Άρδην τ. 33-34

Άρδην τ. 33-34 – Αφιέρωμα: «Εβραίοι εναντίον του Σιωνισμού»

Άρδην τ. 33-34 – Αφιέρωμα: «Εβραίοι εναντίον του Σιωνισμού»

  Περιεχόμενα Χτίζοντας συμμαχίεςΕβραϊσμός-ελληνισμός: Θύτες και θύματα   Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος Ο μύθος του Ευρώ Ν. Ντάσιος Η πρώτη γιορτή του χρόνου Γ. Ρακκάς Το Κυπριακό σήμερα Θ. Στοφορόπουλος Όταν με ένα κανταΐφι γίνονται όλα γλυκά Α. Μιχαηλίδης Δημοτικές Εκλογές 2002 Δ. Μπέης Συμβούλια Αφομοιωμένου Ελληνισμού Κ. Καλυμνιός Νέα τάξη πραγμάτων Α. Παναγόπουλος Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Ο εθελοντής δεν[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 33-34, Περιεχόμενα Άρδην

Χτίζοντας συμμαχίες

Της Σύνταξης Πε­ρι­μέ­νο­ντας κά­ποιο θαύ­μα πα­ρα­πα­τά­ει ο ση­με­ρι­νός  ελ­λη­νι­σμός α­νά­με­σα σε ο­νει­ρο­φα­ντα­σί­ες με­γα­λεί­ου και την κα­τα­θλι­πτι­κή κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα ε­νός Ση­μί­τη μιας Αγ­γε­λο­πού­λου ή ε­νός big brother, προ­σκυ­νώ­ντας με­θυ­σμέ­νους του­ρί­στες α­πό τη Μύ­κο­νο έ­ως την Α­γί­α Νάπ­πα. Ο τό­σο α­να­με­νό­με­νος Μεσ­σί­ας έ­χει εκ­φυ­λι­στεί σε ι­στο­ρί­ες για… ε­ξω­γή­ϊ­νους και “ο­μά­δες Ε”. Κά­πο­τε ο Μεσ­σί­ας που πε­ρι­μέ­να­με ή­ταν  το “ξαν­θό γέ­νος” που θα μας[Περισσότερα…]

Η αυλή του Κλίντον

του Α. Γιόσεφ Πριν α­πό με­ρι­κές ε­βδο­μά­δες, ο ρα­βί­νος της συ­να­γω­γής “Adath Yisrael”, στο πάρ­κο Κλή­βε­λα­ντ της Ουά­σιν­γκτον, α­φιέ­ρω­σε το σαβ­βα­τιά­τι­κο κή­ρυγ­μά του στο κέ­ντρο πο­λι­τι­σμού και πο­λι­τι­κής των Ε­βραί­ων που έ­χει δια­μορ­φω­θεί στην Α­με­ρι­κή. “Για πρώ­τη φο­ρά στην α­με­ρι­κα­νι­κή ι­στο­ρί­α”, εί­πε ο ρα­βί­νος, “δεν αι­σθα­νό­μα­στε πλέ­ον ό­τι ζού­με σε δια­σπο­ρά. Οι Η­ΠΑ δεν έ­χουν πλέ­ον μια κυ­βέρ­νη­ση που α­πο­τε­λεί­ται α­πό[Περισσότερα…]

Το λόμπι της Ουάσινγκτον

του Π. Φίντλεϋ Το ισ­ρα­η­λι­νό λό­μπι στην Ουά­σιν­γκτον Η Ουά­σιν­γκτον εί­ναι η πό­λη των α­κρω­νυ­μί­ων και σή­με­ρα έ­να α­πό τα πιο γνω­στά στο Κο­γκρέ­σο (Βου­λή) εί­ναι το AIPAC. Η α­να­φο­ρά του και μό­νο ε­πι­φέ­ρει μια φευ­γα­λέ­α μα­τιά α­πό κά­θε πρό­σω­πο που βρί­σκε­ται στο λό­φο του Κα­πι­τω­λί­ου (Κοι­νο­βου­λί­ου) και συν­δέ­ε­ται με τη με­σα­να­το­λι­κή πο­λι­τι­κή. Η AIPAC –American Israel Public Affairs Committee[Περισσότερα…]

“Το DNA μας είναι διαφορετικό”

του Ισραήλ Σάχακ  Τεράστια επιρροή άσκησαν σε πολλούς θρησκευόμενους Εβραίους, στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διδασκαλίες και τα γραπτά του ηγέτη των Λούμπαβιτς, του επιλεγόμενου “Λουμπαβίτσερ Ρέμπε”, του ραβίνου Μεναχέμ Μέντελ Σνίρσον (Menachem Mendel Schneerson), ηγέτη της οργάνωσης Χαμπάντ. Αν και ο Σνίρσον και οι Λούμπαβιτς οπαδοί του είναι Χαρεντίμ, εντούτοις αναμίχθηκαν στην πολιτική ζωή του Ισραήλ και συμμερίζονται[Περισσότερα…]

Το φιλο-ισραηλινό “λόμπι” στις ΗΠΑ

  τ του Ν. Τσόμσκι Η “ει­δι­κή σχέ­ση” α­νά­με­σα στις Η.Π.Α και το Ισ­ρα­ήλ α­πο­δί­δε­ται συ­χνά σε εγ­χώ­ριες πο­λι­τι­κές πιέ­σεις, ει­δι­κό­τε­ρα, στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της α­με­ρι­κα­νο-ε­βρα­ϊ­κής κοι­νό­τη­τας στην πο­λι­τι­κή ζω­ή και στη δια­μόρ­φω­ση της κοι­νής γνώ­μης1 . Πα­ρό­λο που υ­πάρ­χει μια δό­ση α­λή­θειας σ’ αυ­τό, α­πέ­χει πά­ρα πο­λύ α­πό την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σε δυο βα­σι­κά ση­μεί­α: πρώ­τον, υ­πο­τι­μά τη διά­στα­ση της υ­πο­στή­ρι­ξης του[Περισσότερα…]

elGreek