Άρδην τ. 31

το εθνικό γλωσσικό ζήτημα κ το παράδειγμα των άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών

του Γιαν. Γιαννουλοπούλου Ό­ταν ο Ferguson, στο γνω­στό άρ­θρο του “Diglossia“, ο­ρί­ζει την κοι­νω­νι­κή δι­γλωσ­σί­α, πε­ρι­γρά­φει τα κύ­ρια χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των δι­γλωσ­σι­κών κα­τα­στά­σε­ων και ει­σά­γει μια τυ­πο­λο­γί­α του φαι­νο­μέ­νου, οι γλώσ­σες που χρη­σι­μο­ποιεί ως ο­ρί­ζου­σες [defining languages] εί­ναι: τα α­ρα­βι­κά, τα νέ­α ελ­λη­νι­κά, τα ελ­βε­τι­κά γερ­μα­νι­κά και η κρε­ο­λή της Α­ϊ­τής (Ferguson 1959, 326). Αν και ο Ferguson θε­ω­ρεί ό­τι η[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

η κυπριακή ιδιαιτερότητα και οι ιδεολογικές χρήσεις της

του Σάββα Παύλου Σ’ ό­λα τα μέ­ρη του ελ­λη­νι­σμού πα­λιά και μέ­χρι σή­με­ρα, οι ι­διαι­τε­ρό­τη­τες των δια­φό­ρων πε­ριο­χών ή­ταν και εί­ναι σε ποι­κί­λες μορ­φές α­ντα­γω­νι­σμού και α­ντί­θε­σης με τα ε­πι­κρα­τή­σα­ντα γε­νι­κά και, κυ­ρί­ως, εκ­πο­ρευό­με­να α­πό το κέ­ντρο. Οι α­ντι­θέ­σεις αυ­τές, νό­μι­μες και γό­νι­μες, δεν λει­τουρ­γούν στη βά­ση του αλ­λη­λο­α­πο­κλει­σμού, ό­που η θέ­ση του ε­νός προ­ϋ­πο­θέ­τει την άρ­ση του άλ­λου, αλ­λά προ­κα­λούν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 1 Σχόλιο Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

εθνικές γλώσσες: απειλούνται από την αγγλική;

της Suzanne Daley The New Υork Τimes Δη­μο­σιεύ­τη­κε στην Κα­θη­με­ρι­νή την 18η Α­πρι­λί­ου 2001. Στο με­γά­λο σχο­λι­κό συ­γκρό­τη­μα, με θέ­α στη λί­μνη της Ζυ­ρί­χης, τα αγ­γλι­κά εί­ναι τμή­μα του κα­θη­με­ρι­νού δι­δα­κτι­κού προ­γράμ­μα­τος. Οι μα­θη­τές α­πό τα ε­πτά τους χρό­νια μα­θαί­νουν α­ριθ­μη­τι­κή στα αγ­γλι­κά, στην ί­δια γλώσ­σα που συ­ζη­τούν στην τά­ξη για διά­φο­ρα θέ­μα­τα. Μά­λι­στα, τα παι­δά­κια της πρώ­της δη­μο­τι­κού ε­κτός[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

γλώσσα και διαδίκτυο

του Γιώργου Ρακκά Το δια­δί­κτυο βρί­σκε­ται στον πυ­ρή­να της παγκο­σμιο­ποί­η­σης που βιώ­νου­με σή­με­ρα. Ε­άν ό­ντως πο­ρευό­μα­στε προς την έ­λευ­ση μιας νέ­ας ε­πο­χής, τό­τε ο κυ­βερ­νο­χώ­ρος και η βιο­τε­χνο­λο­γί­α εί­ναι τα δυο πε­δί­α που εκ­φρά­ζουν στο με­γα­λύ­τε­ρο βαθ­μό τις νέ­ες τά­σεις που την χα­ρα­κτη­ρί­ζουν. Ο κυ­βερ­νο­χώ­ρος κα­τα­λαμ­βά­νει στα­δια­κά ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο χώ­ρο μέ­σα στις μη­τρο­πο­λι­τι­κές κοι­νω­νί­ες, πλαι­σιώ­νο­ντας ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες, α­πό[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

η εισβολή των ξένων λέξεων

Τε­λευ­ταί­α, το γλωσ­σι­κό μας σύμφυρ­μα έ­χει ε­μπλου­τι­σθεί μ’ έ­να α­κό­μα στοι­χεί­ο που προ­σφέ­ρε­ται, ο­πτι­κά και α­κου­στι­κά, σε δό­σεις ό­λο και ι­σχυ­ρό­τε­ρες. Πρό­κει­ται για τις ξέ­νες λέ­ξεις. Στη δια­δρο­μή της νε­ώ­τε­ρης ι­στο­ρί­ας μας, οι ε­πα­φές και οι ε­πι­μει­ξί­ες με άλ­λους λα­ούς –πο­λε­μι­κές ή ει­ρη­νι­κές– ά­φη­σαν τα ί­χνη τους στη γλώσ­σα μας ό­πως έ­χει συμ­βεί με τις γλώσ­σες των πε­ρισ­σό­τε­ρων λα­ών, ι­διαί­τε­ρα στην[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 16 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην

Εισαγωγή- Γλώσσα και παγκοσμιοποίηση

  Η πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση δεν α­φο­ρά μό­νο ή κυ­ρί­ως την πα­γκο­σμιο­ποί­η­ση της οι­κο­νο­μί­ας αλ­λά κατ’ ε­ξο­χήν την κοι­νω­νί­α και τον πο­λι­τι­σμό. Το ζή­τη­μα της ε­πι­βο­λής μιας ή ε­νός πε­ριο­ρι­σμέ­νου α­ριθ­μού γλωσ­σών ως πα­γκό­σμιου ε­πι­κοι­νω­νια­κού ορ­γά­νου ή, α­ντί­θε­τα, η α­ντί­στα­ση και η ε­νί­σχυ­ση των το­πι­κών γλωσ­σών α­πο­τε­λεί έ­να α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα ε­πί­δι­κα α­ντι­κεί­με­να της με­γά­λης δια­μά­χης της ε­πο­χής μας. Η μά­χη μαί­νε­ται.[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 15 Οκτωβρίου 2011 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 31, Περιοδικό Άρδην
elGreek