Άρδην τ. 35

Άρδην τ. 35 – Αφιέρωμα: «Μεσσιανισμός»

Άρδην τ. 35 – Αφιέρωμα: «Μεσσιανισμός»

Περιεχόμενα Χτίζοντας συμμαχίες Επαναπροσέγγιση Β. Φτωχόπουλος Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος “Μπιγκ Μπράδερ”, δικτατορία της ηλιθιότητας Παράνοια Δ. Τριάντης Το μήνυμα Λεπέν Γ. Καραμπελιάς Ολυμπιακοί Αγώνες Γ. Τασιόπουλος Αυτόνομη Παρέμβαση Πολιτών Αργυρούπολης Η σωτηρία της Πάρνηθας Τι ντροπή να είσαι Έλληνας Β. Φτωχόπουλος Τα χωριά της Αθήνας Γ. Σχίζας Βιομηχανία Αποπληροφόρησης Μ. Ευρυβιάδης Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις Θ. Στοφορόπουλος Σχολιάζοντας μια φωτογραφία[Περισσότερα…]

Πέρα από το μύθο και την εκκοσμίκευση

του Σ. Μιχαήλ 1. Ο Πάρ­σιφαλ κι ο Ρα­κο­συλ­λέ­κτης “Μύ­θος θα υ­πάρ­χει πά­ντα ό­σο υ­πάρ­χει κι ο τε­λευ­ταί­ος ζη­τιά­νος”1 – εί­πε ο σο­φός ρα­κο­συλ­λέ­κτης των Μο­ντέρ­νων Και­ρών, ο Βάλ­τερ Μπέν­για­μιν α­πό το Βε­ρο­λί­νο, που τον εί­πα­νε και “μαρ­ξι­στή ρα­βί­νο”. Αιώ­νες τώ­ρα, η εκ­κο­σμί­κευ­ση δια­τεί­νε­ται ό­τι πο­λε­μά­ει τους μύ­θους. Οι ζη­τιά­νοι πά­ντως πλημ­μυ­ρί­ζουν τους δρό­μους στις με­γα­λου­πό­λεις. Η εκ­κο­σμί­κευ­ση δεν έ­δω­σε τρο­φή[Περισσότερα…]

Ο νεωτερικός μεσσιανισμός

του Θ. Ζιάκα Το τέ­λος της ι­στο­ρί­ας εί­ναι η ο­λο­κλή­ρω­ση των δια­δι­κα­σιών ε­ξα­το­μί­κευ­σης, της ο­ποί­ας προ­σφο­ρό­τε­ρη μορ­φή α­πο­τε­λεί ο φι­λε­λεύ­θε­ρος κα­πι­τα­λι­σμός. (Φρ. Φου­κου­γιά­μα) Ο μεσ­σια­νι­σμός εί­ναι έ­να σύ­στη­μα ελ­πί­δας. Προ­σφέ­ρε­ται στον Δού­λο και του υ­πό­σχε­ται την α­πε­λευ­θέ­ρω­σή του. Α­να­πτύ­χθη­κε με την έ­ξο­δο α­πό την “πα­ρα­δεί­σια” πρω­τό­γο­νη κα­τά­στα­ση και με το πέ­ρα­σμα στους κο­λε­κτι­βι­στι­κούς πο­λι­τι­σμούς. Κά­τω α­πό τις βα­ριές κο­λε­κτι­βι­στικές πυ­ρα­μί­δες της[Περισσότερα…]

Επιβεβαίωση ή υπέρβαση του μεσσιανισμού;

  του Γ.Κ. Σε έ­να πρό­σφα­το βι­βλί­ο του, ο Σάβ­βας Μι­χα­ήλ ει­σά­γει την προ­βλη­μα­τι­κή του ε­πα­να­στα­τι­κού μεσ­σια­νι­σμού (και κα­τε­ξο­χήν του ιου­δα­ϊ­κού) για πρώ­τη φο­ρά στην Ελ­λά­δα. Πρό­κει­ται για μια ε­ξαι­ρε­τι­κή με­λέ­τη (Σάβ­βας Μι­χα­ήλ, Μορ­φές του Μεσ­σια­νι­κού, Ά­γρα, Α­θή­να 1999) με κε­φά­λαια για τον Μπα­ρούχ Σπι­νό­ζα, τον Ερ­νστ Μπλοχ, τον Βάλ­τερ Μπέν­για­μιν, τον Πά­ουλ Τσέ­λαν, τον Πρί­μο Λέ­βι, τον ελ­λη­νο­ε­βραί­ο Γιο­ζέφ[Περισσότερα…]

UFO

του Κ. Γουίλσον Τώρα ας επιστρέψουμε πάλι στο πρόβλημα των UFO ξεκινώντας από αυτή τη νέα κατανόηση της φύσης της πραγματικότητας. [ ] Το βα­σι­κό­τε­ρο λά­θος μας ο­φεί­λε­ται στο ό­τι θε­ω­ρού­με ό­τι τα UFO μοιά­ζουν με σκά­φη, ό­πως οι δι­κοί μας δια­στη­μι­κοί βο­λι­στή­ρες, ε­νώ ό­λα τα στοι­χεί­α υ­πο­δη­λώ­νουν ό­τι πρό­κει­ται για μορ­φές α­πό ά­γνω­στη ε­νέρ­γεια. Και τι γί­νε­ται με τα πλά­σμα­τα[Περισσότερα…]

Τεχνο-μεσσιανισμός και τεχνο-χιλιασμός

του Σ. Μάνδρου  Imagine there is no heaven, I wonder if you try,  No hell above us,  Above us only sky.*  – John Lennon, των Μπητλς Παρά την αποδόμηση των μεγάλων αφηγήσεων στην οποία συστηματικά επιδόθηκε ο ύστερος 20ός αιώνας, το έδαφος για τέτοιες αφηγήσεις μάλλον συνεχίζει να παραμένει γόνιμο. Στο μεγάλο κενό που άφησαν πίσω τους ο Θεός και[Περισσότερα…]

elGreek
elGreek