Άρδην τ. 38-39

Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

Mικρασιατική Καταστροφή: Η καρατόμηση της κοινωνίας από το κράτος

του Νεοκλή Σαρρή από το Άρδην τ. 38 – 39

[…] Και η πρώ­τη του πα­ρα­τή­ρη­ση (σ. Ρ. του Douglas Dakin, στο βιβλίο, Η Ενοποίηση της Ελλάδος) α­να­φέ­ρε­ται στο ό­τι, «ε­νώ η Ρώ­μη πέ­ρα­σε σχε­τι­κά εύ­κο­λα στους Ι­τα­λούς ε­θνι­κι­στές, η νέ­α Ρώ­μη, η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, δεν έ­πε­σε πο­τέ στα χέ­ρια των Ελ­λή­νων. Ί­σως οι Έλ­λη­νες να εί­χαν δύ­ο φο­ρές την ευ­και­ρί­α να κα­τα­λά­βουν την Ιε­ρή Πό­λη τους: πρώ­τη φο­ρά, τον Ιού­λιο του 1922, και τη δεύ­τε­ρη φο­ρά, τον Μά­ιο του 1923. Και στις δυο πε­ρι­πτώ­σεις φά­νη­καν δι­στα­κτι­κοί» […]

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Η Μικρασιατική εκστρατεία

Τό­σο η κυ­βέρ­νη­ση των Α­θη­νών ό­σο και η Αρ­μο­στεί­α της Σμύρ­νης και η Στρα­τιά α­πέ­κρυ­πταν α­πό τα πλή­θη που συ­νέρ­ρε­αν στη Σμύρ­νη την ε­πι­κεί­με­νη ε­γκα­τά­λει­ψη της πό­λης και ου­σια­στι­κά πα­ρέ­δω­σαν τον μι­κρα­σια­τι­κό ελ­λη­νι­σμό στα τουρ­κι­κά στί­φη.

Συγγραφέας: 7 Σεπτεμβρίου 2017 5 Σχόλια Άρδην τ. 38-39, Εθνικά θέματα
Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

Η Μικρασιατική Καταστροφή και η καρατόμηση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος

του Νεοκλή Σαρρή, από το Άρδην τ. 100, Απρίλιος-Ιούνιος 2015 (τ. 38, Ιανουάριος 2003) Ο Douglas Dakin, δια­τυ­πώ­νο­ντας τα συ­μπε­ρά­σμα­τα στα ο­ποί­α κα­τα­λή­γει στο γνω­στό και α­δια­φι­λο­νί­κη­του κύ­ρους έρ­γου του Η Ε­νο­ποί­η­ση της Ελ­λά­δος 1773-1923, προ­βαί­νει σε μια σύ­γκρι­ση με την α­ντί­στοι­χη ι­στο­ρι­κή έκ­βα­ση της ε­νο­ποί­η­σης της Ι­τα­λί­ας. Η πα­ραλ­λη­λί­α και σύ­γκρι­ση δεν εί­ναι κα­θό­λου τυ­χαί­α, δε­δο­μέ­νου ό­τι εί­ναι έκδη­λη[Περισσότερα…]

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

Άρδην τ. 38-39 – Αφιέρωμα: «Μικρασιατική Καταστροφή»

  Περιεχόμενα Άρδην 38-39 Χουλιγκάνου Εγκώμιον  Της Σύνταξης Οι τελευταίοι των Ελλήνων;  Της Σύνταξης Κύπρος, Τελευταία ευκαιρία; Α. Μιχαηλίδης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ Θ. Τζιούμπας – Γ.Ρακκάς Από τη Φλωρεντία στην… Κύπρο Γ. Κ. Οδός Κομοτηνής Κ. Καραΐσκος Η παραχάραξη της ιστορίας Σ. Παύλου Οι σχέσεις Τουρκίας – Ισραήλ – ΗΠΑ Μ. Ευρυβιάδης Βία, τρομοκρατία και Αριστερά Θ. Κωτσόπουλος Λευτεριά στο[Περισσότερα…]

Συγγραφέας: 8 Μαρτίου 2015 0 Σχόλια Άρδην τ. 30-39, Άρδην τ. 38-39, Περιεχόμενα Άρδην

Μαρτυρία από την φλεγόμενη Σμύρνη

του Χατζηαντωνίου Κώστα Έ­χου­νε φέ­ρει σι­δε­ρέ­νιους λο­στούς και κλεί­νουν το δρό­μο, στη γω­νί­α. Ό­λοι α­νη­συ­χούν. Τι θα κά­νουν ά­ρα­γε; Κα­νείς δεν ξέ­ρει τί­πο­τα. Τό­τε βγαί­νει μια λάμ­ψη και σκο­τει­νιά­ζουν τα πά­ντα α­πό κα­πνό. Φαί­νε­ται βά­λα­νε φω­τιά ε­δώ κο­ντά. Ο ή­λιος ε­χά­θη­κε, μαύ­ρι­σε ο ου­ρα­νός. Κλεί­σα­νε και τους δρό­μους, μή­πως θέ­λουν να μας κά­ψουν ζω­ντα­νούς; Δεν περ­νά­νε δέ­κα λε­φτά και ο δρό­μος[Περισσότερα…]

Η Μικρασιατική εκστρατεία

του Χατζηαντωνίου Κώστα Η α­πό­φα­ση για την ε­πι­χεί­ρη­ση Η ελ­λη­νι­κή διεκ­δί­κη­ση που προ­βλή­θη­κε, στο συ­νέ­δριο των Πα­ρι­σί­ων το 1918, ε­πί της Ιω­νί­ας δεν ε­δρα­ζό­ταν α­πλώς σε ι­δε­ο­λο­γι­κούς λό­γους (ε­θνι­κή ο­λο­κλή­ρω­ση) ή σε λό­γους αρ­χής (δι­καί­ω­μα αυ­το­διά­θε­σης των λα­ών δε­δο­μέ­νης της πλειο­ψη­φί­ας στο βι­λα­έ­τιο Σμύρ­νης) αλ­λά και σε ά­με­σα πρα­κτι­κούς σκο­πούς που α­να­φέ­ρο­νταν στην  προ­στα­σί­α της ζω­ής και της τι­μής του μι­κρα­σια­τι­κού[Περισσότερα…]

elGreek