Άρδην τ. 31

ο πόλεμος της Αμερικής στα Σκόπια

του Μίκσελ Σοσσουντόφσκι Η ε­μπλο­κή των Η.Π.Α. στον πό­λε­μο στα Σκό­πια στο­χεύ­ει στη δια­μόρ­φω­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής σφαί­ρας ε­πιρ­ρο­ής στη Ν. Α­να­το­λι­κή Ευ­ρώ­πη. Η κύ­ρια αιχ­μή εί­ναι τα δί­κτυα, οι α­γω­γοί πε­τρε­λαί­ου, που δια­σχί­ζουν τον στρα­τη­γι­κό δί­αυ­λο Βουλ­γα­ρί­α, Σκό­πια, Αλ­βα­νί­α. Τα Σκό­πια βρί­σκο­νται στο σταυ­ρο­δρό­μι αυ­τού του δια­δρό­μου. Για τη δια­σφά­λι­ση του δρό­μου αυ­τού, ο στό­χος της Ουά­σι­γκτον εί­ναι η ε­γκα­τά­στα­ση[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

η γλώσσα των ελληνόφωνων της Κάτω Ιταλίας

“Ce pu pao, pu sirno, pu steo, sti kardia panta sena vasto” (και ό­που πά­ω, ό­που προ­χω­ρή­σω, ό­που στα­θώ στην καρ­διά μου πά­ντα σέ­να βα­στώ) (στί­χοι γκρε­κά­νι­κου τρα­γου­διού) Α. Εισαγωγή Γκρε­κά­νοι λέ­γο­νται ε­κεί­νοι οι Ελλη­νό­φω­νοι που ζουν στην Καλαβρί­α και ε­κεί­νοι που ζουν στην πε­διά­δα της Α­που­λί­ας λέ­γο­νται Γκρί­κοι, ε­νώ ό­λοι μα­ζί κα­μα­ρώ­νουν να λέ­νε “δεν εί­μα­στε Έλ­λη­νες, εί­μα­στε ΟΙ[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

ο γλωσσικός αφελληνισμός

  του Γιάννη Καλιόρη H ελ­λη­νι­κή γλώσ­σα διέρ­χε­ται μια κρί­σι­μη πε­ρί­ο­δο κάμ­ψεως, ό­που οι πα­ρα­γω­γι­κές και α­φο­μοιω­τι­κές της ι­κα­νό­τη­τες αρ­γούν α­πελ­πι­στι­κά και οι εκ­φρα­στι­κές της δυ­να­τό­τη­τες λι­μνά­ζουν ε­πι­κιν­δύ­νως, ε­νώ ή φυ­σιο­γνω­μί­α της αλ­λοιώ­νε­ται ρα­γδαί­α και η αι­σθη­τι­κή της υ­φί­στα­ται κα­τα­στρο­φή πρω­το­φα­νή, και το κυ­ριώ­τε­ρο, πλήτ­τον­ται πλέ­ον οι βα­θύ­τε­ροι ρυθ­μοί και η ε­σω­τε­ρι­κή της διά­στα­ση. Και δεν θα πρέ­πει να ξε­γε­λιό­μα­στε α­πό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

Πόλεμον εναντίον Αη-Γιώργη

του Οδυσσέα Κέλλογλου Ό­ταν το καρ­φί της ε­ξα­θλί­ω­σης φθά­σει στην καρ­διά σου ελ­πί­ζω να μην ψά­χνεις για το ερ­γο­στά­σιο που το κα­τα­σκεύ­α­σε Α­γνώ­στου τι­νός Δυ­στυ­χώς για την Ελ­λά­δα, α­κό­μα και ό­ταν η α­θλιό­τη­τα και η ευ­τέ­λεια τρι­γύ­ρω μας εί­ναι κοι­νή δια­πί­στω­ση, εί­ναι πο­λύ δύ­σκο­λο, μάλ­λον α­δύ­να­τον, να συ­γκρο­τη­θεί έ­να κοι­νό μέ­τω­πο ε­νά­ντια στην ε­πι­κρά­τη­ση αυ­τής της ε­ξα­θλί­ω­σης. Ψά­χνου­με πά­ντο­τε την[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

συνέντευξη του Εμμ. Μικρογιαννάκη στην Άννα Δοντά

Συ­νέ­ντευ­ξη του κο­σμή­το­ρος της Φι­λο­σο­φι­κής Σχο­λής του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών, κα­θη­γη­τή της Ι­στο­ρί­ας κ. Εμ­μα­νου­ήλ Μι­κρο­γιαν­νά­κη, στην Άν­να Δο­ντά. Αρ­χί­σα­με τη συ­νέ­ντευ­ξη-συ­ζήτη­ση α­πό τι άλ­λο, πα­ρά από την πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση και τις αλ­λα­γές που αυ­τή φέρ­νει στη ζω­ή και τη δια­μόρ­φω­ση του ι­στο­ρι­κού και πο­λι­τι­στι­κού μέλ­λο­ντος της χώ­ρας μας. Α­να­πό­φευ­κτο το “πή­γαι­νε-έ­λα” με το πα­ρελ­θόν απ’ ό­που α­ντλού­με “οι­κο­δο­μι­κά υ­λι­κά” –ό­πως λε­ει[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

αποτύπωση του ψυχισμού στην γλώσσα

του Πέτρου Χαριτάτου Γεν­νιέ­σαι μέ­σα σε μια γλώσσα.Μα­θαί­νεις τους δι­κούς της ό­ρους ε­νώ με­γα­λώ­νεις, για να ο­νο­μά­ζεις τον κό­σμο γύ­ρω σου αλ­λά και τον κό­σμο μέ­σα σου. Πλά­θε­σαι με τις έν­νοιες που δια­μόρ­φω­σε η κοι­νω­νί­α σου, και που εκ­φρά­ζει με τη γλώσ­σα της. Άλ­λα βιώ­μα­τα και α­ντι­λή­ψεις εν­σω­μα­τώ­νει η ε­κεί γλώσ­σα, κι άλ­λα η ε­δώ. Άλ­λη εί­ναι η α­ντί­λη­ψη του Έλ­λη­να[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην
elGreek