Άρδην τ. 31

Μεταλλάξεις της Νέας Τάξης

από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Από τις εκ­δό­σεις Κά­κτος, στη σει­ρά “Πα­ρα­βά­σεις”, Νο 3 και 5 εκ­δό­θη­καν δύ­ο βι­βλί­α του Θύ­μιου Πα­πα­νι­κο­λά­ου, Η Νέ­α Τά­ξη και οι χρή­σι­μοι η­λί­θιοι και Μυ­θο­λο­γί­ες και με­ταλ­λά­ξεις, α­πό τα ο­ποί­α πα­ρα­θέ­του­με τα ακόλουθα α­πο­σπά­σμα­τα. Η “α­ρι­στε­ρή” δια­νό­η­σηΗ “α­ρι­στε­ρή” ελ­λη­νι­κή δια­νό­η­ση, θε­ω­ρη­τι­κά α­νε­παρ­κής και ι­δε­ο­λο­γι­κά ρα­χι­τι­κή α­πό τη γέν­νη­ση της, έ­χει σή­με­ρα πλή­ρως[Περισσότερα…]

Τζε­μίλ Του­ράν

από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Τζε­μίλ Του­ράνΜυ­θι­στό­ρη­μα, εκ­δό­σεις Κα­στα­νιώ­τη. Οι ι­στο­ρί­ες του παπ­πού δεν εί­ναι πά­ντα πα­ρα­μύ­θια. Ο δι­κός μου ο παπ­πούς, ό­ταν μας μά­ζευε μπρο­στά στο τζά­κι, μα­ζί με τον α­ρω­μα­τι­κό κα­πνό της πί­πας του γέ­μι­ζε το κα­θι­στι­κό και τις καρ­διές μας με την ι­στο­ρί­α του κουρ­δι­κού λα­ού. Η πο­ρεί­α του κουρ­δι­κού λα­ού, οι βα­θιές του ι­στο­ρι­κές[Περισσότερα…]

Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος

του Ν. Βαρδιάμπαση, από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Κυ­ρί­ες και Κύ­ριοι, Ι­στο­ρί­α (συγ­γε­νής λέ­ξη του ο­ρώ από την Fιδ, απ’ ό­που το εFι­δον: εί-­ δον, οί­δα, συ­νοί­δα, εί­δος, ι­δέ­α και Ι­στο­ρί­α) <η προς τα πί­σω ό­ρα­ση> του ι­στο­ρι­κού –που ζει στο ε­κά­στο­τε πα­ρόν– δεν εί­ναι ο ε­γκλω­βι­σμός του στο πα­ρελ­θόν ή μο­νά­χα η δια­χρο­νι­κή πα­ρά­θε­ση-κα­τα­γρα­φή γε­γο­νό­των, αλ­λά η[Περισσότερα…]

Τουρκία και εργαλειακοί επιστήμονες

του Μ. Ευρυβιάδη, από το Άρδην τ. 31, Σεπτέμβριος 2001 Κυ­κλο­φό­ρη­σαν πρόσφα­τα τρεις συλ­λογι­κές με­λέ­τες για την Τουρ­κί­α και α­να­κοι­νώ­θη­κε η ε­πι­κεί­με­νη έκ­δο­ση μιας τέ­ταρ­της. Οι με­λέ­τες σε κυ­κλο­φο­ρί­α εί­ναι: Morton Abra­movitz, editor, Turkey’s Transfor­ma­tion (New York: The Century Foundation, 2000), Alan Makovsky και Sabri Sayari, editors, Turkey’s New World (Washing­ton: Institute for Near East Policy, 2000) Zal­may Khalizad, Ian[Περισσότερα…]

elGreek