κο­κρα­τί­α, α­πε­λευ­θε­ρώ­νε­ται το έ­θνος, αλ­λά δεν κα­τα­κτά ο ελ­λη­νι­κός λα­ός την α­νε­ξαρ­τη­σί­α του. Με[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

η κατοχή είναι φρικαλεότητα

του Εντουάρντ Σαϊντ Στις Η­νω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, ό­που το Ισ­ρα­ήλ έχει την κύ­ρια πο­λι­τι­κή του βά­ση και απ’ ό­που έ­χει λά­βει 92 δισ. δο­λά­ρια σε βο­ή­θεια α­πό το 1972, η βομ­βι­στι­κή ε­πί­θε­ση στην πι­τσα­ρί­α της Ιε­ρου­σα­λήμ και στην Χά­ι­φα πο­λύ γρή­γο­ρα ε­ντάσ­σο­νται σ’ έ­να οι­κεί­ο πλαί­σιο ε­ξή­γη­σης: Ο Α­ρα­φάτ δεν έ­χει λά­βει αρ­κε­τά μέ­τρα για να πε­ριο­ρί­σει τους “τρο­μο­κρά­τες”. Οι ι­σλα­μι­στές εξ­τρε­μι­στές, με[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην
elGreek